Modern Greek Bible

Revelation 3

Revelation

Return to Index

Chapter 4

1

[] Meta tauta eidon, kai idou, qura anewgmenh en tw ouranw, kai h fwnh h prwth, thn opoian hkousa wV salpiggoV laloushV met' emou, elegen× Anaba edw kai qelw soi deixei osa prepei na geinwsi meta tauta.

2

Kai euquV hlqon eiV pneumatikhn ekstasin× kai idou, qronoV ekeito en tw ouranw, kai epi tou qronou hto tiV kaqhmenoV.

3

kai o kaqhmenoV hto omoioV kata thn qean me liqon iaspin kai sardinon× kai hto iriV kuklw tou qronou omoia kata thn qean me smaragdon.

4

Kai kuklw tou qronou hsan qronoi eikositessareV× kai epi touV qronouV eidon kaqhmenouV touV eikositessaraV presbuterouV, endedumenouV imatia leuka, kai eicon epi taV kefalaV autwn stefanouV crusouV.

5

Kai ek tou qronou exhrconto astrapai kai brontai kai fwnai× kai hsan epta lampadeV puroV kaiomenai emprosqen tou qronou, aitineV einai ta epta pneumata tou Qeou×

6

kai emprosqen tou qronou hto qalassa ualinh, omoia me krustallon× kai en tw mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen.

7

Kai to zwon to prwton hto omoion me leonta, kai to deuteron zwon omoion me moscarion, kai to triton zwon eice to proswpon wV anqrwpoV, kai to tetarton zwon hto omoion me aeton petwmenon.

8

[] Kai ta tessara zwa eicon ekaston cwrista ana ex pterugaV kukloqen kai eswqen hsan gemonta ofqalmwn, kai den pauousin hmeran kai nukta legonta× AgioV, agioV, agioV KurioV o QeoV o pantokratwr, o hn kai o wn kai o ercomenoV.

9

Kai otan prosferwsi ta zwa doxan kai timhn kai eucaristian eiV ton kaqhmenon epi tou qronou, eiV ton zwnta eiV touV aiwnaV twn aiwnwn,

10

oi eikositessareV presbuteroi qelousi pesei enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou, kai qelousi proskunhsei ton zwnta eiV touV aiwnaV twn aiwnwn, kai qelousi balei touV stefanouV autwn enwpion tou qronou, legonteV×

11

AxioV eisai, Kurie, na labhV thn doxan kai thn timhn kai thn dunamin, dioti su ektisaV ta panta, kai dia to qelhma sou uparcousi kai ektisqhsan.

Revelation 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: