Modern Greek Bible

Hebrews 10

Hebrews

Return to Index

Chapter 11

1

[] Einai de h pistiV elpizomenwn pepoiqhsiV, bebaiwsiV pragmatwn mh blepomenwn.

2

Dioti dia tauthV elabon kalhn marturian oi presbuteroi.

3

Dia pistewV ennooumen oti oi aiwneV ektiqhsan me ton logon tou Qeou, wste ta blepomena den egeinan ek fainomenwn.

4

[] Dia pistewV o Abel prosefere proV ton Qeon kalhteran qusian para ton Kain, dia thV opoiaV emarturhqh oti hto dikaioV, epeidh o QeoV edwke marturian peri twn dwrwn autou, kai di ' authV kaitoi apoqanwn eti lalei.

5

Dia pistewV meteteqh o Enwc, dia na mh idh qanaton, kai den eurisketo, dioti meteqesen auton o QeoV× epeidh pro thV metaqesewV autou emarturhqh oti euhresthsen eiV ton Qeon×

6

cwriV de pistewV adunaton einai na euaresthsh tiV eiV auton× dioti o prosercomenoV eiV ton Qeon prepei na pisteuh oti einai kai ginetai misqapodothV eiV touV ekzhtountaV auton.

7

Dia pistewV o Nwe, eidopoihqeiV qeoqen peri twn mh blepomenwn eti, efobhqh kai kateskeuase kibwton proV swthrian tou oikou autou, di' hV katekrine ton kosmon kai egeine klhronomoV thV dia pistewV dikaiosunhV.

8

Dia pistewV uphkousen o Abraam, ote ekaleito na exelqh eiV ton topon ton opoion emelle na labh eiV klhronomian, kai exhlqe mh exeurwn pou upagei.

9

Dia pistewV parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV wV xenhn, katoikhsaV en skhnaiV meta Isaak kai Iakwb twn sugklhronomwn thV authV epaggeliaV×

10

dioti periemene thn polin thn ecousan ta qemelia, thV opoiaV tecnithV kai dhmiourgoV einai o QeoV.

11

Dia pistewV kai auth h Sarra elabe dunamin eiV to na sullabh sperma kai para kairon hlikiaV egennhsen, epeidh estocasqh piston ton uposceqenta.

12

Dia touto kai ex enoV, malista nenekrwmenou, egennhqhsan kaqwV ta astra tou ouranou kata to plhqoV, kai wV h ammoV h para to ceiloV thV qalasshV, htiV den dunatai na ariqmhqh.

13

En pistei apeqanon outoi panteV, mh labonteV taV epaggeliaV, alla makroqen idonteV autaV kai peisqenteV kai egkolpwqenteV kai omologhsanteV oti einai xenoi kai parepidhmoi epi thV ghV.

14

Dioti oi legonteV toiauta deiknuousin oti zhtousi patrida.

15

Kai ean men enequmounto ekeinhn, ex hV exhlqon, hqelon eurei kairon na epistreywsi×

16

twra omwV epiqumousi kalhteran, toutestin epouranion. Dia touto o QeoV den epaiscunetai autouV na leghtai QeoV autwn, dioti htoimase di' autouV polin.

17

Dia pistewV o Abraam, ote edokimazeto, prosefere ton Isaak, kai ton monogenh autou proseferen ekeinoV ostiV anedecqh taV epaggeliaV,

18

proV ton opoion elalhqh oti en Isaak qelei klhqh eiV se sperma,

19

sullogisqeiV oti o QeoV dunatai kai ek nekrwn na anegeirh× ex wn kai elaben auton opisw parabolikwV.

20

Dia pistewV o Isaak huloghse ton Iakwb kai ton Hsau peri twn mellontwn.

21

Dia pistewV o Iakwb apoqnhskwn huloghsen ekaston twn uiwn tou Iwshf kai prosekunhsen episthrizomenoV epi to akron thV rabdou autou.

22

Dia pistewV o Iwshf apoqnhskwn proanhggeile peri thV exodou twn uiwn Israhl kai parhggeile peri twn ostewn autou.

23

Dia pistewV o MwushV, afou egennhqh, ekrufqh treiV mhnaV upo twn gonewn autou, dioti eidon kecaritwmenon to paidion, kai den efobhqhsan to diatagma tou basilewV.

24

Dia pistewV o MwushV, afou emegalwsen, hrnhqh na leghtai uioV thV qugatroV tou Faraw,

25

prokrinaV mallon na kakouchtai me ton laon tou Qeou para na ech proskairon apolausin amartiaV,

26

krinaV ton uper tou Cristou oneidismon megalhteron plouton para touV en Aiguptw qhsaurouV× dioti apeblepen eiV thn misqapodosian.

27

Dia pistewV afhke thn Aigupton, mh fobhqeiV ton qumon tou basilewV× dioti wV blepwn ton aoraton enekarterhse.

28

Dia pistewV ekame to pasca kai thn proscusin tou aimatoV, dia na mh eggish autouV o exoloqreuwn ta prwtotoka.

29

Dia pistewV diebhsan thn Eruqran qalassan wV dia xhraV, thn opoian dokimasanteV oi Aiguptioi katepontisqhsan.

30

Dia pistewV epeson ta teich thV Iericw, afou ekuklwqhsan epi epta hmeraV.

31

Dia pistewV h pornh Raab den sunapwlesqh me touV apeiqhsantaV, decqeisa touV kataskopouV me eirhnhn.

32

[] Kai ti eti na legw; Dioti qelei me leiyei o kairoV dihgoumenon peri Gedewn, Barak te kai Samywn kai Iefqae, Dabid te kai Samouhl kai twn profhtwn,

33

oitineV dia thV pistewV katepolemhsan basileiaV, eirgasqhsan dikaiosunhn, epetucon taV epaggeliaV, efraxan stomata leontwn,

34

esbesan dunamin puroV, efugon stomata macairaV, enedunamwqhsan apo asqeneiaV, egeinan iscuroi en polemw, etreyan eiV fughn strateumata allotriwn.

35

Elabon gunaikeV touV nekrouV autwn anasthqentaV× alloi de ebasanisqhsan, mh decqenteV thn apolutrwsin, dia na axiwqwsi kalhteraV anastasewV×

36

alloi de edokimasan empaigmouV kai mastigaV, eti de kai desma kai fulakhn×

37

eliqobolhqhsan, eprionisqhsan, epeirasqhsan, me sfaghn macairaV apeqanon, perieplanhqhsan me dermata probatwn, me dermata aigwn× usteroumenoi, qlibomenoi, kakoucoumenoi,

38

twn opoiwn den hto axioV o kosmoV, planwmenoi en erhmiaiV kai oresi kai sphlaioiV kai taiV trupaiV thV ghV.

39

Kai outoi panteV an kai elabon kalhn marturian dia thV pistewV, den aphlausan thn epaggelian,

40

dioti o QeoV proebleye kaluteron ti peri hmwn, dia na mh labwsi thn teleiothta cwriV hmwn.

Hebrews 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: