Modern Greek Bible

Micah 2

Micah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai eipa, Akousate twra, archgoi tou Iakwb kai arconteV tou oikou Israhl× den anhkei eiV esaV na gnwrizhte thn krisin;

2

Oi misounteV to kalon kai agapwnteV to kakon, oi apospwnteV to derma autwn epanwqen autwn kai thn sarka autwn apo twn ostwn autwn,

3

oi katatrwgonteV eti thn sarka tou laou mou kai ekdeironteV to derma autwn epanwqen autwn kai suntribonteV ta osta autwn kai katakoptonteV auta wV dia cutran kai wV kreaV en mesw lebhtoV.

4

Tote qelousi bohsei proV ton Kurion, plhn den qelei eisakousei autouV× qelei malista kruyei to proswpon autou ap' autwn en tw kairw ekeinw, dioti eferqhsan kakwV eiV taV praxeiV autwn.

5

Outw legei KurioV peri twn profhtwn, oitineV planwsi ton laon mou, oitineV dagkanonteV dia twn odontwn autwn fwnazousin, Eirhnh× kai ean tiV den ballh ti eiV to stoma autwn, khruttousin enantion autou polemon.

6

Dia touto nux qelei eisqai eiV esaV anti orasewV kai skotoV eiV esaV anti manteiaV× kai o hlioV qelei dusei epi touV profhtaV kai h hmera qelei suskotasei ep' autouV.

7

Tote qelousi kataiscunqh oi bleponteV kai qelousin entraph oi manteiV× kai qelousi skepasei ta ceilh autwn panteV outoi, dioti den einai apokrisiV Qeou.

8

[] All' egw bebaiwV eimai plhrhV dunamewV dia tou pneumatoV tou Kuriou kai krisewV kai iscuoV, dia na apaggeilw eiV ton Iakwb thn parabasin autou kai eiV ton Israhl thn amartian autou.

9

Akousate loipon touto, archgoi tou oikou Iakwb kai arconteV tou oikou Israhl, oi bdeluttomenoi thn krisin kai diastrefonteV pasan euquthta,

10

oi oikodomounteV thn Siwn en aimati kai thn Ierousalhm en anomia.

11

Oi arconteV authV krinousi me dwra kai oi iereiV authV didaskousin epi misqw kai oi profhtai authV manteuousin epi arguriw kai epanapauontai epi ton Kurion, legonteV, Den einai o KurioV en mesw hmwn; kakon den qelei elqei ef' hmaV.

12

Dia touto h Siwn ex aitiaV saV qelei arotriasqh wV agroV, kai h Ierousalhm qelei geinei swroi liqwn, kai to oroV tou oikou wV uyhloi topoi drumou.

Micah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: