Modern Greek Bible

Ecclesiastes 8

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 9

1

[] Dioti apan touto eskefqhn en th kardia mou, dia na exicniasw apan touto, oti oi dikaioi kai oi sofoi, kai ta erga autwn, einai en ceiri Qeou× den uparcei anqrwpoV gnwrizwn, eite agaph qelei eisqai eite misoV× ta panta einai emprosqen autwn.

2

Panta sumbainousin epishV eiV pantaV× en sunanthma einai eiV ton dikaion kai eiV ton asebh, eiV ton agaqon kai eiV ton kaqaron kai eiV ton akaqarton, kai eiV ton qusiazonta kai eiV ton mh qusiazonta× wV o agaqoV, outw kai o amartwloV× o omnuwn wV o foboumenoV ton orkon.

3

Touto einai to kakon metaxu pantwn twn ginomenwn upo ton hlion, oti en sunanthma einai eiV pantaV× kai malista h kardia twn uiwn twn anqrwpwn einai plhrhV kakiaV, kai afrosunh einai en th kardia autwn enosw zwsi, kai meta tauta upagousi proV touV nekrouV.

4

[] Dioti eiV ton econta koinwnian metaxu pantwn twn zwntwn einai elpiV× epeidh kuwn zwn einai kalhteroV para leonta nekron.

5

Dioti oi zwnteV gnwrizousin oti qelousin apoqanei× all' oi nekroi den gnwrizousin ouden oude ecousi pleon apolausin× epeidh to mnhmosunon autwn elhsmonhqh.

6

Eti kai h agaph autwn kai to misoV autwn kai o fqonoV autwn hdh ecaqh× kai den qelousin ecei pleon eiV ton aiwna merida eiV panta osa ginontai upo ton hlion.

7

Upage, fage ton arton sou en eufrosunh kai pie ton oinon sou en euqumw kardia× dioti hdh o QeoV euaresteitai eiV ta erga sou.

8

En panti kairw aV hnai leuka ta imatia sou× kai elaion aV mh ekleiyh apo thV kefalhV sou.

9

Cairou zwhn meta thV gunaikoV, thn opoian hgaphsaV, pasaV taV hmeraV thV zwhV thV mataiothtoV sou, aitineV soi edoqhsan upo ton hlion, pasaV taV hmeraV thV mataiothtoV sou× dioti touto einai h meriV sou en th zwh kai en tw mocqw sou, ton opoion mocqeiV upo ton hlion.

10

Panta osa eurh h ceir sou na kamh, kame kata thn dunamin sou× dioti den einai praxiV oute logismoV oute gnwsiV oute sofia en tw adh opou upageiV.

11

[] Epestreya kai eidon upo ton hlion, oti o dromoV den einai eiV touV tacupodaV, oude o polemoV eiV touV dunatouV, all' oude o artoV eiV touV sofouV, all' oude ta plouth eiV touV nohmonaV, all' oude h cariV eiV touV axiouV× dioti kairoV kai peristasiV sunanta eiV pantaV autouV.

12

Dioti oude o anqrwpoV gnwrizei ton kairon autou× kaqwV oi icqueV oitineV pianontai en kakw diktuw, kai kaqwV ta pthna, ta opoia pianontai en pagidi, outw pagideuontai oi uioi twn anqrwpwn en kairw kakw otan exaifnhV epelqh ep' autouV.

13

[] Kai tauthn thn sofian eidon upo ton hlion, kai efanh eiV eme megalh×

14

Hto mikra poliV kai andreV en auth oligoi× kai hlqe kat' authV basileuV megaV kai epoliorkhsen authn kai wkodomhsen enantion authV procwmata megala×

15

all' eureqh en auth anqrwpoV ptwcoV kai sofoV, kai autoV dia thV sofiaV autou hleuqerwse thn polin× plhn oudeiV enequmhqh ton ptwcon ekeinon anqrwpon.

16

Tote egw eipa, H sofia einai kalhtera para thn dunamin, an kai h sofia tou ptwcou katafronhtai kai oi logoi autou den eisakouwntai.

17

Oi logoi twn sofwn en hsucia akouontai mallon para thn kraughn tou exousiazontoV meta afronwn.

18

H sofia einai kalhtera para ta opla tou polemou× eiV de amartwloV afanizei megala kala.

Ecclesiastes 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: