Modern Greek Bible

Hosea 10

Hosea

Return to Index

Chapter 11

1

[] Ote o Israhl hto nhpion, tote egw hgaphsa auton kai ex Aiguptou ekalesa ton uion mou.

2

Oson ekaloun autouV, toson autoi anecwroun ap' emprosqen autwn× equsiazon eiV touV Baaleim kai equmiazon eiV ta glupta.

3

Egw edidaxa eti ton Efraim na peripath, pianwn auton apo twn bracionwn autou× alla den egnwrisan oti iatreuon autouV.

4

Esura autouV me scoinia anqrwpou, me desmouV agaphV× kai hmhn eiV autouV wV oi afairounteV ton zugon epanwqen twn siagonwn autwn, kai eqesa trofhn emprosqen autwn.

5

Den qelei epistreyei eiV thn ghn thV Aiguptou, all' o AssurioV qelei eisqai basileuV autou, dioti den hqelhsan na epistrafwsi.

6

Kai h romfaia qelei epipesei epi taV poleiV autou kai qelei analwsei touV iscurouV autou kai katafagei, eneka twn diabouliwn autwn.

7

Kai o laoV mou einai proskekollhmenoV eiV thn apostasian thn kat' emou× an kai ekalesqhsan proV ton Uyiston, oudeiV omwV uywsen auton.

8

[] PwV qelw se paradwsei, Efraim; pwV qelw se egkatalipei, Israhl; pwV qelw se kamei wV Adama; pwV qelw se qesei wV Sebweim; h kardia mou metestrafh entoV mou, ta splagcna mou sunekinhqhsan.

9

Den qelw ektelesei thn exayin tou qumou mou, den qelw epistreyei eiV exoloqreumon tou Efraim× dioti egw eimai QeoV kai ouci anqrwpoV, AgioV en tw mesw sou× kai den qelw eiselqei en qumw.

10

Katopin tou Kuriou qelousi peripatei× wV lewn qelei brucasqai× otan autoV bruchqh, tote qelousi speusei ekstatika ta tekna apo thV dusewV×

11

qelousi speusei ekstatika wV pthnon apo thV Aiguptou kai wV peristera apo thV ghV thV AssuriaV, kai qelw apokatasthsei autouV en toiV oikoiV autwn, legei KurioV.

12

O Efraim me periekuklwse me yeudh, kai o oikoV Israhl me apathn× all' o IoudaV eti ecei exousian meta tou Qeou kai einai pistoV meta twn agiwn.

Hosea 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: