Modern Greek Bible

Isaiah 17

Isaiah

Return to Index

Chapter 18

1

[] Ouai, gh skiazousa dia twn pterugwn, h peran twn potamwn thV AiqiopiaV,

2

h exapostellousa presbeiV dia qalasshV kai me ploia spartina epi twn udatwn. Upagete, tacudromoi aggeliaforoi, proV eqnoV dihrpagmenon kai katesparagmenon, proV laon tromeron apo thV archV autou ewV thV shmeron, eqnoV memetrhmenon kai katapepathmenon, tou opoiou thn ghn dihrpasan oi potamoi.

3

PanteV oi katoikoi tou kosmou kai oi enoikounteV epi thV ghV, blepete, otan uywqh shmaia epi ta orh× kai akousate, otan ekpemfqh fwnh salpiggoV.

4

Dioti outwV eipe KurioV proV eme× Qelw hsucasei kai qelw epibleyei eiV to katoikhthrion mou, wV kauswn lamproteroV tou fwtoV, wV nefelh drosou en tw kauswni tou qerouV.

5

Dioti prin tou qerouV, otan to blasthma geinh teleion kai h agourida wrimash ek tou anqouV, qelei koyei touV blastouV dia kladeuthriwn kai taV klhmatidaV apokoyaV qelei afairesei.

6

Qelousin egkataleifqh omou dia ta ornea twn bounwn kai dia ta qhria thV ghV× kai ta ornea qelousi perasei to qeroV ep' autouV, kai panta ta qhria thV ghV qelousi diaceimasei ep' autouV.

7

En ekeinw tw kairw qelei ferqh dwron proV ton Kurion twn dunamewn ek laou dihrpagmenou kai katesparagmenou kai ek laou tromerou apo thV archV autou ewV thV shmeron, eqnouV memetrhmenou kai katapepathmenou, tou opoiou thn ghn dihrpasan oi potamoi, eiV ton topon tou onomatoV tou Kuriou twn dunamewn, to oroV Siwn.

Isaiah 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: