Modern Greek Bible

Proverbs 5

Proverbs

Return to Index

Chapter 6

1

[] Uie mou, ean egeinaV egguhthV dia ton filon sou, ean edwkaV thn ceira sou eiV xenon,

2

epagideuqhV dia twn logwn tou stomatoV sou, epiasqhV dia twn logwn tou stomatoV sou×

3

Kame loipon touto, uie mou, kai swzou, epeidh hlqeV eiV taV ceiraV tou filou sou× upage, mh apokamhV, kai biaze ton filon sou.

4

Mh dwshV upnon eiV touV ofqalmouV sou, mhde nustagmon eiV ta blefara sou×

5

Swzou, wV dorkadion ek ceiroV tou kunhgou kai wV pthnon ek ceiroV tou ixeutou.

6

[] Upage proV ton murmhka, w oknhre× parathrhson taV odouV autou kai ginou sofoV×

7

ostiV mh ecwn arconta, epistathn h kubernhthn,

8

etoimazei thn trofhn autou to qeroV, sunagei taV trofaV autou en tw qerismw.

9

EwV pote qeleiV koimasqai, oknhre; pote qeleiV shkwqh ek tou upnou sou;

10

OligoV upnoV, oligoV nustagmoV, oligh sumplokh twn ceirwn eiV ton upnon×

11

Epeita h ptwceia sou ercetai wV tacudromoV, kai h endeia sou wV anhr enoploV.

12

[] O acreioV anqrwpoV, o kakotropoV anqrwpoV, peripatei me stoma diestrammenon×

13

Kamnei neuma dia twn ofqalmwn autou, shmainei dia twn podwn autou, didaskei dia twn daktulwn autou×

14

meta diestrammenhV kardiaV mhcanatai kaka en panti kairw× egeirei eridaV×

15

dia touto exaifnhV qelei epelqei h apwleia autou× exaifnhV qelei suntrifqh aniatwV.

16

Tauta ta ex misei o KurioV, epta malista bdeluttetai h yuch autou×

17

ofqalmouV uperhfanouV, glwssan yeudh kai ceiraV ekceousaV aima aqwon,

18

kardian mhcaneuomenhn logismouV kakouV, podaV trecontaV tacewV eiV to kakopoiein,

19

martura yeudh lalounta yeudoV kai ton emballonta eridaV metaxu adelfwn.

20

[] Uie mou, fulatte thn entolhn tou patroV sou, kai mh aporriyhV ton nomon thV mhtroV sou.

21

Periayon auta diapantoV epi thV kardiaV sou, perideson auta peri ton trachlon sou.

22

Otan peripathV, qelei se odhgei× otan koimasai, qelei se fulattei× kai otan exupnhshV, qelei sunomilei meta sou.

23

Dioti lucnoV einai h entolh kai fwV o nomoV, kai oi elegcoi thV paideiaV odoV zwhV×

24

dia na se fulattwsin apo kakhV gunaikoV, apo kolakeiaV glwsshV gunaikoV allotriaV.

25

Mh orecqhV to kalloV authV en th kardia sou× kai aV mh se qhreush dia twn blefarwn authV.

26

Dioti ex aitiaV gunaikoV pornhV katanta tiV ewV tmhmatoV artou, h de moicaliV qhreuei thn polutimon yuchn.

27

Dunatai tiV na balh pur eiV ton kolpon autou, kai ta imatia autou na mh kawsi;

28

Dunatai tiV na peripathsh ep' anqrakwn puroV, kai oi podeV autou na mh katakawsin;

29

Outw kai o eisercomenoV proV thn gunaika tou plhsion autou× ostiV eggizei authn, den qelei aqwwqh.

30

Ton klepthn den apostrefontai, ean klepth dia na cortash thn yuchn autou, otan peina×

31

all' ean piasqh, qelei apodwsei eptaplasia× qelei dwsei panta ta uparconta thV oikiaV autou.

32

OstiV omwV moiceuei me gunaika, einai endehV frenwn× apwleian ferei eiV thn yuchn autou, ostiV prattei touto.

33

PlhgaV kai atimian qelei upoferei× kai to oneidoV autou den qelei exaleifqh.

34

Dioti h zhlotupia einai mania tou androV, kai den qelei deixei eleoV eiV thn hmeran thV ekdikhsewV.

35

Den qelei decqh ouden lutron× oude qelei exilewqh, kai an pollaplasiashV ta dwra.

Proverbs 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: