Vietnamese Bible

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1

 

   Phần đất bắt thăm trúng về chi phái Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Ê-đôm tại đồng vắng Xin về phía nam, đến cuối miền nam.  

 

 


2

 

   Giới hạn phía nam chạy từ đầu Biển mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam;  

 

 


3

 

   rồi từ dốc Ac-ráp-bim chạy dài xuống miềng nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đe-Ba-nê -a, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng At-đa, vòng qua Cạt-ca,  

 

 


4

 

   đi ngang về hướng At-nôn, đổ vào khe Ê-díp-tô, rồi giáp biển. Ay đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi.  

 

 


5

 

   Giới hạn về hướng đông là từ Biển mặn cho đến vàm sông Giô-đanh. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Giô-đanh,  

 

 


6

 

   đi lên Bết-Hốt-la, trải qua phía bắc Bết -A-ra-ba, và chạy đến hòn đá Bô-han con trai của Ru-bên.  

 

 


7

 

   Đoạn, giới hạn này đi lên về hướng Đê-bia, từ trũng A-cô chạy tới hướng bắc về phía Ghinh-ganh, đối ngang dốc A-đu-mim tại phía nam khe; rồi trải qua gần mé nước En-Sê-mết, và giáp En-Rô-ghên.  

 

 


8

 

   Từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hi-nôm, về cạnh nam của Giê-hu, tức là Giê-ru-sa-lem. Kế đó, nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hi-nôm về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rê-pha-im.  

 

 


9

 

   Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nép-thô-ách, và ăn về hướng các thành của núi Ep-rôn; rồi đi luôn đến Ba-la, là Ki-ri-át-Giê -a-rim.  

 

 


10

 

   Nó vòng từ Ba-la qua hướng tây về lối núi Sê -i-rơ, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Giê-ra-im, tức là Kê-sa-lôn; kế chạy xuống đến Bết-Sê-mết và qua Thim-na.  

 

 


11

 

   Từ đó giới hạn này cứ đi theo phía bắc Ec-rôn; đoạn băng qua hướng Siếc-rôn, trải qua núi Ba-la, ăn thẳng đến Giáp-nê-ên, rồi giáp biển.  

 

 


12

 

   Còn giới hạn phía tây, ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng.  

 

 


13

 

   Người ta ban cho ca-lép, con trai Giê-phu-nê, một phần ở giữa người Giu-đa, tùy theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của A-ra-ba, cha A-nác. Ay là thành Hếp-rôn.  

 

 


14

 

   Ca-lép bèn đuổi đi ba con trai của A-nác, là Sê-sai, A-hi-nam, và Tha-mai.  

 

 


15

 

   Từ đó người đi lên đánh dân thành Đê-bia; thuở xưa tên Đê-bia là Ki-ri-át-Sê-phe.  

 

 


16

 

   Ca-lép nói rằng: Ta sẽ gả con gái ta là Ac-sa, làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Ki-ri-át-Sê-phe.  

 

 


17

 

   Ot-ni-ên, con trai của Kê-na, cháu Ca-lép, bèn chiếm được thành; Ca-lép gả Ac-sa, con gái mình, cho người làm vợ.  

 

 


18

 

   Vả, xảy khi nàng vào nhà Ot-ni-ên, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa; Ca-lép hỏi rằng: Con muốn chi?  

 

 


19

 

   Nàng thưa rằng: Xin cha ban một của phước cho con; vì cha lập con nơi đất miền nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới.  

 

 


20

 

   Đó là sản nghiệp của chi phái Giu-đa, tùy theo những họ hàng của chúng.  

 

 


21

 

   Các thành ở đầu cùng chi phái Giu-đa, về phía ranh Ê-đôm tại miền nam là: Cáp-sê-ên, Ê-đe, Gia-gua,  

 

 


22

 

   Ki-na, Đi-mô-na, A-đe -a-đa,  

 

 


23

 

   Kê-đe, Hát-so, Gít-nan,  

 

 


24

 

   Xíp, Tê-lem, Bê -a-lốt,  

 

 


25

 

   Hát-so-Ha-đa-tha, Kê-ri-giốt-Hết-rôn, tức là Hát-so;  

 

 


26

 

   A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa,  

 

 


27

 

   Hát-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết-Pha-lê,  

 

 


28

 

   Hát-sa-Su-anh, Bê -e-Sê-ba, Bi-sốt-gia,  

 

 


29

 

   Ba-la, Y-dim, Ê-xem,  

 

 


30

 

   Ê-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma,  

 

 


31

 

   Xiếc-lát, Mát-ma-na, San-sa-na,  

 

 


32

 

   Lê-ba-ốt, Si-lim, S-in, và Rim-môn: hết thảy là hai mươi chín thành với các làng của nó.  

 

 


33

 

   Trong đồng bằng là: Et-tha-ôn, Xô-rê -a. At-na  

 

 


34

 

   Xa-nô-ách, En-ga-nim, Tháp-bu-ách, Ê-nam,  

 

 


35

 

   Giạt-mút, A-đu-lam, Sô-cô, A-xê-ca  

 

 


36

 

   Sa -a-ra-im, A-đi-tha-im, Ghê-đê-ra, và Ghê-đê-rô-tha-im: hết thảy là mười bốn thành với các làng của nó.  

 

 


37

 

   Lại có Xê-nan, Ha-đa-sa, Mích-đanh-Gát,  

 

 


38

 

   Đi-lan, Mít-bê, Giốc-thê-ên,  

 

 


39

 

   La-ki, Bốt-cát, Ec-lôn,  

 

 


40

 

   Cáp-bôn, Lách-ma, Kít-lít,  

 

 


41

 

   Ghê-đê-rốt, Bết-Đa-gôn, Na -a-ma, và Ma-kê-đa: hết thảy là mười sáu thành với các làng của nó;  

 

 


42

 

   Líp-na, Ê-the, A-san,  

 

 


43

 

   Díp-tách, At-na, Nết-síp,  

 

 


44

 

   Kê -i-la, Ac-xíp, và Ma-rê-sa: hết thảy là chín thành với các làng của nó;  

 

 


45

 

   Ec-rôn, với các thành địa hạt và làng của nó;  

 

 


46

 

   các thành ở gần Ach-đốt cùng các làng của nó, từ Ec-rôn về hướng tây;  

 

 


47

 

   Ach-đốt, các thành địa hạt, cùng các làng của nó; Ga-xa, các thành địa hạt, cùng các làng của nó, cho đến khe Ê-díp-tô, và biển lớn dùng làm giới hạn.  

 

 


48

 

   Trong miền núi là: Sa-mia, Giạt-thia, Sô-cô,  

 

 


49

 

   Đa-na, Ki-ri-át-Sa-na, tức là Đê-bia,  

 

 


50

 

   A-náp, Et-thê-mô, A-nim,  

 

 


51

 

   Gô-sen, Hô-lôn, Ghi-lô: hết thảy mười một thành cùng các làng của nó;  

 

 


52

 

   A-ráp, Ru-ma, Ê-sê-an,  

 

 


53

 

   Gia-num, Bết-Tháp-bu-ách, A-phê-ca,  

 

 


54

 

   Hum-ta, Ki-ri-át -A-ra-ba, tức là Hếp-rôn và Si-ô: hết thảy chín thành với các làng của nó;  

 

 


55

 

   Ma-ôn, Cạt-mên, Xíp, Giu-ta,  

 

 


56

 

   Gít-rê-ên, Giốc-đê-am, Xa-nô-ách;  

 

 


57

 

   Ca-in, Ghi-bê -a, và Thim-na: hết thảy mười thành với các làng của nó;  

 

 


58

 

   Hanh-hun, Bết-Xu-rơ, Ghê-đô,  

 

 


59

 

   Ma -a-rát, Bết -A-nốt và En-thê-côn: hết thảy sáu thành với cáng làng của nó;  

 

 


60

 

   Ki-ri-át-Ba-anh, tức là Ki-ri-át-Giê -a-rim, và Ráp-ba: hết thảy hai thành với các làng của nó;  

 

 


61

 

   trong đồng vắng có Bết -A-ra-ba, Mi-đin, Sê-ca-ca;  

 

 


62

 

   Níp-san, Yết-Ha-mê-lách, và En-ghê-đi: hết thảy sáu thành với các làng của nó.  

 

 


63

 

   Vả, người Giu-đa không đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem; nên dân Giê-bu-sít còn ở chung cùng người Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay.  

 

 


Joshua 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: