Modern Greek Bible

Jeremiah 34

Jeremiah

Return to Index

Chapter 35

1

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou en taiV hmeraiV tou Iwakeim uiou tou Iwsiou, basilewV tou Iouda, legwn,

2

Upage proV ton oikon twn Rhcabitwn kai lalhson proV autouV kai fere autouV eiV ton oikon tou Kuriou, eiV en twn dwmatiwn, kai potison autouV oinon.

3

Tote elabon Iaazanian, ton uion tou Ieremiou, uiou tou Cabasinia, kai touV adelfouV autou kai pantaV touV uiouV autou kai panta ton oikon twn Rhcabitwn,

4

kai efera autouV proV ton oikon tou Kuriou, eiV to dwmation twn uiwn tou Anan, uiou tou Igdaliou, anqrwpou tou Qeou, to opoion hto plhsion tou dwmatiou twn arcontwn tou epi tou dwmatiou tou Maasiou uiou tou Salloum, tou fulakoV thV aulhV×

5

kai eqesa emprosqen twn uiwn tou oikou twn Rhcabitwn aggeia plhrh oinou kai pothria, kai eipa proV autouV, Piete oinon.

6

Kai eipon, Den qelomen piei oinon× dioti Iwnadab, o uioV tou Rhcab, o pathr hmwn, prosetaxen eiV hmaV legwn, Den qelete piei oinon, seiV kai oi uioi saV, eiV ton aiwna×

7

oude oikian qelete oikodomhsei oude sperma qelete speirei oude ampelwna qelete futeusei oude qelete ecei× all' en skhnaiV qelete katoikei pasaV taV hmeraV saV, dia na zhshte pollaV hmeraV epi thV ghV, en h paroikeite.

8

Kai uphkousamen eiV thn fwnhn tou Iwnadab, uiou tou Rhcab, tou patroV hmwn, kata panta osa prosetaxen eiV hmaV, na mh piwmen oinon pasaV taV hmeraV hmwn, hmeiV, ai gunaikeV hmwn, oi uioi hmwn kai ai qugatereV hmwn×

9

mhde na oikodomhswmen oikiaV dia na katoikwmen× kai den eicomen ampelwna h agron h sperma×

10

alla katwkhsamen en skhnaiV kai uphkousamen kai epraxamen kata panta osa prosetaxen eiV hmaV Iwnadab o pathr hmwn×

11

ote omwV Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV anebh eiV ton topon, eipomen, Elqete kai aV upagwmen eiV Ierousalhm, ex aitiaV tou strateumatoV twn Caldaiwn kai ex aitiaV tou strateumatoV twn Suriwn× kai katoikoumen en Ierousalhm.

12

[] Kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian, legwn,

13

Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Upage kai eipe proV touV anqrwpouV tou Iouda kai proV touV katoikouV thV Ierousalhm, Den qelete labei paideian dia na akouhte touV logouV mou; legei KurioV.

14

Oi men logoi tou Iwnadab, uiou tou Rhcab, ostiV prosetaxen eiV touV uiouV autou na mh pinwsin oinon, exetelesqhsan× kai ewV thV hmeraV tauthV den pinousi, dioti upakouousin eiV thn prostaghn tou patroV autwn× egw de elalhsa proV esaV, egeiromenoV prwi kai lalwn, plhn den mou hkousate.

15

Kai apesteila proV esaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV, egeiromenoV prwi kai apostellwn, legwn, Epistreyate hdh ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai diorqwsate taV praxeiV umwn kai mh upagete opisw allwn qewn dia na latreuhte autouV, kai qelete katoikhsei en th gh, thn opoian edwka eiV esaV kai eiV touV pateraV saV× alla den eklinate to wtion saV kai den mou eishkousate.

16

Epeidh oi uioi tou Iwnadab uiou tou Rhcab exetelesan thn prostaghn tou patroV autwn, thn opoian prosetaxen eiV autouV, o de laoV outoV den mou eishkouse,

17

dia touto outw legei KurioV o QeoV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Idou, qelw ferei epi ton Ioudan kai epi pantaV touV katoikouV thV Ierousalhm panta ta kaka, ta opoia elalhsa kat' autwn, dioti elalhsa proV autouV kai den hkousan, kai ekraxa proV autouV kai den apekriqhsan.

18

Kai eipen o IeremiaV proV ton oikon twn Rhcabitwn, Outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× Epeidh uphkousate eiV thn prostaghn Iwnadab tou patroV saV kai efulaxate pasaV taV entolaV autou kai ekamete kata panta osa prosetaxen eiV esaV,

19

dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl× den qelei leiyei anqrwpoV apo tou Iwnadab uiou tou Rhcab paristamenoV enwpion mou eiV ton aiwna.

Jeremiah 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: