Modern Greek Bible

Amos 5

Amos

Return to Index

Chapter 6

1

[] Ouai eiV touV amerimnountaV en Siwn kai pepoiqotaV epi to oroV thV SamareiaV, ta diafhmizomena wV exoca metaxu twn eqnwn kai eiV ta opoia hlqen o oikoV Israhl.

2

Diabhte eiV Calne kai idete× kai ekeiqen dielqete eiV Aimaq thn megalhn× epeita katabhte eiV thn Gaq twn Filistaiwn× einai autai kalhterai para ta basileia tauta; to orion autwn megalhteron para to orion saV;

3

OitineV qetete makran thn kakhn hmeran kai ferete plhsion thn kaqedran thV arpaghV×

4

oitineV plagiazete epi klinaV elefantinaV kai exaplonesqe epi taV strwmnaV saV kai trwgete ta arnia ek tou poimniou kai touV moscouV ek mesou thV agelhV,

5

oitineV yallete en th fwnh thV luraV, efeuriskete eiV eautouV organa mousikhV kaqwV o Dabid,

6

oitineV pinete ton oinon me fialaV kai criesqe me ta exaireta mura× dia de ton suntrimmon tou Iwshf den qlibesqe.

7

Dia touto twra outoi qelousin upagei eiV aicmalwsian meta twn prwtwn aicmalwtisqhsomenwn, kai h agalliasiV twn exhplwmenwn en tw sumposiw qelei afaireqh.

8

[] KurioV o QeoV wmosen eiV eauton, KurioV o QeoV twn dunamewn legei, Egw bdeluttomai thn eparsin tou Iakwb kai emishsa ta palatia autou× dia touto qelw paradwsei thn polin kai to plhrwma authV.

9

Kai deka anqrwpoi ean enapoleifqwsin en mia oikia, qelousin apoqanei.

10

Kai o shkonwn ekaston autwn qeioV h o kaiwn auton, dia na ekbalh ta osta ek tou oikou, qelei eipei proV ton euriskomenon eiV ta endotera thV oikiaV, Einai tiV eti meta sou; Kai autoV qelei eipei, Ouci. Tote qelei eipei, Siwpa× dioti den einai pleon kairoV na anaferwmen to onoma tou Kuriou.

11

Dioti idou, o KurioV prostattei kai qelei pataxei ton oikon ton megan me suntrimmouV kai ton oikon ton mikron me diarrhxeiV.

12

Dunantai na trexwsin oi ippoi epi bracon; dunatai tiV na arotriash ekei me boaV; seiV omwV metestreyate thn krisin eiV colhn kai ton karpon thV dikaiosunhV eiV ayinqion×

13

seiV oi eufrainomenoi eiV mhdamina, oi legonteV, Den apekthsamen eiV eautouV doxan dia thV dunamewV hmwn;

14

All' idou, egw qelw epanasthsei eqnoV enantion saV, oikoV Israhl, legei KurioV o QeoV twn dunamewn× kai qelousi saV kataqliyei apo eisodou Aimaq ewV tou potamou thV erhmou.

Amos 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: