Modern Greek Bible

Psalms 102

Psalms

Return to Index

Chapter 103

1

[] <> Eulogei, h yuch mou, ton Kurion× kai panta ta entoV mou to onoma to agion autou.

2

Eulogei, h yuch mou, ton Kurion, kai mh lhsmonhV pasaV taV euergesiaV autou×

3

ton sugcwrounta pasaV taV anomiaV sou× ton iatreuonta pasaV taV arrwstiaV sou×

4

ton lutrononta ek thV fqoraV thn zwhn sou× ton stefanounta se me eleoV kai oiktirmouV×

5

ton cortazonta en agaqoiV to ghraV sou× h neothV sou ananeoutai wV tou aetou.

6

[] O KurioV kamnei dikaiosunhn kai krisin eiV pantaV touV adikoumenouV.

7

Efanerwse taV odouV autou eiV ton Mwushn, ta erga autou eiV touV uiouV Israhl.

8

Oiktirmwn kai elehmwn einai o KurioV, makroqumoV kai polueleoV.

9

Den qelei dikologei diapantoV oude qelei fulattei thn orghn autou eiV ton aiwna.

10

Den ekamen eiV hmaV kata taV amartiaV hmwn, oude antapedwken eiV hmaV kata taV anomiaV hmwn.

11

Dioti oson einai to uyoV tou ouranou uperanw thV ghV, toson mega einai to eleoV autou proV touV foboumenouV auton.

12

Oson apecei h anatolh apo thV dusewV, toson emakrunen af' hmwn taV anomiaV hmwn.

13

KaqwV splagcnizetai o pathr ta tekna, outwV o KurioV splagcnizetai touV foboumenouV auton.

14

Dioti autoV gnwrizei thn plasin hmwn, enqumeitai oti eimeqa cwma.

15

Tou anqrwpou ai hmerai einai wV cortoV× wV to anqoV tou agrou, outwV anqei.

16

Dioti diercetai o anemoV ep' autou, kai den uparcei pleon× kai o topoV autou den gnwrizei auto pleon.

17

To de eleoV tou Kuriou einai apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV epi touV foboumenouV auton× kai h dikaiosunh autou epi touV uiouV twn uiwn×

18

epi touV fulattontaV thn diaqhkhn autou kai enqumoumenouV taV entolaV autou dia na ekplhrwsin autaV.

19

[] O KurioV htoimase ton qronon autou en tw ouranw, kai h basileia autou despozei ta panta.

20

Eulogeite ton Kurion, aggeloi autou, dunatoi en iscui, oi ektelounteV ton logon autou, oi akouonteV thV fwnhV tou logou autou.

21

Eulogeite ton Kurion, pasai ai dunameiV autou× leitourgoi autou, oi ektelounteV to qelhma autou.

22

Eulogeite ton Kurion, panta ta erga autou en panti topw thV despoteiaV autou. Eulogei, h yuch mou, ton Kurion.

Psalms 104

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: