Modern Greek Bible

Psalms 117

Psalms

Return to Index

Chapter 118

1

[] Doxologeite ton Kurion, dioti einai agaqoV, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

2

AV eiph twra o Israhl, oti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

3

AV eiph twra o oikoV Aarwn, oti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

4

AV eipwsi twra oi foboumenoi ton Kurion, oti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

5

En qliyei epekalesqhn ton Kurion× o KurioV mou uphkouse, douV eurucwrian.

6

O KurioV einai uper emou× den qelw fobhqh× ti na moi kamh anqrwpoV;

7

O KurioV einai uper emou metaxu twn bohqountwn me× kai egw qelw idei thn ekdikhsin epi touV ecqrouV mou.

8

Kallion na elpizh tiV epi Kurion, para na qarrh ep' anqrwpon.

9

Kallion na elpizh tiV epi Kurion, para na qarrh ep' arcontaV.

10

Panta ta eqnh me periekuklwsan× all' en tw onomati ton Kuriou qelw katatropwsei autouV.

11

Me periekuklwsan, nai, me periekuklwsan pantacoqen× all' en tw onomati tou Kuriou qelw katatropwsei autouV.

12

Me periekuklwsan wV melissai× esbesqhsan wV pur akanqwn× dioti en tw onomati tou Kuriou qelw katatropwsei autouV.

13

Me wqhsaV dunata dia na pesw× all' o KurioV me ebohqhse.

14

DunamiV mou kai umnoV einai o KurioV, kai egeinen eiV eme swthria.

15

Fwnh agalliasewV kai swthriaV einai en skhnaiV dikaiwn× h dexia tou Kuriou kamnei katorqwmata.

16

H dexia tou Kuriou uywqh× h dexia tou Kuriou kamnei katorqwmata.

17

Den qelw apoqanei alla qelw zhsei kai qelw dihgeisqai ta erga tou Kuriou.

18

AusthrwV me epaideusen o KurioV, alla den me paredwken eiV qanaton.

19

[] Anoixate eiV eme taV pulaV thV dikaiosunhV× qelw eiselqei eiV autaV kai qelw doxologhsei ton Kurion.

20

Auth einai h pulh tou Kuriou× oi dikaioi qelousin eiselqei eiV authn.

21

Qelw se doxologei, dioti mou ephkousaV kai egeineV eiV eme swthria.

22

O liqoV, ton opoion apedokimasan oi oikodomounteV, outoV egeine kefalh gwniaV×

23

para Kuriou egeinen auth kai einai qaumasth en ofqalmoiV hmwn.

24

Auth einai h hmera, thn opoian ekamen o KurioV× aV agalliasqwmen kai aV eufranqwmen en auth.

25

W Kurie, swson, deomai× w Kurie, euodwson, deomai.

26

EuloghmenoV o ercomenoV en onomati Kuriou× saV euloghsamen ek tou oikou tou Kuriou.

27

O QeoV einai o KurioV kai edeixe fwV eiV hmaV× ferete thn qusian dedemenhn me scoinia ewV twn keratwn tou qusiasthriou.

28

Su eisai o QeoV mou, kai qelw se doxologei× o QeoV mou, qelw se uyonei.

29

Doxologeite ton Kurion, dioti einai agaqoV, dioti to eleoV autou menei eiV ton aiwna.

Psalms 119

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: