Modern Greek Bible

Matthew 6

Matthew

Return to Index

Chapter 7

1

[] Mh krinete, dia na mh kriqhte×

2

dioti me opoian krisin krinete qelete kriqh, kai me opoion metron metreite qelei antimetrhqh eiV esaV.

3

Kai dia ti blepeiV to xularion to en tw ofqalmw tou adelfou sou, thn de dokon thn en tw ofqalmw sou den parathreiV;

4

H pwV qeleiV eipei proV ton adelfon sou, AfeV na ekbalw to xularion apo tou ofqalmou sou, enw h dokoV einai en tw ofqalmw sou;

5

Upokrita, ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou, kai tote qeleiV idei kaqarwV dia na ekbalhV to xularion ek tou ofqalmou tou adelfou sou.

6

Mh dwshte to agion eiV touV kunaV mhde riyhte touV margaritaV saV emprosqen twn coirwn, mhpote katapathswsin autouV me touV podaV autwn kai strafenteV saV diasciswsin.

7

[] Aiteite, kai qelei saV doqh× zhteite, kai qelete eurei, krouete, kai qelei saV anoicqh.

8

Dioti paV o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai eiV ton krouonta qelei anoicqh.

9

H tiV anqrwpoV einai apo saV, ostiV ean o uioV autou zhthsh arton, mhpwV qelei dwsei eiV auton liqon;

10

kai ean zhthsh oyarion, mhpwV qelei dwsei eiV auton ofin;

11

ean loipon seiV, ponhroi onteV, exeurhte na didhte kalaV doseiV eiV ta tekna saV, posw mallon o Pathr saV o en toiV ouranoiV qelei dwsei agaqa eiV touV zhtountaV par' autou;

12

[] Loipon panta osa an qelhte na kamnwsin eiV esaV oi anqrwpoi, outw kai seiV kamnete eiV autouV× dioti outoV einai o nomoV kai oi profhtai.

13

Eiselqete dia thV stenhV pulhV× dioti plateia einai h pulh kai eurucwroV h odoV h ferousa eiV thn apwleian, kai polloi einai oi eisercomenoi di' authV.

14

Epeidh stenh einai h pulh kai teqlimmenh h odoV h ferousa eiV thn zwhn, kai oligoi einai oi euriskonteV authn.

15

[] Prosecete de apo twn yeudoprofhtwn, oitineV ercontai proV esaV me endumata probatwn, eswqen omwV einai lukoi arpageV.

16

Apo twn karpwn autwn qelete gnwrisei autouV. Mhpote sunagousin apo akanqwn stafulia h apo tribolwn suka;

17

outw pan dendron kalon kamnei kalouV karpouV, to de sapron dendron kamnei kakouV karpouV.

18

Den dunatai dendron kalon na kamnh karpouV kakouV, oude dendron sapron na kamnh karpouV kalouV.

19

Pan dendron mh kamnon karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai.

20

Ara apo twn karpwn autwn qelete gnwrisei autouV.

21

[] Den qelei eiselqei eiV thn basileian twn ouranwn paV o legwn proV eme, Kurie, Kurie, all' o prattwn to qelhma tou PatroV mou tou en toiV ouranoiV.

22

Polloi qelousin eipei proV eme en ekeinh th hmera, Kurie, Kurie, den proefhteusamen en tw onomati sou, kai en tw onomati sou exebalomen daimonia, kai en tw onomati sou ekamomen qaumata polla;

23

Kai tote qelw omologhsei proV autouV oti pote den saV egnwrisa× feugete ap' emou oi ergazomenoi thn anomian.

24

PaV loipon ostiV akouei touV logouV mou toutouV kai kamnei autouV, qelw omoiwsei auton me andra fronimon, ostiV wkodomhse thn oikian autou epi thn petran×

25

kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosebalon eiV thn oikian ekeinhn, kai den epese× dioti hto teqemeliwmenh epi thn petran.

26

Kai paV o akouwn touV logouV mou toutouV kai mh kamnwn autouV qelei omoiwqh me andra mwron, ostiV wkodomhse thn oikian autou epi thn ammon×

27

kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosebalon eiV thn oikian ekeinhn, kai epese, kai hto h ptwsiV authV megalh.

28

Ote de eteleiwsen o IhsouV touV logouV toutouV, exeplhttonto oi ocloi dia thn didachn autou×

29

dioti edidasken autouV wV ecwn exousian, kai ouci wV oi grammateiV.

Matthew 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: