Modern Greek Bible

Psalms 30

Psalms

Return to Index

Chapter 31

1

[] <> Epi se, Kurie, hlpisa aV mh kataiscunqw eiV ton aiwna× en th dikaiosunh sou swson me.

2

Klinon eiV eme to wtion sou× tacunon na me eleuqerwshV× genou eiV eme iscuroV bracoV× oikoV katafughV, dia na me swshV.

3

Dioti petra mou kai frourion mou eisai× kai eneken tou onomatoV sou odhghson me kai diaqreyon me.

4

Ekbale me ek thV pagidoV, thn opoian ekruyan di' eme× dioti eisai h dunamiV mou.

5

EiV taV ceiraV sou paradidw to pneuma mou× su me elutrwsaV, Kurie o QeoV thV alhqeiaV.

6

Emishsa touV prosecontaV eiV taV mataiothtaV tou yeudouV× egw de epi ton Kurion elpizw.

7

Qelw agallesqai kai eufrainesqai eiV to eleoV sou× dioti eideV thn qliyin mou, egnwrisaV thn yuchn mou en stenocwriaiV,

8

kai den me sunekleisaV eiV thn ceira tou ecqrou× esthsaV en eurucwria touV podaV mou.

9

[] Elehson me, Kurie, dioti eimai en qliyei× emaranqh apo thV luphV o ofqalmoV mou, h yuch mou kai h koilia mou.

10

Dioti exelipen en odunh h zwh mou kai ta eth mou en stenagmoiV× hsqenhsen apo talaipwriaV mou h dunamiV mou, kai ta osta mou katefqarhsan.

11

EiV pantaV touV ecqrouV mou egeina oneidoV kai eiV touV geitonaV mou sfodra, kai foboV eiV touV gnwstouV mou× oi bleponteV me exw efeugon ap' emou.

12

Elhsmonhqhn apo thV kardiaV wV nekroV× egeina wV skeuoV suntetrimmenon.

13

Dioti hkousa ton oneidismon pollwn× foboV hto pantacoqen× ote sunebouleuqhsan kat' emou× emhcaneuqhsan na afaireswsi thn zwhn mou.

14

All' egw epi se, Kurie, hlpisa× eipa, su eisai o QeoV mou.

15

EiV taV ceiraV sou einai oi kairoi mou× lutrwson me ek ceiroV twn ecqrwn mou kai ek twn katadiwkontwn me.

16

Epifanon to proswpon sou epi ton doulon sou× swson me en tw eleei sou.

17

Kurie, aV mh kataiscunqw, dioti se epekalesqhn× aV kataiscunqwsin oi asebeiV, aV siwphswsin en tw adh.

18

Alala aV geinwsi ta ceilh ta dolia, ta lalounta sklhrwV kata tou dikaiou en uperhfania kai katafronhsei.

19

[] Poson megalh einai h agaqothV sou, thn opoian efulaxaV eiV touV foboumenouV se kai enhrghsaV eiV touV elpizontaV epi se emprosqen twn uiwn twn anqrwpwn.

20

QeleiV kruyei autouV en apokrufw tou proswpou sou apo thV alazoneiaV twn anqrwpwn× qeleiV kruyei autouV en skhnh apo thV antilogiaV twn glwsswn.

21

EuloghtoV o KurioV, dioti eqaumastwse to eleoV autou proV eme en polei ocura.

22

Egw de eipa en th ekplhxei mou, Aperrifqhn ap' emprosqen twn ofqalmwn sou× plhn su hkousaV thV fwnhV twn dehsewn mou, ote ebohsa proV se.

23

Agaphsate ton Kurion, panteV oi osioi autou× o KurioV fulattei touV pistouV, kai antapodidei perisswV eiV touV prattontaV thn uperhfanian.

24

Andrizesqe, kai aV krataiwqh h kardia saV, panteV oi elpizonteV epi Kurion.

Psalms 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: