Modern Greek Bible

Ecclesiastes 11

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai enqumou ton Plasthn sou en taiV hmeraiV thV neothtoV sou× prin elqwsin ai kakai hmerai, kai fqaswsi ta eth eiV ta opoia qeleiV eipei, Den ecw eucaristhsin eiV auta×

2

prin skotisqh o hlioV kai to fwV kai selhnh kai oi astereV, kai epanelqwsi ta nefh meta thn brochn×

3

ote oi fulakeV thV oikiaV qelousi tremei, kai oi andreV oi iscuroi qelousi klonizesqai, kai ai aleqousai qelousi pausei× dioti wligosteuqhsan, kai ai blepousai dia twn quridwn qelousin amaurwqh×

4

kai ai qurai qelousi kleisqh en th odw, ote qelei asqenhsei h fwnh thV aleqoushV, kai o anqrwpoV qelei exegeiresqai eiV thn fwnhn tou strouqiou, kai pasai ai qugatereV tou asmatoV atoniswsin×

5

ote qelousi fobeisqai to uyoV kai qelousi tremei en th odw× ote h amugdalea qelei anqhsei kai h akriV qelei proxenei baroV kai h orexiV qelei ekleiyei× dioti o anqrwpoV upagei eiV ton aiwnion oikon autou kai oi penqounteV perikuklousi taV odouV×

6

prin luqh h argura alusoV kai spash o lucnoV o crusouV h suntrifqh h udria en th phgh h calash o trocoV en tw freati,

7

kai epistreyh to cwma eiV thn ghn, kaqwV hto, kai to pneuma epistreyh eiV ton Qeon, ostiV edwken auto.

8

[] MataiothV mataiothtwn, eipen o EkklhsiasthV× ta panta mataiothV.

9

Kai oson perissoteron o EkklhsiasthV estaqh sofoV, toson perissoteron edidaxe thn gnwsin eiV ton laon× malista eprosexe kai hreunhse kai ebalen eiV taxin pollaV paroimiaV.

10

O EkklhsiasthV ezhthse na eurh logouV euarestouV× kai to gegrammenon hto euquthV kai logoi alhqeiaV.

11

Oi logoi twn sofwn einai wV boukentra kai wV karfia empephgmena upo twn didaskalwn twn sunaqroisantwn autouV× edoqhsan de para tou autou poimenoV.

12

Peripleon de toutwn, maqe, uie mou, oti to na kamnh tiV polla biblia den ecei teloV, kai h pollh meleth einai mocqoV eiV thn sarka.

13

[] AV akouswmen to teloV thV olhV upoqesewV× fobou ton Qeon kai fulatte taV entolaV autou, epeidh touto einai to pan tou anqrwpou.

14

Dioti o QeoV qelei ferei eiV krisin pan ergon kai pan krupton, eite agaqon eite ponhron.

Canticles 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: