Modern Greek Bible

Isaiah 39

Isaiah

Return to Index

Chapter 40

1

[] Parhgoreite, parhgoreite ton laon mou, legei o QeoV saV.

2

Lalhsate parhgorhtika proV thn Ierousalhm, kai fwnhsate proV authn, oti o kairoV thV tapeinwsewV authV eplhrwqh, oti h anomia authV sunecwrhqh× dioti elaben ek thV ceiroV Kuriou diplasion dia pasaV taV amartiaV authV.

3

[] Fwnh bowntoV en th erhmw, Etoimasate thn odon tou Kuriou. euqeiaV kamete en th erhmw taV tribouV tou Qeou hmwn.

4

Pasa faragx qelei uywqh kai pan oroV kai bounoV qelei tapeinwqh× kai ta skolia qelousi geinei euqea× kai oi traceiV topoi omaloi×

5

kai h doxa tou Kuriou qelei fanerwqh kai pasa sarx omou qelei idei× dioti to stoma tou Kuriou elalhse.

6

Fwnh legousa, Fwnhson× kai eipe, Ti na fwnhsw; pasa sarx einai cortoV kai pasa h doxa authV wV anqoV tou agrou.

7

O cortoV exhranqh, to anqoV emaranqh× dioti pneuma Kuriou epneusen ep' auto× cortoV th alhqeia einai o laoV.

8

O cortoV exhranqh, to anqoV emaranqh× o logoV omwV tou Qeou hmwn menei eiV ton aiwna.

9

[] Su, o ferwn eiV thn Siwn agaqaV aggeliaV, anaba eiV to oroV to uyhlon× su, o ferwn agaqaV aggeliaV eiV thn Ierousalhm, uywson iscurwV thn fwnhn sou× uywson× mh fobou× eipe proV taV poleiV tou Iouda, Idou, o QeoV umwn.

10

Idou, KurioV o QeoV qelei elqei meta dunamewV kai o braciwn autou qelei exousiazei di' auton× idou, o misqoV autou einai met' autou kai h amoibh autou enwpion autou.

11

Qelei boskhsei to poimnion autou wV poimhn× qelei sunaxei ta arnia dia tou bracionoV autou kai bastasei en tw kolpw autou× kai qelei odhgei ta qhlazonta.

12

[] TiV emetrhse ta udata en tw koilwmati thV ceiroV autou kai estaqmise touV ouranouV me thn spiqamhn kai sumperielaben en metrw to cwma thV ghV kai ezugise ta orh dia stathroV kai touV lofouV dia plastiggoV;

13

TiV estaqmise to pneuma tou Kuriou h egeine sumbouloV autou kai, edidaxen auton;

14

Meta tinoV sunebouleuqh, kai tiV esunetisen auton kai edidaxen auton thn odon thV krisewV kai paredwken eiV auton episthmhn kai edeixen eiV auton thn odon thV sunesewV;

15

Idou, ta eqnh einai wV saniV apo kadou kai logizontai wV h lepth skonh thV plastiggoV× idou, h metatopizei taV nhsouV wV skonhn.

16

Kai o LibanoV den einai ikanoV eiV kausin oude ta zwa autou ikana eiV olokautwma.

17

Panta ta eqnh enwpion autou einai wV mhden× logizontai par' autw oligwteron para to mhden kai thn mataiothta.

18

[] Me tina loipon qelete exomoiwsei ton Qeon; h ti omoiwma qelete prosarmosei eiV auton;

19

O tecnithV cwneuei eikona glupthn, kai o crusocooV ekteinei cruson ep' authn kai cunei arguraV aluseiV.

20

O ptwcoV kamnwn prosforan eklegei xulon ashpton× kai zhtei eiV eauton epidexion tecnithn, dia na kataskeuash eikona glupthn mh saleuomenhn.

21

Den egnwrisate; den hkousate; den anhggelqh proV esaV ex archV; den enohsate apo katabolhV thV ghV;

22

AutoV einai o kaqhmenoV epi ton guron thV ghV kai oi katoikoi authV einai wV akrideV× o ekteinwn touV ouranouV wV parapetasma kai exaplonwn autouV wV skhnhn proV katoikhsin×

23

o ferwn touV hgemonaV eiV to mhden kai kaqistwn wV mataiothta touV kritaV thV ghV.

24

All' oude qelousi futeuqh× all' oude qelousi sparqh× all' oude qelei rizwqh en th gh to stelecoV autwn× monon na pneush ep' autouV, qelousi parauta xhranqh kai o anemostrobiloV qelei anarpasei autouV wV acuron.

25

Me tina loipon qelete me exomoiwsei kai qelw exiswqh; legei o AgioV.

26

Shkwsate uyhla touV ofqalmouV saV kai idete, tiV epoihse tauta; O exagwn to strateuma autwn kata ariqmon× o onomasti kalwn tauta panta en th megaleiothti thV dunamewV autou, dioti einai iscuroV eiV exousian× den leipei ouden.

27

[] Dia ti legeiV, Iakwb, kai laleiV, Israhl, H odoV mou einai kekrummenh apo tou Kuriou kai h krisiV mou parameleitai upo tou Qeou mou;

28

Den egnwrisaV; den hkousaV, oti o aiwnioV QeoV, o KurioV, o PoihthV twn akrwn thV ghV, den atonei kai den apokamnei; den exicniazetai h fronhsiV autou.

29

Didei iscun eiV touV htonhmenouV kai auxanei thn dunamin eiV touV adunatouV.

30

Kai oi neoi qelousin atonhsei kai apokamei, kai oi eklektoi neoi qelousin adunathsei pantapasin×

31

all' oi prosmenonteV ton Kurion qelousin ananewsei thn dunamin autwn× qelousin anabh me pterugaV wV aetoi× qelousi trexei kai den qelousin apokamei× qelousi peripathsei kai den qelousin atonhsei.

Isaiah 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: