Modern Greek Bible

Canticles 5

Canticles

Return to Index

Chapter 6

1

[] Pou uphgen o agaphtoV sou, w wraia metaxu twn gunaikwn; pou estrafh o agaphtoV sou; kai qelomen zhthsei auton meta sou.

2

O agaphtoV mou katebh eiV ton khpon autou, eiV taV prasiaV twn arwmatwn, dia na poimainh en toiV khpoiV kai na sunagh krina.

3

Egw eimai tou agaphtou mou, kai emou o agaphtoV mou× poimainei metaxu twn krinwn.

4

[] Eisai wraia, agaphth mou, wV Qersa, eucariV wV h Ierousalhm, tromera wV strateuma me shmaiaV.

5

Apostreyon touV ofqalmouV sou apenantion mou, dioti me kateplhxan× ta mallia sou einai wV poimnion aigwn katabainontwn apo Galaad.

6

Oi odonteV sou einai wV poimnion probatwn, anabainontwn apo thV lousewV, ta opoia panta gennwsi diduma, kai den uparcei ateknon metaxu autwn×

7

ai pareiai sou wV tmhma roidiou metaxu twn plokamwn sou.

8

Exhkonta basilissai einai kai ogdohkonta pallakai, kai neanideV anariqmhtoi×

9

mia einai h peristera mou, h amwmhtoV mou× auth einai h monh thV mhtroV authV× einai h eklekth thV tekoushV authn. Eidon authn ai qugatereV kai emakarisan authn× ai basilissai kai ai pallakai, kai ephnesan authn.

10

TiV auth, h prokuptousa wV augh, wraia wV h selhnh, lampousa wV o hlioV, tromera wV strateuma me shmaiaV;

11

[] Katebhn eiV ton khpon twn karuwn dia na idw thn clohn thV koiladoV, na idw ean eblasthsen h ampeloV kai exhnqhsan ai roidiai.

12

CwriV na aisqanqw, h yuch mou me katesthsen wV taV amaxaV tou Aminnadib.

13

Epistreyon, epistreyon, w SoulamitiV× epistreyon, epistreyon, dia na se qewrhswmen. Ti qelete idei eiV thn Soulamitin; WV coron duo stratopedwn;

Canticles 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: