Modern Greek Bible

Matthew 3

Matthew

Return to Index

Chapter 4

1

[] Tote o IhsouV eferqh upo tou PneumatoV eiV thn erhmon dia na peirasqh upo tou diabolou,

1

[] Oqen, adelfoi mou agaphtoi kai epipoqhtoi, cara kai stefanoV mou, outw stekesqe en Kuriw, agaphtoi.

2

kai nhsteusaV hmeraV tessarakonta kai nuktaV tessarakonta, usteron epeinase.

2

Parakalw thn Euwdian, parakalw kai thn Suntuchn, na fronwsi to auto en Kuriw×

3

Kai elqwn proV auton o peirazwn eipen× Ean hsai UioV tou Qeou, eipe na geinwsin artoi oi liqoi outoi.

3

kai parakalw kai se, suntrofe gnhsie, bohqei autaV aitineV sunhgwnisqhsan met' emou eiV to euaggelion omou kai me ton Klhmenta kai touV loipouV sunergouV mou, twn opoiwn ta onomata einai en bibliw zwhV.

4

O de apokriqeiV eipen× Einai gegrammenon, Me arton monon den qelei zhsei o anqrwpoV, alla me panta logon exercomenon dia stomatoV Qeou.

4

Cairete en Kuriw pantote× palin qelw eipei, Cairete.

5

Tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai sthnei auton epi to pterugion tou ierou

5

H epieikeia saV aV geinh gnwsth eiV pantaV touV anqrwpouV. O KurioV einai plhsion.

6

kai legei proV auton, Ean hsai UioV tou Qeou, riyon seauton katw× dioti einai gegrammenon, Oti qelei prostaxei eiV touV aggelouV autou peri sou, kai qelousi se shkwnei epi twn ceirwn autwn, dia na mh proskoyhV proV liqon ton poda sou.

6

Mh merimnate peri mhdenoV, all' en panti pragmati aV gnwrizwntai ta zhthmata saV proV ton Qeon met' eucaristiaV dia thV proseuchV kai thV dehsewV.

7

Eipe proV auton o IhsouV× Palin einai gegrammenon, den qeleiV peirasei Kurion ton Qeon sou.

7

Kai h eirhnh tou Qeou h uperecousa panta noun qelei diafulaxei taV kardiaV saV kai ta dianohmata saV dia tou Ihsou Cristou.

8

Palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV polu uyhlon, kai deiknuei eiV auton panta ta basileia tou kosmou kai thn doxan autwn,

8

To loipon, adelfoi, osa einai alhqh, osa semna, osa dikaia, osa kaqara, osa prosfilh, osa eufhma, an uparch tiV areth kai ean tiV epainoV, tauta sullogizesqe×

9

kai legei proV auton× Tauta panta qelw soi dwsei, ean peswn proskunhshV me.

9

ekeina ta opoia kai emaqete kai parelabete kai hkousate kai eidete en emoi, tauta prattete kai o QeoV thV eirhnhV qelei eisqai meq' umwn.

10

Tote o IhsouV legei proV auton× Upage, Satana× dioti einai gegrammenon, Kurion ton Qeon sou qeleiV proskunhsei kai auton monon qeleiV latreusei.

10

[] Ecarhn de en Kuriw megalwV oti twra teloV pantwn edeixate anaqallousan thn uper emou frontida× peri tou opoiou kai efrontizete, plhn den eicete eukairian.

11

Tote afinei auton o diaboloV, kai idou, aggeloi proshlqon kai uphretoun auton.

11

Ouci oti legw touto dioti usteroumai× epeidh egw emaqon na hmai autarkhV eiV osa ecw.

12

[] AkousaV de o IhsouV oti o IwannhV paredoqh, anecwrhsen eiV thn Galilaian.

12

Exeurw na tapeinonwmai, exeurw kai na perisseuwmai× en panti topw kai kata panta eimai dedidagmenoV kai na cortazwmai kai na peinw, kai na perisseuwmai kai na usterwmai×

13

Kai afhsaV thn Nazaret hlqe kai katwkhsen eiV Kapernaoum thn paraqalassian en toiV orioiV Zaboulwn kai Nefqaleim.

13

ta panta dunamai dia tou endunamountoV me Cristou.

14

Dia na plhrwqh to rhqen dia Hsaiou tou profhtou legontoV×

14

Plhn kalwV epraxate genomenoi sugkoinwnoi eiV thn qliyin mou.

15

Gh Zaboulwn kai gh Nefqaleim, kata thn odon thV qalasshV, peran tou Iordanou, Galilaia twn eqnwn.

15

Exeurete de kai seiV, Filipphsioi, oti en arch tou euaggeliou, ote exhlqon apo MakedoniaV, oudemia ekklhsia sunekoinwnhse met' emou peri dosewV kai lhyewV, eimh seiV monoi,

16

O laoV o kaqhmenoV en skotei eide fwV mega, kai eiV touV kaqhmenouV en topw kai skia qanatou fwV aneteilen eiV autouV.

16

dioti kai en Qessalonikh kai apax kai diV moi epemyate eiV thn creian mou.

17

Apo tote hrcisen o IhsouV na khrutth kai na legh× Metanoeite dioti eplhsiasen h basileia twn ouranwn.

17

Ouci oti zhtw to dwron, alla zhtw ton karpon ton pleonazonta eiV logarismon saV.

18

[] Peripatwn de o IhsouV para thn qalassan thV GalilaiaV, eide duo adelfouV, Simwna ton legomenon Petron kai Andrean ton adelfon autou, riptontaV diktuon eiV thn qalassan× dioti hsan alieiV×

18

Ecw omwV panta kai perisseuomai× eneplhsqhn decqeiV para tou Epafroditou ta stalenta apo saV, osmhn euwdiaV, qusian dekthn, euareston eiV ton Qeon.

19

kai legei proV autouV× Elqete opisw mou kai qelw saV kamei alieiV anqrwpwn.

19

O de QeoV mou qelei ekplhrwsei pasan creian saV kata ton plouton autou en doxh dia Ihsou Cristou.

20

Oi de afhsanteV euquV ta diktua, hkolouqhsan auton.

20

[] EiV de ton Qeon kai Patera hmwn estw h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn× amhn.

21

Kai procwrhsaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV, Iakwbon ton tou Zebedaiou kai Iwannhn ton adelfon autou, en tw ploiw meta Zebedaiou tou patroV autwn episkeuazontaV ta diktua autwn, kai ekalesen autouV.

21

Aspasqhte panta agion en Cristw Ihsou. SaV aspazontai oi met' emou adelfoi.

22

Oi de afhsanteV euquV to ploion kai ton patera autwn, hkolouqhsan auton.

22

SaV aspazontai panteV oi agioi, malista de oi ek thV oikiaV tou KaisaroV.

23

[] Kai perihrceto o IhsouV olhn thn Galilaian, didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khruttwn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan asqeneian metaxu tou laou.

23

H cariV tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou eih meta pantwn umwn× amhn.

24

Kai dihlqen h fhmh autou eiV olhn thn Surian, kai eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV upo diaforwn noshmatwn kai basanwn sunecomenouV kai daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV, kai eqerapeusen autouV×

25

kai hkolouqhsan auton ocloi polloi apo thV GalilaiaV kai DekapolewV kai Ierosolumwn kai IoudaiaV kai apo peran tou Iordanou.

Matthew 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: