Modern Greek Bible

Job 31

Job

Return to Index

Chapter 32

1

[] Epausan de kai oi treiV outoi anqrwpoi apokrinomenoi proV ton Iwb, dioti hto dikaioV eiV touV ofqalmouV autou.

2

Tote exhfqh o qumoV tou Eliou, uiou tou Baracihl tou Bouzitou, ek thV suggeneiaV tou Aram× kata tou Iwb exhfqh o qumoV autou, dioti edikaionen eauton mallon para ton Qeon.

3

Kai kata twn triwn autou filwn exhfqh o qumoV autou, dioti den eurhkan apokrisin kai katedikasan ton Iwb.

4

O de Eliou periemene na lalhsh proV ton Iwb, dioti ekeinoi hsan gerontoteroi autou.

5

Ote de o Eliou eiden, oti den hto apokrisiV en tw stomati twn triwn andrwn, exhfqh o qumoV autou.

6

[] kai apekriqh o Eliou o uioV tou Baracihl tou Bouzitou kai eipen× Egw eimai neoV thn hlikian, kai seiV geronteV× dia touto efobhqhn kai sunestalhn na saV fanerwsw thn gnwmhn mou.

7

Egw eipa, Ai hmerai aV lalhswsi kai to plhqoV twn etwn aV didaxh, sofian.

8

BebaiwV einai pneuma en tw anqrwpw h empneusiV omwV tou Pantodunamou sunetizei auton.

9

Oi megalhteroi den einai pantote sofoi× oute oi geronteV noousi krisin.

10

Dia touto eipa, Akousate mou× qelw fanerwsei kai egw thn gnwmhn mou.

11

Idou, eprosmena touV logouV saV× hkroasqhn ta epiceirhmata saV, ewsou exetashte touV logouV.

12

Kai saV parethroun, kai idou, oudeiV ex umwn hdunhqh na katapeish ton Iwb, apokrinomenoV eiV touV logouV autou×

13

dia na mh eiphte, HmeiV eurhkamen sofian. O QeoV qelei katabalei auton, ouci anqrwpoV.

14

EkeinoV de den dihuqune logouV proV eme× kai den qelw apokriqh proV auton kata taV omiliaV saV.

15

[] Ekeinoi etromaxan, den apekriqhsan pleon× ecasan touV logouV autwn.

16

Kai periemenon, epeidh den elaloun× all' istanto× den apekrinonto pleon.

17

AV apokriqw kai egw to meroV mou× aV fanerwsw kai egw thn gnwmhn mou.

18

Dioti eimai plhrhV logwn× to pneuma entoV mou me anagkazei.

19

Idou, h koilia mou einai wV oinoV ostiV den hnoicqh× einai etoimh na spash, wV askoi gleukouV.

20

Qelw lalhsei dia na anapneusw× qelw anoixei ta ceilh mou kai apokriqh.

21

Mh genoito na geinw proswpolhpthV, mhde na kolakeusw anqrwpon.

22

Dioti den exeurw na kolakeuw× o PoihthV mou hqele me anarpasei euquV.

Job 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: