Modern Greek Bible

Matthew 11

Matthew

Return to Index

Chapter 12

1

[] En ekeinw tw kairw eporeueto o IhsouV dia twn spartwn en sabbatw× oi de maqhtai autou epeinasan kai hrcisan na anaspwsin astacua kai na trwgwsin.

2

Oi de Farisaioi idonteV eipon proV auton× Idou, oi maqhtai sou prattousin o, ti den sugcwreitai na pratthtai to sabbaton.

3

O de eipe proV autouV× Den anegnwsate ti epraxen o Dabid ote epeinasen autoV kai oi met' autou;

4

pwV eishlqen eiV ton oikon tou Qeou kai efage touV artouV thV proqesewV, touV opoiouV den hto sugkecwrhmenon eiV auton na fagh, oute eiV touV met' autou, eimh eiV touV iereiV monouV;

5

H den anegnwsate en tw nomw oti en toiV sabbasin oi iereiV bebhlonousi to sabbaton en tw ierw kai einai aqwoi;

6

SaV legw de oti edw einai megalhteroV tou ierou.

7

Ean omwV egnwrizete ti einai Eleon qelw kai ouci qusian, den hqelete katadikasei touV aqwouV.

8

Dioti o UioV tou anqrwpou einai kurioV kai tou sabbatou.

9

Kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn.

10

Kai idou, hto anqrwpoV ecwn thn ceira xhran× kai hrwthsan auton legonteV× Sugcwreitai taca na qerapeuh tiV en tw sabbatw; dia na kathgorhswsin auton.

11

O de eipe proV autouV× TiV anqrwpoV apo saV qelei eisqai, ostiV ecwn probaton en, ean touto pesh en tw sabbatw eiV lakkon, den qelei piasei kai shkwsei auto;

12

poson loipon diaferei anqrwpoV probatou; wste sugcwreitai en tw sabbatw na agaqopoih tiV.

13

Tote legei proV ton anqrwpon× Ekteinon thn ceira sou× kai exeteine, kai apokatestaqh ugihV wV h allh.

14

[] Oi de Farisaioi exelqonteV sunebouleuqhsan kat' autou, dia na apoleswsin auton.

15

All' o IhsouV nohsaV anecwrhsen ekeiqen× kai hkolouqhsan auton ocloi polloi, kai eqerapeusen autouV pantaV.

16

Kai parhggeilen eiV autouV austhrwV dia na mh fanerwswsin auton,

17

dia na plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou, legontoV×

18

Idou, o douloV mou, ton opoion exelexa, o agaphtoV mou, eiV ton opoion h yuch mou euhresthqh× qelw qesei to Pneuma mou ep' auton, kai qelei exaggeilei krisin eiV ta eqnh×

19

den qelei antiloghsei oude kraugasei, oude qelei akousei tiV thn fwnhn autou en taiV plateiaiV.

20

Kalamon suntetrimmenon den qelei qlasei kai linarion kapnizon den qelei sbesei, ewsou ekferh eiV nikhn thn krisin×

21

Kai en tw onomati autou qelousin elpisei ta eqnh.

22

[] Tote eferqh proV auton daimonizomenoV tufloV kai kwfoV, kai eqerapeusen auton, wste o tufloV kai kwfoV kai elalei kai eblepe.

23

Kai exeplhttonto panteV oi ocloi kai elegon× MhpwV einai outoV o uioV tou Dabid;

24

Oi de Farisaioi akousanteV eipon× OutoV den ekballei ta daimonia eimh dia tou Beelzeboul, tou arcontoV twn daimoniwn.

25

NohsaV de o IhsouV touV dialogismouV autwn, eipe proV autouV× Pasa basileia diaireqeisa kaq' eauthV erhmoutai, kai pasa poliV h oikia diaireqeisa kaq' eauthV den qelei staqh.

26

Kai an o SatanaV ton Satanan ekballh, dihreqh kaq' eautou× pwV loipon qelei staqh h basileia autou;

27

Kai an egw dia tou Beelzeboul ekballw ta daimonia, oi uioi saV dia tinoV ekballousi; dia touto autoi qelousin eisqai kritai saV.

28

All' ean egw dia PneumatoV Qeou ekballw ta daimonia, ara efqasen eiV esaV h basileia tou Qeou.

29

H pwV dunatai tiV na eiselqh eiV thn oikian tou dunatou kai na diarpash ta skeuh autou, ean prwton den desh ton dunaton; kai tote qelei diarpasei thn oikian autou.

30

OstiV den einai met' emou einai kat' emou, kai ostiV den sunagei met' emou skorpizei.

31

Dia touto saV legw, Pasa amartia kai blasfhmia qelei sugcwrhqh eiV touV anqrwpouV, h kata tou PneumatoV omwV blasfhmia den qelei sugcwrhqh eiV touV anqrwpouV×

32

kai ostiV eiph logon kata tou Uiou tou anqrwpou, qelei sugcwrhqh eiV auton× ostiV omwV eiph kata tou PneumatoV tou Agiou, den qelei sugcwrhqh eiV auton oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti.

33

H kamete to dendron kalon, kai ton karpon autou kalon, h kamete to dendron sapron, kai ton karpon autou sapron× dioti ek tou karpou gnwrizetai to dendron.

34

Gennhmata ecidnwn, pwV dunasqe na lalhte kala onteV ponhroi; dioti ek tou perisseumatoV thV kardiaV lalei to stoma.

35

O kaloV anqrwpoV ek tou kalou qhsaurou thV kardiaV ekballei ta kala, kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra.

36

SaV legw de oti dia panta logon argon, ton opoion hqelon lalhsei oi anqrwpoi, qelousin apodwsei logon di' auton en hmera krisewV.

37

Dioti ek twn logwn sou qeleiV dikaiwqh, kai ek twn logwn sou qeleiV katadikasqh.

38

[] Tote apekriqhsan tineV twn grammatewn kai Farisaiwn, legonteV× Didaskale, qelomen na idwmen shmeion apo sou.

39

EkeinoV de apokriqeiV eipe proV autouV× Genea ponhra kai moicaliV shmeion zhtei, kai shmeion den qelei doqh eiV authn eimh to shmeion Iwna tou profhtou.

40

Dioti wV o IwnaV hto en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV, outw qelei eisqai o UioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV.

41

AndreV Nineuitai qelousin anasthqh en th krisei meta thV geneaV tauthV kai qelousi katakrinei authn, dioti metenohsan eiV to khrugma tou Iwna, kai idou, pleioteron tou Iwna einai edw.

42

H basilissa tou notou qelei shkwqh en th krisei meta thV geneaV tauthV kai qelei katakrinei authn, dioti hlqen ek twn peratwn thV ghV dia na akoush thn sofian tou SolomwntoV, kai idou, pleioteron tou SolomwntoV einai edw.

43

Otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou, diercetai di' anudrwn topwn kai zhtei anapausin kai den euriskei.

44

Tote legei× AV epistreyw eiV ton oikon mou, oqen exhlqon× kai elqon euriskei auton kenon, sesarwmenon kai estolismenon.

45

Tote upagei kai paralambanei meq' eautou epta alla pneumata ponhrotera eautou, kai eiselqonta katoikousin ekei, kai ginontai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirotera twn prwtwn. Outw qelei eisqai kai eiV thn genean tauthn thn ponhran.

46

[] Enw de autoV elalei eti proV touV oclouV, idou, h mhthr kai oi adelfoi autou istanto exw, zhtounteV na lalhswsi proV auton.

47

Eipe de tiV proV auton× Idou, h mhthr sou kai oi adelfoi sou istantai exw, zhtounteV na lalhswsi proV se.

48

O de apokriqeiV proV ton eiponta touto proV auton eipe× TiV einai h mhthr mou kai tineV einai oi adelfoi mou;

49

Kai ekteinaV thn ceira autou proV touV maqhtaV autou eipen× Idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou.

50

Dioti ostiV kamh to qelhma tou PatroV mou tou en ouranoiV, autoV mou einai adelfoV kai adelfh kai mhthr.

Matthew 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: