Modern Greek Bible

Psalms 13

Psalms

Return to Index

Chapter 14

1

[] <> Eipen o afrwn en th kardia autou, den uparcei QeoV. Diefqarhsan× egeinan bdeluroi eiV ta erga× den uparcei prattwn agaqon.

2

O KurioV diekuyen ex ouranou epi touV uiouV twn anqrwpwn dia na idh ean hnai tiV ecwn sunesin, ekzhtwn ton Qeon.

3

PanteV exeklinan, omou exhcreiwqhsan× den uparcei prattwn agaqon× den uparcei oude eiV.

4

[] Den ecousi gnwsin panteV oi ergazomenoi thn anomian, oi katatrwgonteV ton laon mou wV brwsin artou; ton Kurion den epekalesqhsan.

5

Ekei efobhqhsan fobon× dioti o QeoV einai en th genea twn dikaiwn.

6

Kathscunate thn boulhn tou ptwcou, dioti o KurioV einai h katafugh autou.

7

TiV qelei dwsei ek Siwn thn swthrian tou Israhl; otan o KurioV epistreyh ton laon autou apo thV aicmalwsiaV, qelei agallesqai o Iakwb, qelei eufrainesqai o Israhl.

Psalms 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: