Modern Greek Bible

Habakkuk 2

Habakkuk

Return to Index

Chapter 3

1

[] Proseuch Abbakoum tou profhtou epi Sigiwnwq.

2

Kurie, hkousa thn akohn sou kai efobhqhn× Kurie, zwopoiei to ergon sou en mesw twn etwn× En mesw twn etwn gnwstopoiei, auto× en th orgh sou mnhsqhti eleouV.

3

[] O QeoV hlqen apo Qaiman kai o AgioV apo tou orouV Faran× Diayalma. ekaluyen ouranouV h doxa autou, kai thV ainesewV autou hto plhrhV h gh×

4

Kai h lamyiV autou hto wV to fwV× aktineV exhrconto ek thV ceiroV autou, kai ekei hto o kruywn thV iscuoV autou.

5

Emprosqen autou proeporeueto o qanatoV, kai astrapai exhrconto upo touV podaV autou.

6

Estaqh kai diemetrhse thn ghn× epebleye kai dieluse ta eqnh× kai ta orh ta aiwnia sunetribhsan, oi aiwnioi bounoi etapeinwqhsan× ai odoi autou einai aiwnioi.

7

Eidon taV skhnaV thV AiqiopiaV en qliyei× etromaxan ta parapetasmata thV ghV Madiam.

8

MhpwV wrgisqh o KurioV kata twn potamwn; mhpwV hto o qumoV sou kata twn potamwn; h h orgh sou kata thV qalasshV, wste epebhV epi touV ippouV sou kai epi taV amaxaV sou proV swthrian;

9

Esurqh exw to toxon sou, kaqwV meq' orkou anhggeilaV eiV taV fulaV. Diayalma. Su diescisaV thn ghn eiV potamouV.

10

Se eidon ta orh kai etromaxan. KataklusmoV udatwn ephlqen× h abussoV anepemye thn fwnhn authV, anuywse taV ceiraV authV.

11

O hlioV kai h selhnh estaqhsan en tw katoikhthriw autwn× en tw fwti twn belwn sou periepatoun, en th lamyei thV astraptoushV logchV sou.

12

En aganakthsei dihlqeV thn ghn, en qumw katepathsaV ta eqnh.

13

ExhlqeV eiV swthrian tou laou sou, eiV swthrian tou cristou sou× epataxaV ton archgon tou oikou twn asebwn, apekaluyaV ta qemelia ewV baqouV. Diayalma.

14

DieperasaV me taV logcaV autou thn kefalhn twn stratarcwn autou× efwrmhsan wV anemostrobiloV dia na mh diaskorpiswsin× h agalliasiV autwn hto wV ean emellon krufiwV na katafagwsi ton ptwcon.

15

DiebhV dia thV qalasshV meta twn ippwn sou, dia swrwn udatwn pollwn.

16

[] Hkousa, kai ta entosqia mou sunetaracqhsan× ta ceilh mou etremon eiV thn fwnhn× h saqrothV eishlqen eiV ta osta mou, kai upokatw mou elabon tromon× plhn en th hmera thV qliyewV qelw anapauqh, otan anabh kata tou laou o mellwn na ekporqhsh auton.

17

An kai h sukh den qelei blasthsei, mhde qelei eisqai karpoV en taiV ampeloiV× o kopoV thV elaiaV qelei mataiwqh, kai oi agroi den qelousi dwsei trofhn× to poimnion qelei exoloqreuqh apo thV mandraV, kai den qelousin eisqai boeV en toiV stauloiV×

18

Egw omwV qelw eufrainesqai eiV ton Kurion, qelw cairei eiV ton Qeon thV swthriaV mou.

19

KurioV o QeoV einai h dunamiV mou, kai qelei kamei touV podaV mou wV twn elafwn× kai qelei me kamei na peripatw epi touV uyhlouV topouV mou. EiV ton prwton mousikon epi Neginwq.

Zephaniah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: