Modern Greek Bible

Psalms 95

Psalms

Return to Index

Chapter 96

1

[] Yalate eiV ton Kurion asma neon× yalate eiV ton Kurion, pasa h gh.

2

Yalate eiV ton Kurion× eulogeite to onoma autou× khruttete apo hmeraV eiV hmeran thn swthrian autou.

3

Anaggeilate en toiV eqnesi thn doxan autou, en pasi toiV laoiV ta qaumasia autou.

4

Dioti megaV o KurioV kai axiumnhtoV sfodra× einai foberoV uper pantaV touV qeouV.

5

Dioti panteV oi qeoi twn eqnwn einai eidwla× o de KurioV touV ouranouV epoihse.

6

Doxa kai megaloprepeia einai enwpion autou× iscuV kai wraiothV en tw agiasthriw autou.

7

Apodote eiV ton Kurion, patriai twn lawn, apodote eiV ton Kurion doxan kai iscun.

8

Apodote eiV ton Kurion thn doxan tou onomatoV autou× labete prosforaV kai eiselqete eiV taV aulaV autou.

9

Proskunhsate ton Kurion en tw megaloprepei agiasthriw autou× fobeisqe apo proswpou autou, pasa h gh.

10

[] Eipate en toiV eqnesin, O KurioV basileuei× h oikoumenh qelei bebaiwV eisqai esterewmenh× den qelei saleuqh× autoV qelei krinei touV laouV en euquthti.

11

AV eufrainwntai oi ouranoi, kai aV agalletai h gh× aV hch h qalassa kai to plhrwma authV.

12

AV cairwsin ai pediadeV kai panta ta en autaiV× tote qelousin agallesqai panta ta dendra tou dasouV

13

enwpion tou Kuriou× dioti ercetai, dioti ercetai dia na krinh thn ghn× qelei krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai touV laouV en th alhqeia autou.

Psalms 97

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: