Modern Greek Bible

Proverbs 11

Proverbs

Return to Index

Chapter 12

1

[] OstiV agapa paideian, agapa gnwsin× all' ostiV misei elegcon, einai afrwn.

2

[] O kaloV euriskei carin para Kuriou× ton de mhcaneuomenon kaka qelei katadikasei.

3

[] Den qelei sterewqh anqrwpoV dia thV anomiaV× h riza de twn dikaiwn qelei menei asaleutoV.

4

[] H enaretoV gunh einai stefanoV eiV ton andra authV× h de proxenousa aiscunhn einai wV sapria eiV ta osta autou.

5

[] Oi logismoi twn dikaiwn einai euquthV× ai de boulai twn asebwn doloV.

6

[] Oi logoi twn asebwn enedreuousin aima× to de stoma twn euqewn qelei eleuqerwsei autouV.

7

[] Oi asebeiV katastrefontai kai den uparcousin× o oikoV de twn dikaiwn qelei diamenei.

8

[] O anqrwpoV egkwmiazetai kata thn sunesin autou× o de diestrammenoV thn kardian qelei eisqai eiV katafronhsin.

9

[] KalhteroV o anqrwpoV o mh timwmenoV kai eparkwn eiV eauton, para o kenodoxwn kai steroumenoV artou.

10

[] O dikaioV epimeleitai thn zwhn tou kthnouV autou× ta de splagcna twn asebwn einai anelehmona.

11

[] O ergazomenoV thn ghn autou qelei cortasqh arton× o de akolouqwn touV mataiofronaV einai endehV frenwn.

12

[] O asebhV zhtei thn uperaspisin twn kakwn× all' h riza tou dikaiou anadidei.

13

[] Di' amartian ceilewn pagideuetai o asebhV× o de dikaioV exercetai ek stenocwriaV.

14

[] Ek twn karpwn tou stomatoV autou o anqrwpoV qelei emplhsqh agaqwn× kai h amoibh twn ceirwn tou anqrwpou qelei epistreyei eiV auton.

15

[] H odoV tou afronoV einai orqh eiV touV ofqalmouV autou× o de akouwn sumboulaV einai sofoV.

16

[] O afrwn faneronei euquV thn orghn autou× o de fronimoV skepazei to oneidoV autou.

17

[] O lalwn alhqeian anaggellei to dikaion× o de yeudomartuV dolon.

18

[] O fluaroV einai wV traumata macairaV× h de glwssa twn sofwn, iasiV.

19

[] Ta ceilh thV alhqeiaV qelousin eisqai staqera diapantoV× h de yeudhV glwssa monon stigmiaia.

20

[] DoloV einai en th kardia twn mhcaneuomenwn kaka× eufrosunh de eiV touV bouleuomenouV eirhnhn.

21

[] Oudemia blabh qelei sumbh eiV ton dikaion× oi de asebeiV qelousin emplhsqh kakwn.

22

[] Yeudh ceilh bdelugma eiV ton Kurion× oi de poiounteV alhqeian einai dektoi eiV auton.

23

[] O fronimoV anqrwpoV kaluptei gnwsin× h de kardia twn afronwn diakhruttei mwrian.

24

[] H ceir twn epimelwn qelei exousiazei× oi de oknhroi qelousin eisqai upoteleiV.

25

[] H luph en th kardia tou anqrwpou tapeinonei authn× o de kaloV logoV eufrainei authn.

26

[] O dikaioV uperecei tou plhsion autou× h de odoV twn asebwn plana autouV.

27

[] O oknhroV den epitugcanei tou qhramatoV autou× ta de uparconta tou epimelouV anqrwpou einai polutima.

28

[] En th odw thV dikaiosunhV einai zwh× kai h poreia thV odou authV den ferei eiV qanaton.

Proverbs 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: