Modern Greek Bible

Psalms 89

Psalms

Return to Index

Chapter 90

1

[] <> Kurie, su egeineV eiV hmaV katafugh eiV genean kai genean.

2

Prin gennhqwsi ta orh, kai plashV thn ghn kai thn oikoumenhn, kai apo tou aiwnoV ewV tou aiwnoV, su eisai o QeoV.

3

EpanafereiV ton anqrwpon eiV ton coun× kai legeiV, Epistreyate, uioi twn anqrwpwn.

4

Dioti cilia eth enwpion sou einai wV hmera h cqeV, htiV parhlqe, kai wV fulakh nuktoV.

5

KatakluzeiV autouV× einai wV oneiron thV aughV, wV cortoV ostiV parercetai×

6

to prwi anqei kai parakmazei× to esperaV koptetai kai xhrainetai.

7

[] Dioti ekleipomen en th orgh sou kai en tw qumw sou tarattomeqa.

8

EqesaV taV anomiaV hmwn enwpion sou, ta krufia hmwn eiV to fwV tou proswpou sou.

9

Epeidh pasai ai hmerai hmwn parercontai en th orgh sou× diatrecomen ta eth hmwn wV dianohma.

10

Ai hmerai thV zwhV hmwn einai kaq' eautaV ebdomhkonta eth, kai ean en eurwstia, ogdohkonta eth× plhn kai to kalhteron meroV autwn einai kopoV kai ponoV, dioti tacewV parercetai kai emeiV petwmen.

11

TiV gnwrizei thn dunamin thV orghV sou kai tou qumou sou analogwV tou fobou sou;

12

[] Didaxon hmaV na metrwmen outw taV hmeraV hmwn, wste na proskollwmen taV kardiaV hmwn eiV thn sofian.

13

Epistreyon, Kurie× ewV pote; kai genou ilewV eiV touV doulouV sou.

14

Cortason hmaV tou eleouV sou apo prwiaV, kai qelomen agallesqai kai eufrainesqai kata pasaV taV hmeraV hmwn.

15

Eufranon hmaV anti twn hmerwn, kaq' aV eqliyaV hmaV, twn etwn kaq' a eidomen kaka.

16

AV geinh to ergon sou faneron eiV touV doulouV sou kai h doxa sou eiV touV uiouV autwn×

17

kai aV hnai h lamprothV Kuriou tou Qeou hmwn ef' hmaV× kai to ergon twn ceirwn hmwn stereone ef' hmaV× nai, to ergon twn ceirwn hmwn, stereone auto.

Psalms 91

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: