Modern Greek Bible

Psalms 142

Psalms

Return to Index

Chapter 143

1

[] <> Eisakouson, Kurie, thV proseuchV mou× akroasqhti twn dehsewn mou× apokriqhti proV eme kata thn alhqeian sou, kata thn dikaiosunhn sou.

2

Kai mh eiselqhV eiV krisin meta tou doulou sou× dioti den qelei dikaiwqh enwpion sou oudeiV anqrwpoV zwn.

3

Dioti katediwxen o ecqroV thn yuchn mou× etapeinwsen ewV edafouV thn zwhn me ekaqisen eiV skoteinouV topouV, wV touV aiwniouV nekrouV.

4

Dia touto to pneuma mou einai katateqlimmenon en emoi, kai h kardia mou tetaragmenh entoV mou.

5

Enqumoumai taV arcaiaV hmeraV× dialogizomai panta ta erga sou× meletw eiV ta poihmata twn ceirwn sou.

6

Ekteinw proV se taV ceiraV mou× h yuch mou se diya wV gh anudroV. Diayalma.

7

[] TacewV eisakouson mou, Kurie× to pneuma mou ekleipei× mh kruyhV to proswpon sou ap emou, kai omoiwqw meta twn katabainontwn eiV ton lakkon.

8

Kame me na akousw to prwi to eleoV sou× dioti epi se eqesa to qarroV mou× kame me na gnwrisw thn odon, eiV thn opoian prepei na peripatw× dioti proV se uywsa thn yuchn mou.

9

Eleuqerwson me ek twn ecqrwn mou, Kurie× proV se katefugon.

10

Didaxon me na kamnw to qelhma sou× dioti su eisai o QeoV mou× to pneuma sou to agaqon aV me odhghsh eiV odon euqeian.

11

Eneken tou onomatoV sou, Kurie, zwopoihson me× dia thn dikaiosunhn sou exagage thn yuchn mou ek thV stenocwriaV.

12

Kai dia to eleoV sou exoloqreuson touV ecqrouV mou, kai afanison pantaV touV qlibontaV thn yuchn mou× dioti egw eimai douloV sou.

Psalms 144

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: