Modern Greek Bible

Isaiah 62

Isaiah

Return to Index

Chapter 63

1

[] TiV outoV, o ercomenoV ex Edwm, me imatia eruqra ek BosorraV; outoV o endoxoV eiV thn stolhn autou, o peripatwn en th megaleiothti thV dunamewV autou; Egw, o lalwn en dikaiosunh, o iscuroV eiV to swzein.

2

Dia ti einai eruqra h stolh sou kai ta imatia sou omoia anqrwpou patountoV en lhnw;

3

Epathsa monoV ton lhnon, kai oudeiV ek twn lawn hto met' emou× kai katepathsa autouV en tw qumw mou kai katelaktisa autouV en th orgh mou× kai to aima autwn errantisqh epi ta imatia mou kai emoluna olhn mou thn stolhn.

4

Dioti h hmera thV ekdikhsewV hto en th kardia mou, kai efqasen o eniautoV twn lelutrwmenwn mou.

5

Kai periebleya kai den uphrcen o bohqwn× kai eqaumasa oti den uphrcen o uposthrizwn× oqen o braciwn mou enhrghse swthrian eiV eme× kai o qumoV mou, autoV me upesthrixe.

6

Kai katepathsa touV laouV en th orgh mou kai emequsa autouV ek tou qumou mou kai katebibasa eiV thn ghn to aima autwn.

7

[] Qelw anaferei touV oiktirmouV tou Kuriou, taV aineseiV tou Kuriou, kata panta osa o KurioV ekamen eiV hmaV, kai thn megalhn agaqothta proV ton oikon Israhl, thn opoian edeixe proV autouV kata touV oiktirmouV autou kai kata to plhqoV tou eleouV autou.

8

Dioti eipe, BebaiwV laoV mou einai autoi, tekna ta opoia den qelousi yeusqh× kai uphrxen o Swthr autwn.

9

Kata pasaV taV qliyeiV autwn eqlibeto, kai o aggeloV thV parousiaV autou eswsen autouV× en th agaph autou kai en th eusplagcnia autou autoV elutrwsen autouV× kai eshkwsen autouV kai ebastasen autouV pasaV taV hmeraV tou aiwnoV.

10

Autoi omwV hpeiqhsan kai eluphsan to agion pneuma autou× dia touto estrafh wste na geinh ecqroV autwn, autoV epolemhsen autouV.

11

Tote enequmhqh taV arcaiaV hmeraV, ton Mwushn, ton laon autou, legwn, Pou einai o anabibasaV autouV apo thV qalasshV meta tou poimenoV tou poimniou autou; pou o qesaV to agion autou pneuma en tw mesw autwn;

12

O odhghsaV autouV dia thV dexiaV tou MwusewV me ton endoxon braciona autou, o diascisaV ta udata emprosqen autwn, dia na kamh eiV eauton onoma aiwnion;

13

O odhghsaV autouV dia thV abussou, wV ippon dia thV erhmou, cwriV na proskoywsi;

14

To pneuma tou Kuriou anepausen autouV wV kthnoV katabainon eiV thn koilada× outwV wdhghsaV ton laon sou, dia na kamhV eiV seauton endoxon onoma.

15

[] Epibleyon ex ouranou kai ide ek thV katoikiaV thV agiothtoV sou kai thV doxhV sou× pou o zhloV sou kai h dunamiV sou, to plhqoV tou eleouV sou kai twn oiktirmwn sou; apekleisqhsan eiV eme;

16

Su bebaiwV eisai o Pathr hmwn, an kai o Abraam den exeurh hmaV kai o Israhl den gnwrizh hmaV× su, Kurie, eisai o Pathr hmwn× LutrwthV hmwn einai to onoma sou ap' aiwnoV.

17

Dia ti Kurie, afhkaV hmaV na apoplanwmeqa apo twn odwn sou kai na sklhrunwmen thn kardian hmwn, wste na mh se fobwmeqa; epistreyon eneken twn doulwn sou, twn fulwn thV klhronomiaV sou.

18

WV pragma elaciston katekurieusan ton agion sou laon× oi enantioi hmwn katepathsan to agiasthrion sou.

19

Katestaqhmen wV ekeinoi, epi touV opoiouV den edesposaV pote oude epeklhqh to onoma sou ep' autouV.

Isaiah 64

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: