Modern Greek Bible

Psalms 118

Psalms

Return to Index

Chapter 119

1

[] <> Makarioi oi amwmoi en odw× oi peripatounteV en tw nomw tou Kuriou×

2

Makarioi oi fulattonteV ta marturia autou, oi ekzhtounteV auton ex olhV kardiaV×

3

autoi bebaiwV den prattousin anomian× en taiV odoiV autou peripatousi.

4

[] Su prosetaxaV na fulattwntai akribwV ai entolai sou.

5

Eiqe na kateuqunwntai ai odoi mou, dia na fulattw ta diatagmata sou

6

Tote den qelw aiscunqh, otan epiblepw eiV panta ta prostagmata sou.

7

[] Qelw se doxologei en euquthti kardiaV, otan maqw taV kriseiV thV dikaiosunhV sou.

8

Ta diatagmata sou qelw fulattei× mh me egkataliphV oloklhrwV.

9

[] <> Tini tropw qelei kaqarizei o neoV thn odon autou; fulattwn touV logouV sou.

10

[] Ex olhV thV kardiaV mou se exezhthsa× me mh afhshV na apoplanhqw apo twn prostagmatwn sou.

11

[] En th kardia mou efulaxa ta logia sou, dia na mh amartanw eiV se.

12

[] EuloghtoV eisai, Kurie× didaxon me ta diatagmata sou.

13

[] Dia twn ceilewn mou dihghqhn pasaV taV kriseiV tou stomatoV sou.

14

En th odw twn marturiwn sou eufranqhn, wV dia panta ta plouth.

15

EiV taV entolaV sou qelw meleta, kai eiV taV odouV sou qelw enatenizei.

16

EiV ta diatagmata sou qelw entrufa× den qelw lhsmonhsei touV logouV sou.

17

[] <> Antameiyon ton doulon sou× outw qelw zhsei, kai qelw fulaxei ton logon sou.

18

[] Anoixon touV ofqalmouV mou, kai qelw blepei ta qaumasia ta ek tou nomou sou.

19

[] ParoikoV eimai egw en th gh× mh kruyhV ap' emou ta prostagmata sou.

20

[] H yuch mou lipoqumei ek tou poqou ton opoion ecw eiV taV kriseiV sou pantote.

21

[] Su epetimhsaV touV epikataratouV uperhfanouV, touV ekklinontaV apo twn prostagmatwn sou.

22

[] Shkwson ap' emou to oneidoV kai thn katafronhsin× dioti efulaxa ta marturia sou.

23

[] ArconteV twonti ekaqisan kai elaloun enantion mou× all' o douloV sou emeleta eiV ta diatagmata sou.

24

[] Ta marturia sou bebaiwV einai h trufh mou kai oi sumbouloi mou.

25

[] <> H yuch mou ekollhqh eiV to cwma× zwopoihson me kata ton logon sou.

26

[] Efanerwsa taV odouV mou, kai mou eishkousaV× didaxon me ta diatagmata sou.

27

Kame me na ennow thn odon twn entolwn sou, kai qelw meleta eiV ta qaumasia sou.

28

[] H yuch mou thketai upo qliyewV× sterewson me kata ton logon sou.

29

Apomakrunon ap' emou thn odon tou yeudouV, kai carison moi ton nomon sou.

30

[] Thn odon thV alhqeiaV exelexa× pro ofqalmwn mou eqesa taV kriseiV sou.

31

Prosekollhqhn eiV ta marturia sou× Kurie, mh me kataiscunhV.

32

Thn odon twn prostagmatwn sou qelw trecei, otan platunhV thn kardian mou.

33

[] <> Didaxon me, Kurie, thn odon twn diatagmatwn sou, kai qelw fulattei authn mecri telouV.

34

Sunetison me, kai qelw fulattei ton nomon sou× nai, qelw fulattei auton en olh kardia.

35

[] Odhghson me eiV thn odon twn prostagmatwn sou× dioti eufrainomai eiV authn.

36

Klinon thn kardian mou eiV ta marturia sou kai mh eiV pleonexian.

37

[] Apostreyon touV ofqalmouV mou apo tou na blepwsi mataiothta× zwopoihson me en th odw sou.

38

[] Ekteleson ton logon sou proV ton doulon sou, ostiV einai dedomenoV eiV ton fobon sou.

39

[] Afaireson to oneidoV mou, to opoion foboumai× dioti ai kriseiV sou einai agaqai.

40

[] Idou, epequmhsa taV entolaV sou× zwopoihson me dia thV dikaiosunhV sou.

41

[] <> Kai aV elqh ep eme to eleoV sou, Kurie, kai h swthria sou kata ton logon sou.

42

Tote qelw apokriqh proV ton oneidizonta me× dioti elpizw epi ton logon sou.

43

[] Kai mh afaireshV olotelwV apo tou stomatoV mou ton logon thV alhqeiaV× dioti hlpisa epi taV kriseiV sou.

44

Kai qelw fulattei ton nomon sou diapantoV, eiV ton aiwna tou aiwnoV.

45

[] Kai qelw peripatei en eurucwria× dioti exezhthsa taV entolaV sou.

46

Kai qelw omilei peri twn marturiwn sou emprosqen basilewn, kai den qelw aiscunqh.

47

Kai qelw entrufa eiV ta prostagmata sou, ta opoia hgaphsa.

48

Kai qelw uyonei taV ceiraV mou proV ta prostagmata sou, ta opoia hgaphsa× kai qelw meleta eiV ta diatagmata sou.

49

[] <> Enqumhqhti ton logon ton proV ton doulon sou, eiV ton opoion me ephlpisaV.

50

[] Auth einai h parhgoria mou en th qliyei mou, oti o logoV sou me ezwopoihsen.

51

[] Oi uperhfanoi me ecleuazon sfodra× all' egw apo tou nomou sou den exeklina.

52

[] Enequmhqhn taV ap' aiwnoV kriseiV sou, Kurie, kai parhgorhqhn.

53

[] Frikh me katelaben ex aitiaV twn asebwn, twn egkataleipontwn ton nomon sou.

54

[] Ta diatagmata sou uphrxan eiV eme yalmwdiai en tw oikw thV paroikiaV mou.

55

[] Enequmhqhn en nukti to onoma sou, Kurie× kai efulaxa ton nomon sou.

56

Touto egeinen eiV eme, dioti efulaxa taV entolaV sou.

57

[] <> su, Kurie, meriV mou eisai× eipa na fulaxw touV logouV sou.

58

[] Parekalesa to proswpon sou en olh kardia× elehson me kata ton logon sou.

59

[] Dielogisqhn taV odouV mou kai estreya touV podaV mou eiV ta marturia sou.

60

Espeusa kai den ebraduna na fulaxw ta prostagmata sou.

61

[] Stifh asebwn me periekuklwsan× all' egw den elhsmonhsa ton nomon sou.

62

[] To mesonuktion egeiromai dia na se doxologw dia taV kriseiV thV dikaiosunhV sou.

63

[] Egw eimai metocoV pantwn twn foboumenwn se kai fulattontwn taV entolaV sou.

64

[] H gh, Kurie, einai plhrhV tou eleouV sou× didaxon me ta diatagmata sou.

65

[] <> Su, Kurie, euhrgethsaV ton doulon sou kata ton logon sou.

66

Didaxon me fronhsin kai gnwsin× dioti episteusa eiV ta prostagmata sou.

67

[] Prin talaipwrhqw, egw eplanwmhn× alla twra efulaxa ton logon sou.

68

[] Su eisai agaqoV kai agaqopoioV× didaxon me ta diatagmata sou.

69

[] Oi uperhfanoi eplexan kat' emou yeudoV× all' egw en olh kardia qelw fulattei taV entolaV sou.

70

H kardia autwn ephxen wV pacoV× all' egw entrufw eiV ton nomon sou.

71

[] Kalon egeinen eiV eme oti etalaipwrhqhn, dia na maqw ta diatagmata sou.

72

[] O nomoV tou stomatoV sou einai kalhteroV eiV eme, uper ciliadaV crusiou kai arguriou.

73

[] <> Ai ceireV sou me ekaman kai me eplasan× sunetison me, kai qelw maqei ta prostagmata sou.

74

[] Oi foboumenoi se qelousi me idei kai eufranqh, dioti hlpisa epi ton logon sou.

75

[] Gnwrizw, Kurie, oti ai kriseiV sou einai dikaiosunh, kai oti pistwV me etalaipwrhsaV.

76

[] AV me parhgorhsh, deomai, to eleoV sou, kata ton logon sou ton proV ton doulon sou.

77

AV elqwsin ep' eme oi oiktirmoi sou, dia na zw× dioti o nomoV sou einai h trufh mou.

78

[] AV aiscunqwsin oi uperhfanoi, dioti zhtousin adikwV na me anatreywsin× all' egw qelw meleta eiV taV entolaV sou.

79

AV epistreywsin eiV eme oi foboumenoi se, kai oi gnwrizonteV ta marturia sou×

80

[] AV hnai h kardia mou amwmoV eiV ta diatagmata sou, dia na mh aiscunqw.

81

[] <> Lipoqumei h yuch mou dia thn swthrian sou× epi ton logon sou elpizw.

82

Oi ofqalmoi mou apekamon dia ton logon sou, legonteV, Pote qeleiV me parhgorhsei;

83

[] Dioti egeina wV askoV en tw kapnw× alla ta diatagmata sou den elhsmonhsa.

84

[] Posai einai ai hmerai tou doulou sou; pote qeleiV kamei krisin enantion twn katadiwkontwn me;

85

[] Oi uperhfanoi, oi enantioi tou nomou sou, eskayan eiV eme lakkouV.

86

Panta ta prostagmata sou einai alhqeia× adikwV me katatrecousi× bohqhson moi.

87

Par' oligon me katestreyan eiV thn ghn× all' egw den egkatelipon taV entolaV sou.

88

[] Zwopoihson me kata to eleoV sou× kai qelw fulaxei ta marturia tou stomatoV sou.

89

[] <> EiV ton aiwna, Kurie, diamenei o logoV sou en tw ouranw×

90

h alhqeia sou eiV genean kai genean× eqemeliwsaV thn ghn, kai diamenei.

91

Kata taV diataxeiV sou diamenousin ewV thV shmeron, dioti ta sumpanta einai douloi sou.

92

[] Ean o nomoV sou den hto h trufh mou, tote hqelon caqh en th qliyei mou.

93

[] EiV ton aiwna den qelw lhsmonhsei taV entolaV sou, dioti en autaiV me ezwopoihsaV.

94

[] SoV eimai egw× swson me× dioti taV entolaV sou exezhthsa.

95

[] Oi asebeiV me periemenon dia na me afaniswsin× all' egw qelw prosecei eiV ta marturia sou.

96

[] EiV pasan teleiothta eidon orion× all' o nomoV sou einai platuV sfodra.

97

[] <> Poson agapw ton nomon sou× olhn thn hmeran einai meleth mou.

98

[] Dia twn prostagmatwn sou me ekameV sofwteron twn ecqrwn mou, dioti einai pantote met' emou.

99

Eimai sunetwteroV pantwn twn didaskontwn me× dioti ta marturia sou einai meleth mou.

100

Eimai sunetwteroV twn gerontwn× dioti efulaxa taV entolaV sou.

101

[] Apo pashV odou ponhraV ekwlusa touV podaV mou, dia na fulaxw ton logon sou.

102

[] Apo twn krisewn sou den exeklina× dioti su me edidaxaV.

103

[] Poson glukeiV einai oi logoi sou eiV ton ouraniskon mou× einai uper meli eiV to stoma mou.

104

Ek twn entolwn sou egeina sunetoV× dia touto emishsa pasan odon yeudouV.

105

[] <> LucnoV eiV touV podaV mou einai o logoV sou kai fwV eiV taV tribouV mou.

106

[] Wmosa kai qelw emmenei na fulattw taV kriseiV thV dikaiosunhV sou.

107

[] Etalaipwrhqhn sfodra× Kurie, zwopoihson me kata ton logon sou.

108

[] Prosdexai, deomai, taV proairetikaV prosforaV tou stomatoV mou, Kurie× kai didaxon me taV kriseiV sou.

109

[] H yuch mou einai pantote en kindunw× ton nomon sou omwV den elhsmonhsa.

110

Oi asebeiV esthsan eiV eme pagida× all' egw apo twn entolwn sou den exeklina.

111

[] Ta marturia sou eklhronomhsa eiV ton aiwna× dioti tauta einai h agalliasiV thV kardiaV mou.

112

Eklina thn kardian mou eiV to na kamnw ta diatagmata sou pantote mecri telouV.

113

[] <> Emishsa touV diestrammenouV stocasmouV× ton de nomon sou hgaphsa.

114

[] Su eisai h skeph mou kai h aspiV mou× epi ton logon sou elpizw.

115

[] Apomakrunqhte ap' emou oi ponhreuomenoi× dioti qelw fulattei ta prostagmata tou Qeou mou.

116

[] Uposthrize me kata ton logon sou kai qelw zh× kai mh me kataiscunhV eiV thn elpida mou.

117

Uposthrize me kai qelw swqh× kai qelw prosecei diapantoV eiV ta diatagmata sou.

118

[] Su katepathsaV pantaV touV ekklinontaV apo twn diatagmatwn sou× dioti mataia einai h doliothV autwn.

119

AposkubalizeiV pantaV touV ponhrouV thV ghV× dia touto hgaphsa ta marturia sou.

120

Efrixen h sarx mou apo tou fobou sou, kai apo twn krisewn sou efobhqhn.

121

[] <> Ekama krisin kai dikaiosunhn× mh me paradwshV eiV touV adikountaV me.

122

Genou egguhthV tou doulou sou eiV kalon× aV mh me kataqliywsin oi uperhfanoi.

123

[] Oi ofqalmoi mou apekamon dia thn swthrian sou kai dia ton logon thV dikaiosunhV sou.

124

[] Kame meta tou doulou sou kata to eleoV sou kai didaxon me ta diatagmata sou.

125

DouloV sou eimai egw× sunetison me, kai qelw gnwrisei ta marturia sou.

126

[] KairoV einai dia na energhsh o KurioV× hkurwsan ton nomon sou.

127

[] Dia touto hgaphsa ta prostagmata sou uper crusion, kai uper crusion kaqaron.

128

Dia touto egnwrisa orqaV pasaV taV entolaV sou peri pantoV pragmatoV× kai emishsa pasan odon yeudouV.

129

[] <> Qaumasta einai ta marturia sou× dia touto efulaxen auta h yuch mou.

130

[] H fanerwsiV twn logwn sou fwtizei× sunetizei touV aplouV.

131

[] Hnoixa to stoma mou kai anestenaxa× dioti epequmhsa ta prostagmata sou.

132

[] Epibleyon ep' eme kai elehson me, kaqwV suneiqizeiV proV touV agapwntaV to onoma sou.

133

[] Sterewson ta bhmata mou eiV ton logon sou× kai aV mh me katakurieush mhdemia anomia.

134

[] Lutrwson me apo katadunasteiaV anqrwpwn, kai qelw fulattei taV entolaV sou.

135

[] Epifanon to proswpon sou epi ton doulon sou, kai didaxon me ta diatagmata sou.

136

[] RuakaV udatwn katebibasan oi ofqalmoi mou, epeidh den fulattousi ton nomon sou.

137

[] <> DikaioV eisai, Kurie, kai euqeiai ai kriseiV sou.

138

Ta marturia sou, ta opoia dietaxaV, einai dikaiosunh kai upertath alhqeia.

139

[] O zhloV mou me katefage, dioti elhsmonhsan touV logouV sou oi ecqroi mou.

140

[] O logoV sou einai kekaqarismenoV sfodra× dia touto o douloV sou agapa auton.

141

[] MikroV eimai kai exoudenwmenoV× den elhsmonhsa omwV taV entolaV sou.

142

[] H dikaiosunh sou einai dikaiosunh eiV ton aiwna, kai o nomoV sou alhqeia.

143

[] QliyeiV kai stenocwriai me eurhkan× ta prostagmata sou omwV einai h cara mou.

144

Ta marturia sou einai dikaiosunh eiV ton aiwna× Sunetison me kai qelw zhsei.

145

[] <> Ekraxa en olh kardia× akouson mou, Kurie, kai qelw fulaxei ta diatagmata sou.

146

Ekraxa proV se× swson me, kai qelw fulaxei ta marturia sou.

147

[] Proelabon thn aughn kai ekraxa× hlpisa epi ton logon sou.

148

Oi ofqalmoi mou prolambanousi taV nuktofulakaV, dia na meletw eiV ton logon sou.

149

[] Akouson thV fwnhV mou kata to eleoV sou× zwopoihson me, Kurie, kata thn krisin sou.

150

[] Eplhsiasan oi akolouqounteV thn ponhrian× exeklinan apo tou nomou sou.

151

Su, Kurie, eisai plhsion, kai panta ta prostagmata sou einai alhqeia.

152

[] Pro pollou egnwrisa ek twn marturiwn sou, oti eiV ton aiwna eqemeliwsaV auta.

153

[] <> Ide thn qliyin mou kai eleuqerwson me× dioti den elhsmonhsa ton nomon sou.

154

Dikason thn dikhn mou kai lutrwson me× zwopoihson me kata ton logon sou.

155

[] Makran apo asebwn h swthria× dioti den ekzhtousi ta diatagmata sou.

156

[] Megaloi oi oiktirmoi sou, Kurie× zwopoihson me kata taV kriseiV sou.

157

[] Polloi einai oi katadiwkonteV me kai oi qlibonteV me× all' apo twn marturiwn sou den exeklina.

158

[] Eidon touV parabataV kai etaracqhn× dioti den efulaxan ton logon sou.

159

[] Ide poson agapw taV entolaV sou× Kurie, zwopoihson me kata to eleoV sou.

160

[] To kefalaion tou logou sou einai h alhqeia× kai eiV ton aiwna menousi pasai ai kriseiV thV dikaiosunhV sou.

161

[] <> ArconteV me katediwxan anaitiwV× all' h kardia mou tremei apo tou logou sou.

162

[] Agallomai eiV ton logon sou, wV o euriskwn lafura polla.

163

[] Misw kai bdeluttomai to yeudoV× ton nomon sou agapw.

164

[] EptakiV thV hmeraV se ainw, dia taV kriseiV thV dikaiosunhV sou.

165

[] Eirhnhn pollhn ecousin oi agapwnteV ton nomon sou× kai eiV autouV den uparcei proskomma.

166

[] Hlpisa epi thn swthrian sou, Kurie× kai epraxa ta prostagmata sou.

167

[] Efulaxen h yuch mou ta marturia sou× kai hgaphsa auta sfodra.

168

Efulaxa taV entolaV sou kai ta marturia sou× dioti pasai ai odoi mou einai enwpion sou.

169

[] <> AV plhsiash h kraugh mou enwpion sou, Kurie× sunetison me kata ton logon sou.

170

AV elqh h dehsiV mou enwpion sou× lutrwson me kata ton logon sou.

171

[] Ta ceilh mou qelousi proferei umnon, otan me didaxhV ta diatagmata sou.

172

[] H glwssa mou qelei lalei ton logon sou× dioti panta ta prostagmata sou einai dikaiosunh.

173

[] AV hnai h ceir sou eiV bohqeian mou× dioti exelexa taV entolaV sou.

174

Epequmhsa thn swthrian sou, Kurie× kai o nomoV sou einai trufh mou.

175

[] AV zhsh h yuch mou kai qelei se ainei× kai ai kriseiV sou aV me bohqwsi.

176

[] Perieplanhqhn wV probaton apolwloV× zhthson ton doulon sou× dioti den elhsmonhsa ta prostagmata sou.

Psalms 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: