Modern Greek Bible

1st Corinthians 12

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 13

1

[] Ean lalw taV glwssaV twn anqrwpwn kai twn aggelwn, agaphn de mh ecw, egeina calkoV hcwn h kumbalon alalazon.

2

Kai ean ecw profhteian kai exeurw panta ta musthria kai pasan thn gnwsin, kai ean ecw pasan thn pistin, wste na metatopizw orh, agaphn de mh ecw, eimai ouden.

3

Kai ean panta ta uparconta mou dianeimw, kai ean paradwsw to swma mou dia na kauqw, agaphn de mh ecw, ouden wfeloumai.

4

[] H agaph makroqumei, agaqopoiei, h agaph den fqonei, h agaph den auqadiazei, den epairetai,

5

den aschmonei, den zhtei ta eauthV, den paroxunetai, den dialogizetai to kakon,

6

den cairei eiV thn adikian, sugcairei de eiV thn alhqeian×

7

panta anecetai, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei.

8

[] H agaph oudepote ekpiptei× ta alla omwV, eite profhteiai einai, qelousi katarghqh× eite glwssai, qelousi pausei× eite gnwsiV, qelei katarghqh.

9

Dioti kata meroV ginwskomen kai kata meroV profhteuomen×

10

otan omwV elqh to teleion, tote to kata meroV qelei katarghqh.

11

Ote hmhn nhpioV, wV nhpioV elaloun, wV nhpioV efronoun, wV nhpioV esullogizomhn× ote omwV egeina anhr, kathrghsa ta tou nhpiou.

12

Dioti twra blepomen dia katoptrou ainigmatwdwV, tote de proswpon proV proswpon× twra gnwrizw kata meroV, tote de qelw gnwrisei kaqwV kai egnwrisqhn.

13

Twra de menei pistiV, elpiV, agaph, ta tria tauta. megalhtera de toutwn einai h agaph.

1st Corinthians 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: