Uma New Testament Bible

Hebrews 6

Hebrews

Return to Index

Chapter 7

1

 

   Melkisedek toei, raja hi ngata Salem owi, pai' imam wo'o-i, to mpokamu bago mpepue' hi Alata'ala Topejadi'. Nto'u-na Abraham nculii' ngkai panga'ea mpodagi raja-raja, Melkisedek toe-imi to tumai mpotomu-i pai' mpogane' -i.  

 

 


2

 

  Oti toe, Abraham mpobagi rewa to narata hi rala panga'ea, pai' -i mpowai' hampobagiahampulu' hi Melkisedek. Hanga' Melkisedek, batua-na: "Magau' to monoa'." Pai' wo'o, apa' magau' hi ngata Salem wo'o-i, hanga' -na to hanyala: "Magau' to mpokeni kalompea' tuwu'," apa' batua-na hanga' Salem toe, kalompea' tuwu'.  

 

 


3

 

  Ane tabasa tutura-na, uma rakahangai' tuama-na ba tina-na ba tauna to mpomuli-ki, uma ria to mpotutura pontepu'ua tuwu' -na ba kahudua tuwu' -na. Ma'ala-mi ta'uli': Melkisedek toe hibalia hante Ana' Alata'ala, apa' jadi' imam ncuu-i duu' kahae-hae-na.  

 

 


4

 

  Jadi', hi tutura tohe'i tahilo kabohe tuwu' -na Melkisedek. Ane Abraham, bohe moto wo'o-hawo tuwu' -na, apa' hi'a to rapotuama hawe'ea to Yahudi. Aga nau' wae, Abraham mpobila' -i Melkisedek pai' nawai' -i hampobagiahampulu' ngkai rewa to narata hi rala panga'ea.  

 

 


5

 

  Ntuku' atura agama Yahudi, hawe'ea to Yahudi kana mpewai' hampobagiahampulu' ngkai pomporataa-ra hi imam-imam muli Lewi. Nau' muli Abraham omea-ra, imam-imam mpesingarai' ada toe hi hingka ompi' -ra.  

 

 


6

 

  Melkisedek, bela-i muli Lewi. Aga nau' wae, mporata moto-i hampobagiahampulu' ngkai Abraham. Pai' wo'o, nau' Abraham mporata janci ngkai Alata'ala, bela Abraham to mpogane' Melkisedek, Melkisedek lau-di to mpogane' Abraham.  

 

 


7

 

  Pai' monoa' ta'inca, tauna to ragane' tepahi'ara' tuwu' -na ngkai topegane'. Jadi', Melkisedek meliu kabohe tuwu' -na ngkai Abraham.  

 

 


8

 

  Wae wo'o, Melkisedek meliu kabohe tuwu' -na ngkai imam-imam muli Lewi. Imam muli Lewi toera, mporata moto-ra hampobagiahampulu' ngkai doo-ra. Aga imam toera, bate mate moto wo'o-ra-wadi-rawo hewa manusia' biasa. Hiaa' Melkisedek mporata hampobagiahampulu' ngkai Abraham, pai' uma ria te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpokahangai' kamate-na. Jadi', ma'ala ta'uli', tuwu' liu-liu-i-hana.  

 

 


9

 

  Imam muli Lewi mporata moto-ra hampobagiahampulu' ngkai doo-ra. Aga ma'ala-mi ta'uli': imam muli Lewi toera mpobayari hampobagiahampulu' hi Melkisedek.  

 

 


10

 

  Apa' Lewi toei, kumpu karolapi-na Abraham. Nto'u Melkisedek mpotomu Abraham, Lewi ko'ia putu, hi rala woto Abraham-i-pidi. Jadi', ane Abraham mpobayari hi Melkisedek, tantu Lewi pai' imam muli Lewi tepahi'ara' wo'o katuwu' -ra ngkai Melkisedek.  

 

 


11

 

   Nto'u Alata'ala mpowai' Atura-na hi to Yahudi, na'ongko' muli Lewi napajadi' -ra imam to mpohawai' ntodea mpotuku' Atura-na toe. Tapi' pobago imam toera uma mpomoroli' manusia' hi poncilo Alata'ala. Toe-mi pai' kana mehupa' imam to ntani' -nae. Imam to mehupa' toei, imam to hewa Melkisedek, bela-i muli Lewi hewa Harun.  

 

 


12

 

  Jadi', ane imam-imam muli Lewi rasampei hante imam to ntani' -na, Atura Musa wo'o bate kana rasampei.  

 

 


13

 

    

 

 


14

 

  To ratoa' hi rehe'i, Pue' -ta. Apa' ta'inca moto: Pue' -ta putu ngkai muli Yehuda-i, bela-i ngkai muli Lewi. Ko'ia ria hadua ngkai posantina Yehuda to ra'ongko' jadi' imam, apa' hi rala atura imam, uma ria hangkania Musa mpokahangai' posantina-na Yehuda.  

 

 


15

 

  Jadi' hangkedi' kanoto-na karasampei-na Atura Musa pai' imam muli Lewi, apa' Imam Bohe-ta to lako' mehupa' toei, imam to hewa Melkisedek, bela-i ngkai muli Lewi.  

 

 


16

 

  Ra'ongko' -i jadi' imam, uma ntuku' atura to mpakatantu kamuli hema-nai. Ra'ongko' -i jadi' imam apa' ngkai kabaraka' -na pai' tuwu' -na to uma ria kahudua-na.  

 

 


17

 

  Apa' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: Iko-mi imam duu' kahae-hae-na, hewa pobago-na Melkisedek owi."  

 

 


18

 

    

 

 


19

 

  Uma-pi ria kalaua-na Atura Musa, apa' Atura toe uma-i bisa tapo'ohea mpomohui' Alata'ala-- batua-na, uma-ta jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala hi kampotuku' -ta Atura Musa. Toe pai' atura to ri'ulu toe rabahaka-mi pai' rasampei hante ohea to meliu kalompe' -na: Yesus mpowai' -ta poncarumakaa to meliu kalompe' -na, apa' ngkai petauntongoi' -na, ma'ala-tamo mpomohui' Alata'ala.  

 

 


20

 

  Meliu ngkai toe, Yesus jadi' imam hante sumpa Alata'ala. Imam-imam to ntani' -na, uma-ra-hawo ra'ongko' jadi' imam hante sumpa.  

 

 


21

 

  Tapi' kara'ongko' -na Yesus jadi' imam, ria-hana sumpa Alata'ala. Alata'ala mpo'uli' -ki hewa toi: Mosumpa-ama Aku' Pue' Ala, pai' uma kubalii' lolita-ku: Iko-mi imam duu' kahae-hae-na."  

 

 


22

 

  Jadi', ngkai posumpa-na Alata'ala toe, monoto-mi ta'inca: Yesus mporohoi pojanci to mpoposidai' -ta hante Alata'ala, pai' pojanci toe meliu kalompe' -na ngkai pojanci to ri'ulu, to nababehi Alata'ala hi to Yahudi.  

 

 


23

 

  Ria-pi hanyala: imam-imam muli Lewi wori' -ra, apa' tau biasa-ra to bate mate wo'o-ra-wadi-rawo. Uma ria to kaliliu pobago-ra: mate hadua, nasampei wo'o-mi kahadua-na, kawae-kawae-na.  

 

 


24

 

  Hiaa' Yesus-hana, huraa-na uma mobali' pai' uma mentoli hi kahadua-na, apa' tuwu' liu-liu-i-hana.  

 

 


25

 

  Toe pai' ria kuasa-na mpobahaka-ta ngkai huku' jeko' -ta pai' mpowai' -ta kalompea' hante uma ria kakuraa' -na, ane tamohui' Alata'ala hi rala hanga' -na. Apa' tuwu' liu-liu-i-hana, pai' tida-i mpome'alai' -ta hi nyanyoa Alata'ala.  

 

 


26

 

  Jadi', Yesus toe-imi Imam Bohe to mpokule' mpotulungi-ta. Moroli' -i, uma ria sala' -na ba kakuraa' -na. Nau' manusia' -i, uma-i-hana mojeko' hewa manusia'. Ra'ongko' -imi hilou hi po'ohaa' to meliu kalangko-na ngkai hawe'ea to hi langi'.  

 

 


27

 

  Uma-i hewa imam-imam bohe to ntani' -na. Imam toera, butu eo-na mpotonu-ra pepue', lomo' -na pepue' to mpohompo' jeko' -ra moto ulu, pai' lako' mpotonu-ra pepue' to mpohompo' jeko' ntodea. Yesus, hangkani lau-i-wadi mpotonu pepue' -na hi Alata'ala, nto'u-na mpotonu woto-na moto bona rapatehi. Pepue' -na toe uma-pi mingki' rahulii' tena duu' kahae-hae-na.  

 

 


28

 

  Tauna to jadi' Imam Bohe ntuku' Atura Musa, tauna to lente, apa' manusia' biasa-ra-rawo. Aga ngkabokoa' ngkai Atura Musa toe, Alata'ala mpohowa' lolita posumpa-na, pai' hante lolita posumpa-na toe, mpo'ongko' Ana' -na moto-imi jadi' Imam Bohe. Pai' Ana' -na toei jadi' Topetolo' to uma ria kakuraa' -na pai' to tida duu' kahae-hae-na.  

 

 


Hebrews 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: