Vietnamese Bible

1 Chronicles 1

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 2

1

 

   Con trai của Y-sơ-ra-ên là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,  

 

 


2

 

   Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-se.  

 

 


3

 

   Con trai của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Ba người nầy Giu-đa sanh ra bởi con gái Su -a, người Ca-na-an. Ê-rơ, con cả của Giu-đa, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết nó đi.  

 

 


4

 

   Ta-ma, là dâu của Giu-đa, sanh cho người Phê-rết và Xê-rách. Tổng cộng các con của Giu-đa được năm người.  

 

 


5

 

   Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.  

 

 


6

 

   Con trai của Xê-rách là Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra, cộng là năm người.  

 

 


7

 

   Con trai của Cạt-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Y-sơ-ra-ên, phạm đến vật nghiêm cấm.  

 

 


8

 

   Con trai của Ê-than là A-xa-ria.  

 

 


9

 

   Con trai Hết-rôn sanh ra là Giê-rác-mê-en, Ram, và Kê-lu-bai.  

 

 


10

 

   Ram sanh ra A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn, làm quan trưởng của người Giu-đa.  

 

 


11

 

   Na-ha-sôn sanh Sanh-ma,  

 

 


12

 

   Sanh-ma sanh Bô-ô, Bô-ô sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Y-sai.  

 

 


13

 

   Y-sai sanh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, thứ ba là Si-mê -a,  

 

 


14

 

   thứ tư là Na-tha-na-ên, thứ năm là Ra-đai,  

 

 


15

 

   thứ sáu là Ô-xem, thứ bảy là Đa-vít.  

 

 


16

 

   Còn Xê-ru-gia và A-bi-ga-in là chị em của những người ấy. Xê-ru-gia có ba con là A-bi-sai, Giô-áp, và A-xa-ên.  

 

 


17

 

   A-bi-ga-in sanh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the, người Ích-ma-ên.  

 

 


18

 

   Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ, là A-xu-ba, với Giê-ri-ốt, rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp, và At-đôn.  

 

 


19

 

   A-xu-ba qua đời, thì Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; nàng sanh Hu-rơ cho người.  

 

 


20

 

   Hu-rơ sanh U-ri, U-ri sanh ra Bết-sa-lê-ên.  

 

 


21

 

   Sau khi ấy, Hết-rôn đã được sáu mươi tuổi, bèn cưới con gái của Ma-ki, là cha của Ga-la-át, mà làm vợ; người năm cùng nàng, nàng sanh được Sê-gúp.  

 

 


22

 

   Sê-gúp sanh Giai-rơ, người nầy được hai mươi ba thành trong xứ Ga-la-át.  

 

 


23

 

   Dân Ghe-su-rơ và dân Sy-ri chiếm lấy những thành Giai-rơ và Kê-nát, luôn với các hương thôn của địa hạt nó, cộng là sáu mươi thành. Những người ấy đều là con cháu Ma-ki, cha Ga-la-át.  

 

 


24

 

   Sau khi Hết-rôn qua đời tại Ca-lép Ep-ra-tha rồi, thì vợ người là A-bi-gia, sanh cho người A-su-rơ, là cha của Thê-cô -a.  

 

 


25

 

   Giê-rác-mê-ên, con trưởng nam của Hết-rôn, sanh Ram, là con đầu lòng, kế đến Bu-na, Ô-ren, Ô-xem, và A-hi-gia.  

 

 


26

 

   Giê-rác-mê-ên lại lấy vợ khác, tên là A-ta-ra, mẹ của Ô-nam.  

 

 


27

 

   Con trai của Ram, con trưởng nam của Giê-rác-mê-ên, là Ma-ách, Gia-min, và Ê-ke.  

 

 


28

 

   Con trai của Ô-nam là Sa-mai và Gia-đa. Con trai của Sa-mai, là Na-đáp và A-bi-su.  

 

 


29

 

   Tên vợ của A-bi-su là A-bi-hai; nàng sanh cho người Ac-ban và Mô-lít.  

 

 


30

 

   Con trai của Na-đáp là Sê-le và Ap-ba-im. Nhưng Sê-le qua đời, không có con.  

 

 


31

 

   Con trai của Ap-ba-im là Di-si. Con trai của Di-si là Sê-san. Con trai của Sê-san là Ac-lai.  

 

 


32

 

   Con trai của Gia-đa, em Sa-mai, là Giê-the và Giô-na-than; Giê-the qua đời, không có con.  

 

 


33

 

   Con trai của Giô-na-than là Phê-lết và Xa-xa. Ay là con cháu Giê-rác-mê-ên.  

 

 


34

 

   Vả, Sê-san không con trai, song có con gái; cũng có một đứa tôi tớ Ê-díp-tô, lên là Gia-ra.  

 

 


35

 

   Sê-san gả con gái mình cho nó; nàng sanh At-tai cho người.  

 

 


36

 

   At-tai sanh Na-than, Na-than sanh Xa-bát,  

 

 


37

 

   Xa-bát sanh Ep-la, Ep-la sanh Ô-bết,  

 

 


38

 

   Ô-bết sanh Giê-hu, Giê-hu sanh A-xa-ria,  

 

 


39

 

   A-xa-ria sanh Hê-lết, Hê-lết sanh Ê-la-xa,  

 

 


40

 

   Ê-la-xa sanh Sít-mai, Sít-mai sanh Sa-lum,  

 

 


41

 

   Sa-lum sanh Giê-ca-mia, Giê-ca-mia sanh Ê-li-sa-ma.  

 

 


42

 

   Con trai Ca-lép, là em của Giê-rác-mê-ên, là con cả của Mê-sa, tức tổ phụ của Xíp, và những con trai của Ma-rê-sa, là tổ phụ của Hếp-rôn.  

 

 


43

 

   Con trai của Hếp-rôn là Cô-ra, Táp-bua, Rê-kem, và Sê-ma.  

 

 


44

 

   Sê-ma sanh Ra-cham, là tổ phụ của Giô-kê-am; còn Rê-kem sanh Sa-mai.  

 

 


45

 

   Con trai của Sa-mai là Ma-ôn; và Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua.  

 

 


46

 

   Ê-pha, là hầu của Ca-lép, anh Ha-ran, Một-sa, và Ga-xe; Ha-ran sanh Ga-xe.  

 

 


47

 

   Con trai của Gia-đai là Rê-ghem, Giô-than, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha, và Sa-áp.  

 

 


48

 

   Hầu của Ca-lép, là Ma -a-ca, sanh Sê-be và Ti-ra-na.  

 

 


49

 

   Nàng cũng sanh Sa-áp, là tổ phụ của Mát-ma-na, Sê-va, tổ phụ của Mác-bê-na, và tổ phụ của Ghi-bê -a. Con gái Ca-lép là Ac-sa.  

 

 


50

 

   Đây là những con cháu của Ca-lép: Sô-banh, con trai của Hu-rơ, là con trưởng nam của Ep-ra-ta, và tổ phụ của Ki-ri-át-Giê -a-rim;  

 

 


51

 

   Sanh-ma tổ phụ của Bết-lê-hem; Ha-rép tổ phụ của Bết-ga-đe.  

 

 


52

 

   Sô-banh, tổ phụ của Ki-ri-át-Giê -a-rim có con trai; người sanh Ha-rô-ê và nửa phần dân Mê-nu-hốt.  

 

 


53

 

   Các dòng của Ki-ri-át-Giê -a-rim là Dít-rít, Phu-tít, Su-ma-tít, và Mích-ra-ít; cũng bởi những dòng ấy mà có dân Xô-ra-tít và dân Ech-tao-lít.  

 

 


54

 

   Con cháu của Sanh-ma là Bết-lê-hem, người Nê-tô-pha-tít, người At-rốt-Bết-Giô-áp, nửa phần dân Ma-na-ha-tít, và người Xô-rít.  

 

 


55

 

   Lại các họ hàng của những thầy thông giáo ở Gia-bết là họ Ti-ra-tít, họ Si-ma-tít, và họ Su-ca-tít. Ay là dân Kê-nít, sanh ra bởi Ha-mát, tổ tiên của nhà Rê-cáp.  

 

 


1 Chronicles 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: