Modern Greek Bible

Jeremiah 49

Jeremiah

Return to Index

Chapter 50

1

[] O logoV, ton opoion elalhse KurioV kata thV BabulwnoV, kata thV ghV twn Caldaiwn, dia Ieremiou tou profhtou.

2

Anaggeilate en toiV eqnesi kai khruxate kai uywsate shmaian× khruxate, mh kruyhte× eipate, Ekurieuqh h Babulwn, kathscunqh o Bhl, sunetribh o Merwdac× kathscunqhsan ta eidwla authV, sunetribhsan ta bdelugmata authV.

3

Dioti apo borra anabainei eqnoV enantion authV, to opoion qelei katasthsei thn ghn authV erhmon, kai den qelei uparcei o katoikwn en auth× apo anqrwpou ewV kthnouV qelousi metatopisqh, qelousi fugei.

4

En taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw, legei KurioV, qelousin elqei oi uioi Israhl, autoi kai oi uioi Iouda omou, badizonteV kai klaionteV× qelousin upagei kai zhthsei Kurion ton Qeon autwn.

5

Qelousin erwthsei peri thV odou thV Siwn me ta proswpa autwn proV ekei, legonteV, Elqete kai aV enwqwmen meta tou Kuriou en diaqhkh aiwniw, htiV den qelei lhsmonhqh.

6

O laoV mou egeine probata apolwlota× oi poimeneV autwn paretreyan autouV, perieplanhsan autouV eiV ta orh× uphgan apo orouV eiV bounon, elhsmonhsan thn mandran autwn.

7

PanteV oi euriskonteV autouV katetrwgon autouV, kai oi ecqroi autwn eipon, Den ptaiomen, dioti hmarthsan eiV Kurion, thn katoikian thV dikaiosunhV× nai, eiV Kurion, thn elpida twn paterwn autwn.

8

Fugete ek mesou thV BabulwnoV kai exelqete ek thV ghV twn Caldaiwn kai geinete wV krioi emprosqen poimniwn.

9

[] Dioti idou, egw qelw egeirei kai anabibasei epi Babulwna sunagwghn eqnwn megalwn ek ghV borra, kai qelousi paratacqh enantion authV× ekeiqen qelei alwqh× ta belh autwn qelousin eisqai wV empeirou iscurou× den qelousin epistreyei kena.

10

Kai h Caldaia qelei eisqai lafuron× panteV oi lehlatounteV authn qelousi cortasqh, legei KurioV.

11

Epeidh hufrainesqe kai ekaucaqe, fqoreiV thV klhronomiaV mou, epeidh eskirtate wV damaliV epi clohV kai ecremetizete wV rwmaleoi ippoi,

12

h mhthr saV kathscunqh sfodra× h gennhtria saV enetraph× idou, auth qelei eisqai h escath twn eqnwn, erhmoV, gh xhra kai abatoV.

13

Ex aitiaV thV orghV tou Kuriou den qelei katoikhqh, alla qelei erhmwqh apasa× paV o diabainwn dia thV BabulwnoV qelei ekqambhqh kai surixei epi pasaiV taiV plhgaiV authV.

14

Paratacqhte enantion thV BabulwnoV kuklw× panteV oi enteinonteV toxon, toxeusate kat' authV, mh feidesqe belwn× dioti hmarthsen eiV Kurion.

15

Alalaxate ep' auth kuklw× paredwken eauthn× epesan ta qemelia authV, kathdafisqhsan ta teich authV× dioti touto einai h ekdikhsiV tou Kuriou× ekdikhqhte authn× kaqwV auth ekame, kamete eiV authn.

16

Ekkoyate apo BabulwnoV ton speironta kai ton kratounta drepanon en kairw qerismou× apo proswpou thV exoloqreutikhV macairaV qelousin epistreyei ekastoV eiV ton laon autou, kai qelousi fugei ekastoV eiV thn ghn autou.

17

O Israhl einai probaton planwmenon× leonteV ekunhghsan auto× prwtoV o basileuV thV AssuriaV katefagen auton× kai usteron outoV o Naboucodonosor, o basileuV thV BabulwnoV, katesuntriye ta osta autou.

18

Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, egw qelw timwrhsei ton basilea thV BabulwnoV kai thn ghn autou, kaqwV etimwrhsa ton basilea thV AssuriaV.

19

Kai qelw apokatasthsei ton Israhl en th katoikia autou, kai qelei boskesqai ton Karmhlon kai thn Basan, kai h yuch autou qelei cortasqh epi to oroV Efraim kai Galaad.

20

En taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw, legei KurioV, h anomia tou Israhl qelei zhthqh kai den qelei uparcei, kai ai amartiai tou Iouda kai den qelousin eureqh× dioti qelw sugcwrhsei osouV afhsw upoloipon.

21

[] Anaba epi thn ghn twn katadunastwn, ep' authn kai epi touV katoikouV thV Fekwd× afanison kai exoloqreuson katopin autwn, legei KurioV, kai kame kata panta osa prosetaxa eiV se.

22

Fwnh polemou en th gh kai suntrimma mega.

23

PwV suneqlasqh kai sunetribh h sfura pashV thV ghV× pwV egeinen h Babulwn eiV qamboV metaxu twn eqnwn.

24

Esthsa pagida eiV se, malista kai epiasqhV, Babulwn, kai su den egnwrisaV× eureqhV malista kai sunelhfqhV, dioti eiV ton Kurion antestaqhV.

25

O KurioV hnoixe thn oploqhkhn autou kai exhgage to opla thV orghV autou× dioti to ergon touto ecei KurioV o QeoV twn dunamewn en th gh twn Caldaiwn.

26

Elqete ep' authn apo twn peratwn× anoixate taV apoqhkaV authV× katasthsate authn wV swrouV kai exoloqreusate authn× aV mh meinh ex authV upoloipon.

27

Sfaxate pantaV touV moscouV authV× aV katabwsin eiV sfaghn× ouai eiV autouV× dioti hlqen h hmera autwn, o kairoV thV episkeyewV autwn.

28

Fwnh feugontwn kai diaswzomenwn apo thV ghV BabulwnoV, dia na anaggeilh en Siwn thn ekdikhsin Kuriou tou Qeou hmwn, thn ekdikhsin tou naou autou.

29

Sugkalesate touV toxotaV epi Babulwna× panteV oi enteinonteV toxon, stratopedeusate kat' authV kuklw× mhdeiV ex authV aV mh diaswqh× antapodote eiV authn kata to ergon authV× kata panta osa ekame, kamete eiV authn× dioti uperhfaneuqh kata tou Kuriou, kata tou Agiou tou Israhl.

30

Dia touto oi neoi authV qelousi pesei en taiV plateiaiV authV, kai panteV oi andreV authV oi polemistai qelousin apolesqh kat' ekeinhn thn hmeran, legei KurioV.

31

Idou, egw eimai enantion sou, w ephrmenh, legei KurioV o QeoV twn dunamewn× dioti hlqen h hmera sou, o kairoV thV episkeyewV sou.

32

Kai o ephrmenoV qelei proskoyei kai pesei, kai den qelei uparcei o anasthswn auton× kai qelw anayei pur en taiV polesin autou kai o qelei katafagei panta ta perix autou.

33

[] Outw legei o KurioV twn dunamewn× oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda katedunasteuqhsan omou× kai panteV oi aicmalwtisanteV autouV katekrathsan autouV× hrnhqhsan na apoluswsin autouV.

34

Plhn o LutrwthV autwn einai IscuroV× KurioV twn dunamewn to onoma autou× qelei exapantoV diadikasei thn dikhn autwn, dia na anapaush thn ghn kai na taraxh touV katoikouV thV BabulwnoV.

35

Macaira epi touV CaldaiouV, legei KurioV, kai epi touV katoikouV thV BabulwnoV kai epi touV megistanaV authV kai epi touV sofouV authV.

36

Macaira epi touV yeudoprofhtaV kai qelousi parafronhsei× macaira epi touV iscurouV authV kai qelousi tromaxei.

37

Macaira epi touV ippouV autwn kai epi taV amaxaV autwn kai epi panta ton summikton laon ton en mesw authV, kai qelousin eisqai wV gunaikeV× macaira epi touV qhsaurouV authV kai qelousi diarpacqh.

38

Xhrasia epi ta udata authV, kai qelousi xhranqh× dioti einai gh twn gluptwn kai emwranqhsan en toiV eidwloiV autwn.

39

Dia touto qhria kai ailouroi qelousi katoikhsei ekei kai strouqokamhloi qelousi katoikhsei en auth kai den qelei katoikhqh pleon eiV ton aiwna× kai oudeiV qelei kataskhnwsei en auth eiV genean kai genean.

40

KaqwV katestreyen o QeoV ta Sodoma kai ta Gomorra kai ta plhsiocwra autwn, legei KurioV, outwV anqrwpoV den qelei katoikhsei ekei oude uioV anqrwpou qelei paroikhsei en auth.

41

Idou, laoV qelei elqei apo borra kai eqnoV mega, kai basileiV polloi qelousin egerqh apo twn escatwn thV ghV.

42

Toxon kai logchn qelousi kratei× einai sklhroi kai anileoi× h fwnh autwn hcei wV qalassa, kai epibainousin epi ippouV, paratetagmenoi wV andreV eiV polemon, enantion sou, qugathr BabulwnoV.

43

Hkousen o baileuV thV BabulwnoV thn fhmhn autwn kai ai ceireV autou pareluqhsan× stenocwria sunelaben auton, wdineV wV tiktoushV.

44

Idou, qelei anabh wV lewn apo tou fruagmatoV tou Iordanou enantion thV katoikiaV tou dunatou× all' egw tacewV qelw ekdiwxei autouV ap' authV× kai ostiV einai o eklektoV sou, touton qelw katasthsei ep' authn× dioti tiV omoioV mou; kai tiV qelei antistaqh eiV eme; kai tiV einai o poimhn ekeinoV, ostiV qelei staqh kata proswpon mou;

45

Dia touto akousate thn boulhn tou Kuriou, thn opoian ebouleuqh kata thV BabulwnoV, kai touV logismouV autou, touV opoiouV elogisqh kata thV ghV twn Caldaiwn× exapantoV kai ta elacista tou poimniou qelousi katasurei autouV× exapantoV h katoikia autwn qelei erhmwqh met' autwn.

46

Apo tou hcou thV alwsewV thV BabulwnoV eseisqh h gh, kai h kraugh hkousqh en toiV eqnesi.

Jeremiah 51

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: