Modern Greek Bible

Acts 22

Acts

Return to Index

Chapter 23

1

[] AtenisaV de o PauloV eiV to sunedrion, eipen× AndreV adelfoi, egw ezhsa enwpion tou Qeou meta pashV kalhV suneidhsewV mecri tauthV thV hmeraV.

2

O de arciereuV AnaniaV prosetaxe touV parestwtaV plhsion autou na ktuphswsi to stoma autou.

3

Tote o PauloV eipe proV auton× O QeoV mellei na se ktuphsh, toice asbestwmene× kai su kaqhsai na me krinhV kata ton nomon, kai paranomwn prostazeiV na me ktupwsin;

4

Oi de parestwteV eipon× Ton arcierea tou Qeou loidoreiV;

5

Kai o PauloV eipe× Den hxeuron, adelfoi, oti einai arciereuV× dioti einai gegrammenon. Arconta tou laou sou den qeleiV kakologhsei.

6

[] EnnohsaV de o PauloV oti to en meroV einai Saddoukaiwn, to de allo Farisaiwn, ekraxen en tw sunedriw. AndreV adelfoi, egw eimai FarisaioV, uioV Farisaiou× peri elpidoV kai anastasewV nekrwn egw krinomai.

7

Kai ote elalhse touto, egeine diairesiV twn Farisaiwn kai twn Saddoukaiwn, kai dihreqh to plhqoV.

8

Dioti oi men Saddoukaioi legousin oti den einai anastasiV oude aggeloV oude pneuma, oi de Farisaioi omologousin amfotera.

9

Kai egeine kraugh megalh, kai shkwqenteV oi grammateiV tou merouV twn Farisaiwn diemaconto, legonteV× Ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw× an de elalhse proV auton pneuma h aggeloV, aV mh qeomacwmen.

10

Kai epeidh egeine megalh diairesiV, fobhqeiV o ciliarcoV mh diasparacqh o PauloV up' autwn, prosetaxe na katabh to strateuma kai na arpash auton ek mesou autwn kai na ferh eiV to frourion.

11

Thn de ercomenhn nukta epifaneiV eiV auton o KurioV, eipe× Qarrei, Paule, dioti kaqwV emarturhsaV ta peri emou eiV Ierousalhm, outw prepei na marturhshV kai eiV Rwmhn.

12

[] Kai ote egeinen hmera, tineV twn Ioudaiwn sunomwsanteV aneqematisan eautouV, legonteV mhte na fagwsi mhte na piwsin, ewsou foneuswsi ton Paulon×

13

hsan de pleioteroi twn tessarakonta oi praxanteV thn sunwmosian tauthn×

14

oitineV elqonteV proV touV arciereiV kai touV presbuterouV, eipon× Me anaqema aneqematisamen eautouV, na mh geuqwmen mhden ewsou foneuswmen ton Paulon.

15

Twra loipon seiV meta tou sunedriou mhnusate proV ton ciliarcon, na katabibash auton aurion proV esaV, wV mellontaV na maqhte akribesteron ta peri autou× hmeiV de, prin autoV plhsiash, eimeqa etoimoi na foneuswmen auton.

16

AkousaV de thn enedran o uioV thV adelfhV tou Paulou, uphge kai eiselqwn eiV to frourion aphggeile proV ton Paulon.

17

Kai o PauloV proskalesaV ena twn ekatontarcwn, eipe× Fere ton neon touton proV ton ciliarcon× dioti ecei ti na apaggeilh proV auton.

18

EkeinoV loipon paralabwn auton, efere proV ton ciliarcon kai legei× O desmioV PauloV me ekraxe kai me parekalese na ferw ton neon touton proV se, dioti ecei ti na soi lalhsh.

19

PiasaV de auton apo thV ceiroV o ciliarcoV kai aposurqeiV kat' idian, hrwthse, Ti einai ekeino, to opoion eceiV na moi apaggeilhV;

20

O de eipen oti oi Ioudaioi sunefwnhsan na se parakaleswsi na katabibashV aurion ton Paulon eiV to sunedrion, wV qelonteV na maqwsi ti akribesteron peri autou.

21

Su loipon mh peisqhV eiV autouV, dioti enedreuousin auton pleioteroi twn tessarakonta andreV ex autwn, oitineV aneqematisan eautouV mhte na fagwsi mhte na piwsin, ewsou foneuswsin auton× kai twra einai etoimoi, prosmenonteV thn para sou uposcesin.

22

O ciliarcoV loipon apeluse ton neon, paraggeilaV, na mh eiphV eiV mhdena oti efanerwsaV tauta eiV eme.

23

Kai proskalesaV duo tinaV twn ekatontarcwn, eipen× Etoimasate diakosiouV stratiwtaV dia na upagwsin ewV KaisareiaV, kai ebdomhkonta ippeiV kai diakosiouV logcoforouV, apo trithV wraV thV nuktoV,

24

etoimasate kai zwa, dia na epikaqiswsi ton Paulon kai ferwsin asfalwV proV Fhlika ton hgemona×

25

kai egrayen epistolhn periecousan ton tupon touton×

26

KlaudioV LusiaV proV ton kratiston hgemona Fhlika, cairein.

27

Ton andra touton, sullhfqenta upo twn Ioudaiwn kai mellonta na foneuqh up' autwn, epelqwn meta tou strateumatoV eswsa auton, maqwn oti einai RwmaioV.

28

Qelwn de na maqw aitian, dia thn opoian ekathgoroun auton, katebibasa auton eiV to sunedrion autwn×

29

kai euron auton egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn, mh econta omwV mhden egklhma axion qanatou h desmwn.

30

Kai epeidh emhnuqh proV eme oti mellei na geinh eiV ton anqrwpon epiboulh upo twn Ioudaiwn, euquV epemya auton proV se, paraggeilaV kai eiV touV kathgorouV na eipwsin enwpion sou ta kat' autou. Ugiaine.

31

Oi men loipon stratiwtai kata thn doqeisan eiV autouV prostaghn analabonteV ton Paulon, eferan dia thV nuktoV eiV thn Antipatrida,

32

thn de epaurion, afhsanteV touV ippeiV na upagwsi met' autou, upestreyan eiV to frourion×

33

oitineV eiselqonteV eiV thn Kaisareian kai egceirisanteV thn epistolhn eiV ton hgemona, paresthsan kai ton Paulon eiV auton.

34

O de hgemwn, afou anegnwse thn epistolhn kai hrwthsen ek poiaV eparciaV einai kai hkousen oti einai apo KilikiaV,

35

Qelw se akroasqh, eipen, otan kai oi kathgoroi sou elqwsi× kai prosetaxe na fulatthtai en tw praitwriw tou Hrwdou.

Acts 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: