Modern Greek Bible

Galatians 4

Galatians

Return to Index

Chapter 5

1

[] En th eleuqeria loipon, me thn opoian hleuqerwsen hmaV o CristoV, menete staqeroi, kai mh upoblhqhte palin eiV zugon douleiaV.

2

Idou, egw o PauloV saV legw oti ean peritemnhsqe, o CristoV den qelei saV wfelhsei ouden.

3

Marturomai de palin proV panta anqrwpon peritemnomenon, oti einai crewsthV na ektelh olon ton nomon.

4

Apecwrisqhte apo tou Cristou osoi dikaionesqe dia tou nomou, exepesate apo thV caritoV×

5

dioti hmeiV dia tou PneumatoV prosdokwmen ek pistewV thn elpida thV dikaiwsewV.

6

Dioti en Cristw Ihsou oute peritomh ecei iscun tina, oute akrobustia, alla pistiV di' agaphV energoumenh.

7

Etrecete kalwV× tiV saV hmpodisen wste na mh peiqhsqe eiV thn alhqeian;

8

H katapeisiV auth den einai ex ekeinou, ostiV saV kalei.

9

Oligh zumh kaqista olon to furama enzumon.

10

Egw ecw pepoiqhsin eiV esaV dia tou Kuriou oti den qelete fronhsei ouden allo× ostiV omwV saV tarattei, autoV qelei upoferei thn poinhn, opoioV kai an hnai.

11

Egw de, adelfoi, ean akomh khruttw peritomhn, dia ti pleon katatrecomai; ara kathrghqh to skandalon tou staurou.

12

Eiqe na apokopwsin oi tarattonteV saV.

13

[] Dioti seiV, adelfoi, proseklhqhte eiV eleuqerian× monon mh metaceirizesqe thn eleuqerian eiV aformhn thV sarkoV, alla dia thV agaphV douleuete allhlouV.

14

Dioti oloV o nomoV eiV ena logon sumplhroutai, eiV ton, QeleiV agapa ton plhsion sou wV seauton.

15

Ean omwV daknhte kai katatrwghte allhlouV, prosecete mh up' allhlwn afanisqhte.

16

Legw loipon, Peripateite kata to Pneuma kai den qelete ekplhroi thn epiqumian thV sarkoV.

17

Dioti h sarx epiqumei enantia tou PneumatoV, to de Pneuma enantia thV sarkoV× tauta de antikeintai proV allhla, wste ekeina, ta opoia qelete, na mh pratthte.

18

All' ean odhghsqe upo tou PneumatoV, den eisqe upo nomon.

19

Fanera de einai ta erga thV sarkoV, ta opoia einai moiceia, porneia, akaqarsia, aselgeia,

20

eidwlolatreia, farmakeia, ecqrai, erideV, zhlotupiai, qumoi, macai, dicostasiai, aireseiV,

21

fqonoi, fonoi, meqai, kwmoi, kai ta omoia toutwn, peri twn opoiwn saV prolegw, kaqwV kai proeipon, oti oi ta toiauta prattonteV basileian Qeou den qelousi klhronomhsei.

22

O de karpoV tou PneumatoV einai agaph, cara, eirhnh, makroqumia, crhstothV, agaqwsunh, pistiV,

23

praothV, egkrateia× kata twn toioutwn den uparcei nomoV.

24

Osoi de einai tou Cristou estaurwsan thn sarka omou me ta paqh kai taV epiqumiaV.

25

Ean zwmen kata to Pneuma, aV peripatwmen kai kata to Pneuma.

26

Mh ginwmeqa kenodoxoi, allhlouV ereqizonteV, allhlouV fqonounteV.

Galatians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: