Modern Greek Bible

Jeremiah 22

Jeremiah

Return to Index

Chapter 23

1

[] Ouai eiV touV poimenaV touV fqeirontaV kai diaskorpizontaV ta probata thV boskhV mou, legei KurioV.

2

Dia touto outw legei KurioV, o QeoV tou Israhl, kata twn poimenwn, oitineV poimainousi ton laon mou. SeiV dieskorpisate ta probata mou kai apediwxate auta kai den epeskefqhte auta× idou, egw qelw episkefqh ef' umaV thn kakian twn ergwn umwn, legei KurioV.

3

Kai egw qelw sunaxei to upoloipon twn probatwn mou ek pantwn twn topwn, opou ediwxa auta, kai qelw epistreyei auta palin eiV taV boskaV autwn, kai qelousi karpoforhsei kai plhqunqh×

4

kai qelw katasthsei poimenaV ep' auta kai qelousi poimainei auta× kai den qelousi fobhqh pleon oude tromaxei oude ekleiyei, legei KurioV.

5

Idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai qelw anegeirei eiV ton Dabid blaston dikaion, kai basileuV qelei basileusei kai euhmerhsei kai ektelesei krisin kai dikaiosunhn epi thV ghV.

6

En taiV hmeraiV autou o IoudaV qelei swqh kai o Israhl qelei katoikhsei en asfaleia× kai touto einai to onoma autou, me to opoion qelei onomasqh, O KurioV h dikaiosunh hmwn.

7

Dia touto, idou, ercontai hmerai, legei KurioV, kai den qelousin eipei pleon, Zh o KurioV, ostiV anhgage touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou×

8

alla, Zh o KurioV, ostiV anhgage kai ostiV efere to sperma tou oikou Israhl ek thV ghV tou borra kai ek pantwn twn topwn, opou eica diwxei autouV× kai qelousi katoikhsei en th gh autwn.

9

[] Eneken twn profhtwn h kardia mou suntribetai entoV mou× saleuontai panta ta osta mou× eimai wV anqrwpoV mequwn kai wV anqrwpoV sunecomenoV upo oinou, ex aitiaV tou Kuriou kai ex aitiaV twn logwn thV agiothtoV autou.

10

Dioti h gh einai plhrhV moicwn× dioti ex aitiaV tou orkou penqei h gh× exhranqhsan ai boskai thV erhmou kai h odoV autwn egeine ponhra kai h dunamiV autwn adikoV.

11

Dioti kai o profhthV kai o iereuV emolunqhsan× nai, en tw oikw mou eurhka taV asebeiaV autwn, legei KurioV.

12

Dia touto h odoV autwn qelei eisqai eiV autouV wV olisqhma en tw skotei× qelousin wqhqh kai pesei en auth× dioti qelw ferei kakon ep' autouV en tw eniautw thV episkeyewV autwn, legei KurioV.

13

Eidon men afrosunhn en toiV profhtaiV thV SamareiaV. proefhteusan dia tou Baal kai eplanwn ton laon mou ton Israhl.

14

all' en toiV profhtaiV thV Ierousalhm eidon frikhn× moiceuousi kai peripatousin en yeudei kai eniscuousi taV ceiraV twn kakourgwn, wste oudeiV epistrefei apo thV kakiaV autou× panteV outoi einai eiV eme wV Sodoma kai oi katoikoi authV wV Gomorra.

15

Dia touto outw legei o KurioV twn dunamewn kata twn profhtwn× Idou, egw qelw ywmisei autouV ayinqion kai qelw potisei autouV udwr colhV× dioti ek twn profhtwn thV Ierousalhm exhlqen o molusmoV eiV apanta ton topon.

16

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Mh akouete touV logouV twn profhtwn twn profhteuontwn eiV esaV× outoi saV kamnousi mataiouV× lalousin oraseiV apo thV kardiaV autwn, ouci apo stomatoV Kuriou.

17

Legousi pantote proV touV katafronountaV me, O KurioV eipen, Eirhnh qelei eisqai eiV esaV× kai legousi proV panta peripatounta kata taV orexeiV thV kardiaV autou, Den qelei elqei kakon ef' umaV×

18

dioti tiV parestaqh en th boulh tou Kuriou kai eide kai hkouse ton logon autou; tiV eprosexen eiV ton logon autou kai hkousen;

19

Idou, anemostrobiloV para Kuriou exhlqe me ormhn, kai anemostrobiloV ormhtikoV qelei exormhsei epi thn kefalhn twn asebwn.

20

O qumoV tou Kuriou den qelei apostreyei ewsou ektelesh kai ewsou kamh touV stocasmouV thV kardiaV autou× en taiV escataiV hmeraiV qelete nohsei touto entelwV.

21

Den apesteila touV profhtaV toutouV kai autoi etrexan× den elalhsa proV autouV kai autoi proefhteusan×

22

all' ean hqelon parastaqh en th boulh mou, tote hqelon kamei ton laon mou na akoush touV logouV mou, kai hqelon apostreyei autouV apo thV ponhraV odou autwn kai apo thV kakiaV twn ergwn autwn.

23

QeoV egguqen eimai egw, legei KurioV, kai ouci QeoV makroqen;

24

Dunatai tiV na krufqh en krufioiV topoiV kai egw na mh idw auton; legei KurioV. Den plhrw egw ton ouranon kai thn ghn; legei KurioV.

25

Hkousa ti legousin oi profhtai, oi profhteuonteV en tw onomati mou yeudoV, legonteV, Eidon enupnion, eidon enupnion.

26

EwV pote qelei eisqai touto en th kardia twn profhtwn twn profhteuontwn yeudoV; nai, profhteuousi taV apataV thV kardiaV autwn×

27

oitineV stocazontai na kamwsi ton laon mou na lhsmonhsh to onoma mou, dia twn enupniwn autwn ta opoia dihgountai ekastoV proV ton plhsion autou, kaqwV elhsmonhsan oi patereV autwn to onoma mou dia ton Baal.

28

O profhthV eiV ton opoion einai enupnion, aV dihghqh to enupnion× kai ekeinoV, eiV ton opoion einai o logoV mou, aV lalhsh ton logon mou en alhqeia. Ti einai to acuron proV ton siton; legei KurioV.

29

Den einai o logoV mou wV pur; legei o KurioV× kai wV sfura katasuntribousa ton bracon;

30

Dia touto, idou, egw eimai enantion twn profhtwn, legei KurioV, oitineV kleptousi touV logouV mou, ekastoV apo tou plhsion autou.

31

Idou, egw eimai enantion twn profhtwn, legei KurioV, oitineV kinousi taV glwssaV autwn kai legousin, AutoV legei.

32

Idou, egw eimai enantion twn profhteuontwn enupnia yeudh, legei KurioV, oitineV dihgountai auta kai planwsi ton laon mou me ta yeudh autwn kai me thn afrosunhn autwn× enw egw den apesteila autouV oude prosetaxa autouV× dia touto oudolwV qelousin wfelhsei ton laon touton, legei KurioV.

33

[] Kai ean o laoV outoV h o profhthV h o iereuV se erwthswsi, legonteV, Ti einai to fortion tou Kuriou; tote qeleiV eipei proV autouV, Ti to fortion; qelw bebaiwV saV egkataleiyei, legei KurioV.

34

Ton de profhthn kai ton ierea kai ton laon, ostiV eiph, To fortion tou Kuriou, egw bebaiwV qelw paideusei ton anqrwpon ekeinon kai ton oikon autou.

35

Outw qelete eipei, ekastoV proV ton plhsion autou kai ekastoV proV ton adelfon autou× Ti apekriqh o KurioV; kai, Ti elalhsen o KurioV;

36

Kai fortion Kuriou den qelete anaferei pleon× epeidh to fortion qelei eisqai eiV ekaston o logoV autou× dioti diestreyate touV logouV tou Qeou tou zwntoV, tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou hmwn.

37

Outw qeleiV eipei proV ton profhthn× Ti soi apekriqh o KurioV; kai, Ti elalhsen o KurioV;

38

All' epeidh legete, To fortion tou Kuriou, dia touto outw legei KurioV× Epeidh legete ton logon touton, To fortion tou Kuriou, egw de apesteila proV esaV, legwn, den qelete legei, To fortion tou Kuriou×

39

dia touto, Idou, egw qelw saV lhsmonhsei pantelwV kai qelw aporriyei umaV kai thn polin thn opoian edwka eiV umaV kai eiV touV pateraV umwn, apo proswpou mou×

40

kai qelw ferei ef' umaV oneidoV aiwnion, kai kataiscunhn aiwnion, htiV den qelei lhsmonhqh.

Jeremiah 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: