Modern Greek Bible

John 15

John

Return to Index

Chapter 16

1

[] Tauta elalhsa proV esaV dia na mh skandalisqhte.

2

Qelousi saV kamei aposunagwgouV× malista ercetai wra, kaq' hn paV ostiV saV qanatwsh qelei nomisei oti prosferei latreian eiV ton Qeon.

3

Kai tauta qelousi saV kamei, dioti den egnwrisan ton Patera oude eme.

4

Alla tauta eipon proV esaV dia na enqumhsqe auta, otan elqh h wra, oti egw eipon proV esaV. Den eipon de tauta proV esaV ex archV, dioti hmhn meq' umwn.

5

Twra de upagw proV ton pemyanta me, kai oudeiV ex umwn me erwta× Pou upageiV;

6

All' epeidh elalhsa proV esaV tauta, h luph egemise thn kardian saV.

7

[] Egw omwV thn alhqeian saV legw× sumferei eiV esaV na apelqw egw. Dioti ean den apelqw, o ParaklhtoV den qelei elqei proV esaV× all' afou apelqw, qelw pemyei auton proV esaV×

8

kai elqwn ekeinoV qelei elegxei ton kosmon peri amartiaV kai peri dikaiosunhV kai peri krisewV×

9

peri amartiaV men, dioti den pisteuousin eiV eme×

10

peri dikaiosunhV de, dioti upagw proV ton Patera mou kai pleon den me blepete×

11

peri de krisewV, dioti o arcwn tou kosmou toutou ekriqh.

12

Eti polla ecw na eipw proV esaV, den dunasqe omwV twra na bastazhte auta.

13

Otan de elqh ekeinoV, to Pneuma thV alhqeiaV, qelei saV odhghsei eiV pasan thn alhqeian× dioti den qelei lalhsei af' eautou, all' osa an akoush qelei lalhsei, kai qelei saV anaggeilei ta mellonta.

14

EkeinoV qelei doxasei eme, dioti ek tou emou qelei labei kai anaggeilei proV esaV.

15

Panta osa ecei o Pathr, emou einai× dia touto eipon oti ek tou emou qelei labei kai anaggeilei proV esaV.

16

[] Oligon eti kai den me blepete, kai palin oligon kai qelete me idei, dioti egw upagw proV ton Patera.

17

Tote tineV ek twn maqhtwn autou eipon proV allhlouV× Ti einai touto, to opoion maV legei, Oligon kai den me blepete, kai palin oligon kai qelete me idei, kai, Oti egw upagw proV ton Patera;

18

Elegon loipon× Touto ti einai, to opoion legei to oligon; Den exeuromen ti lalei.

19

Enohse loipon o IhsouV oti hqelon na erwthswsin auton, kai eipe proV autouV× Peri toutou suzhteite met' allhlwn oti eipon, Oligon kai den me blepete, kai palin oligon kai qelete me idei;

20

AlhqwV, alhqwV saV legw oti seiV qelete klausei kai qrhnhsei, o de kosmoV qelei carh× kai seiV qelete luphqh, h luph saV omwV qelei metablhqh eiV caran.

21

H gunh otan genna, luphn ecei, dioti hlqen wra authV× afou omwV gennhsh to paidion, den enqumeitai pleon thn qliyin, dia thn caran oti egennhqh anqrwpoV eiV ton kosmon.

22

Kai seiV loipon twra men ecete luphn× palin omwV qelw saV idei, kai qelei carh h kardia saV, kai thn caran saV oudeiV afairei apo saV.

23

[] Kai en ekeinh th hmera den qelete zhthsei par' emou ouden. AlhqwV, alhqwV saV legw oti osa an aithshte para tou PatroV en tw onomati mou, qelei saV dwsei.

24

EwV twra den hthsate ouden en tw onomati mou× aiteite kai qelete lambanei, dia na hnai plhrhV h cara saV.

25

Tauta dia paroimiwn elalhsa proV esaV× all' ercetai wra, ote den qelw saV lalhsei pleon dia paroimiwn, alla parrhsia qelw saV anaggeilei peri tou PatroV.

26

En ekeinh th hmera qelete zhthsei en tw onomati mou× kai den saV legw oti egw qelw parakalesei ton Patera peri umwn×

27

dioti autoV o Pathr saV agapa, epeidh seiV hgaphsate eme kai episteusate oti egw para tou Qeou exhlqon.

28

[] Exhlqon para tou PatroV kai hlqon eiV ton kosmon× palin afinw ton kosmon kai upagw proV ton Patera.

29

Legousi proV auton oi maqhtai autou× Idou, twra parrhsia laleiV kai, oudemian paroimian legeiV.

30

Twra gnwrizomen oti exeureiV panta kai den eceiV creian na se erwta tiV. Ek toutou pisteuomen oti apo Qeou exhlqeV.

31

Apekriqh proV autouV o IhsouV× Twra pisteuete;

32

Idou, ercetai wra, kai hdh hlqe, na skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kai na afhshte eme monon× alla den eimai monoV, dioti o Pathr einai met' emou.

33

Tauta elalhsa proV esaV, dia na echte eirhnhn en emoi. En tw kosmw qelete ecei qliyin× alla qarseite, egw enikhsa ton kosmon.

John 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: