Modern Greek Bible

Isaiah 35

Isaiah

Return to Index

Chapter 36

1

[] En tw dekatw tetartw etei tou basilewV Ezekiou anebh Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV epi pasaV taV ocuraV poleiV tou Iouda kai ekurieusen autaV.

2

Kai apesteilen o basileuV thV AssuriaV ton Rab-sakhn apo LaceiV eiV Ierousalhm, proV ton basilea Ezekian, meta dunamewV megalhV. Kai estaqh en tw udragwgw, thV anw kolumbhqraV en th megalh odw tou agrou tou gnafewV.

3

Tote exhlqon proV auton Eliakeim, o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV kai Iwac, o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV.

4

Kai eipe proV autouV o Rab-sakhV, Eipate twra proV ton Ezekian, Outw legei o basileuV o megaV, o basileuV thV AssuriaV× Poion einai to qarroV, epi to opoion qarreiV;

5

LegeiV, plhn einai logoi ceilewn, Ecw boulhn kai dunamin dia polemon. All' epi tina qarreiV wste apestathsaV enantion mou;

6

Idou, qarreiV epi thn rabdon tou suntetrimmenou ekeinou kalamou, epi thn Aigupton× epi tou opoiou ean tiV episthricqh, qelei emphcqh eiV thn ceira autou kai truphsei authn× toioutoV einai o Faraw o basileuV thV Aiguptou proV pantaV touV qarrountaV ep' auton.

7

All' ean eiphV proV eme, Epi Kurion ton Qeon hmwn qarroumen, den einai autoV, tou opoiou touV uyhlouV topouV kai ta qusiasthria afhresen o EzekiaV kai eipe proV ton Ioudan kai proV thn Ierousalhm, Emprosqen toutou tou qusiasthriou qelete proskunhsei;

8

Twra loipon doV enecura eiV ton kurion mou ton basilea thV AssuriaV, kai egw qelw soi dwsei disciliouV ippouV, an dunasai apo merouV sou na dwshV epibataV ep' autouV.

9

PwV loipon qeleiV treyei opisw to proswpon enoV toparcou ek twn elacistwn doulwn tou kuriou mou, kai hlpisaV epi thn Aigupton dia amaxaV kai dia ippeiV;

10

Kai twra, aneu tou Kuriou anebhn egw epi ton topon touton, dia na katastreyw auton; o KurioV eipe proV eme, Anaba epi thn ghn tauthn kai katastreyon authn.

11

[] Tote eipen o Eliakeim kai o SomnaV kai o Iwac proV ton Rab-sakhn, Lalhson, parakalw, proV touV doulouV sou eiV thn Suriakhn glwssan× dioti katalambanomen authn× kai mh lalei proV hmaV Ioudaisti eiV ephkoon tou laou tou epi tou teicouV.

12

All' o Rab-sakhV eipe, MhpwV o kurioV mou apesteilen eme proV ton kurion sou kai proV se, dia na lalhsw touV logouV toutouV; den me apesteile proV touV andraV touV kaqhmenouV epi tou teicouV dia na fagwsi thn kopron autwn kai na piwsi to ouron autwn me saV;

13

Tote o Rab-sakhV estaqh kai efwnhsen Ioudaisti meta fwnhV megalhV kai eipen, Akousate touV logouV tou basilewV tou megalou, tou basilewV thV AssuriaV×

14

outw legei o basileuV× Mh saV apata o EzekiaV× dioti den qelei dunhqh na saV lutrwsh.

15

Kai mh saV kamnh o EzekiaV na qarrhte epi ton Kurion, legwn, O KurioV bebaiwV qelei maV lutrwsei× h poliV auth den qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV AssuriaV.

16

Mh akouete tou Ezekiou× dioti outw legei o basileuV thV AssuriaV× Kamete sumbibasmon met' emou kai exelqete proV eme× kai fagete ekastoV apo thV ampelou autou kai ekastoV apo thV sukhV autou kai piete ekastoV apo twn udatwn thV dexamenhV autou×

17

ewsou elqw kai saV labw eiV ghn omoian me thn ghn saV, ghn sitou kai oinou, ghn artou kai ampelwnwn.

18

Mh saV apata o EzekiaV, legwn, O KurioV qelei maV lutrwsei. Elutrwse tiV ek twn qewn twn eqnwn thn ghn autou ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV;

19

Pou oi qeoi thV Aimaq kai Arfad; pou oi qeoi thV Sefarouim; mhpwV elutrwsan ek thV ceiroV mou thn Samareian;

20

TineV metaxu pantwn twn qewn twn topwn toutwn elutrwsan thn ghn autwn ek thV ceiroV mou, wste kai o KurioV na lutrwsh thn Ierousalhm ek thV ceiroV mou;

21

Ekeinoi de esiwpwn kai den apekriqhsan logon proV auton× dioti o basileuV eice prostaxei, legwn, Mh apokriqhte proV auton.

22

Tote Eliakeim o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV, kai Iwac o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV, hlqon proV ton Ezekian me diescismena imatia kai aphggeilan proV auton touV logouV tou Rab-sakh.

Isaiah 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: