Modern Greek Bible

Nehemiah 12

Nehemiah

Return to Index

Chapter 13

1

[] En th hmera ekeinh anegnwsqh en tw bibliw tou MwusewV eiV ta wta tou laou× kai eureqh gegrammenon en autw, oti oi Ammwnitai kai oi Mwabitai den eprepe na eiselqwsin eiV thn sunagwghn tou Qeou ewV aiwnoV×

2

dioti den prouphnthsan touV uiouV Israhl meta artou kai meta udatoV, all' emisqwsan ton Balaam enantion autwn, dia na katarasqh autouV× plhn o QeoV hmwn etreye thn kataran eiV eulogian.

3

Kai wV hkousan ton nomon, ecwrisan apo tou Israhl panta allogenh.

4

Pro toutou de Eliaseib o iereuV, ostiV eice thn epistasian twn oikhmatwn tou oikou tou Qeou hmwn, eice suggeneusei meta tou Twbia×

5

kai eicen etoimasei di' auton mega oikhma, opou proteron eqeton taV ex alfitwn prosforaV, to libanion kai ta skeuh kai ta dekata tou sitou, tou oinou kai tou elaiou, to diatetagmenon twn Leuitwn kai twn yaltwdwn kai twn pulwrwn kai taV prosforaV twn ierewn.

6

Plhn en pasi toutoiV egw den hmhn en Ierousalhm× dioti en tw triakostw deuterw etei Artaxerxou tou basilewV thV BabulwnoV hlqon proV ton basilea kai meq' hmeraV tinaV ezhthsa para tou basilewV,

7

kai hlqon eiV Ierousalhm kai emaqon to kakon, to opoion o Eliaseib ekame carin tou Twbia, etoimasaV eiV auton oikhma en taiV aulaiV tou oikou tou Qeou.

8

Kai dushresthqhn polu× kai erriya exw tou oikhmatoV panta ta skeuh tou oikou tou Twbia.

9

Kai prosetaxa, kai ekaqarisan ta oikhmata× kai epanefera ekei ta skeuh tou oikou tou Qeou, taV ex alfitwn prosforaV kai to libanion.

10

[] Kai emaqon oti ta meridia twn Leuitwn den edoqhsan eiV autouV× dioti oi Leuitai kai oi yaltwdoi, oi poiounteV to ergon, efugon ekastoV eiV ton agron autou.

11

Kai epeplhxa touV proestwtaV kai eipa, Dia ti egkateleifqh o oikoV tou Qeou; Kai esunaxa autouV kai apokatesthsa autouV eiV thn qesin autwn.

12

Tote efere paV o IoudaV eiV taV apoqhkaV to dekaton tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou.

13

Kai katesthsa fulakaV epi twn apoqhkwn, Selemian ton ierea kai Sadwk ton grammatea kai ek twn Leuitwn× ton Fedaian× kai plhsion autwn, Anan ton uion tou Zakcour, uiou tou Matqania× dioti elogizonto pistoi× to ergon de autwn hto na dianemwsin eiV touV adelfouV autwn.

14

Mnhsqhti mou, Qee mou, peri toutou, kai mh exaleiyhV ta eleh mou, ta opoia ekama eiV ton oikon tou Qeou mou kai eiV taV teletaV autou.

15

[] En ekeinaiV taiV hmeraiV eidon tinaV en Iouda lhnopatountaV en sabbatw kai eisferontaV dragmata kai epifortizontaV epi onouV, kai oinon, stafulia kai suka kai pan eidoV fortiwn, ta opoia eferon eiV Ierousalhm thn hmeran tou sabbatou× kai diemarturhqhn en th hmera, kaq' hn epwloun trofima.

16

Kai oi Turioi, oi katoikounteV en auth, eferon icquaV kai pan eidoV wniwn kai epwloun en sabbatw eiV touV uiouV Iouda kai en Ierousalhm.

17

Kai epeplhxa touV prokritouV tou Iouda kai eipa proV autouV, Ti einai to pragma touto to kakon, to opoion seiV kamnete, bebhlounteV thn hmeran tou sabbatou;

18

den ekamnon outwV oi patereV saV, kai eferen o QeoV hmwn panta tauta ta kaka ef' hmaV kai epi thn polin tauthn; alla seiV epanaferete orghn epi ton Israhl, bebhlounteV to sabbaton.

19

Dia touto, ote hrcize na suskotazh eiV taV pulaV thV Ierousalhm pro tou sabbatou, eipa, kai ekleisan taV pulaV, kai prosetaxa na mh anoicqwsin ewV meta to sabbaton× kai katesthsa epi taV pulaV tinaV ek twn uphretwn mou, dia na mh eiselqh fortion thn hmeran tou sabbatou.

20

Kai dienuktereusan oi emporoi kai oi pwlhtai pantoV eidouV wniwn exw thV Ierousalhm apax kai diV.

21

Tote diemarturhqhn enantion autwn kai eipa proV autouV, Dia ti dianuktereuete emprosqen tou teicouV; ean deuterwshte, qelw balei ceira epanw saV. Ektote den hlqon en sabbatw.

22

Kai eipa proV touV LeuitaV na kaqarizwntai kai na ercwntai na fulattwsi taV pulaV, dia na agiazwsi thn hmeran tou sabbatou. Mnhsqhti mou, Qee mou, kai peri toutou, kai elehson me kata to plhqoV tou eleouV sou.

23

[] Proseti en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon touV IoudaiouV touV labontaV gunaikaV AzwtiaV, AmmwnitidaV kai MwabitidaV×

24

kai ta tekna autwn lalounta hmisu Azwtisti, kai mh exeuronta na lalhswsin Ioudaisti alla kata thn glwssan diaforwn lawn.

25

Kai epeplhxa autouV kai kathrasqhn autouV, kai errabdisa tinaV ex autwn kai etricomadhsa autouV, kai wrkisa autouV eiV ton Qeon, legwn, Den qelete dwsei taV qugateraV saV eiV touV uiouV autwn, kai den qelete labei ek twn qugaterwn autwn eiV touV uiouV saV h eiV eautouV×

26

den hmarthsen outw Solomwn o basileuV tou Israhl; kaitoi metaxu pollwn eqnwn den uphrxe basileuV omoioV autou, ostiV hto agapwmenoV upo tou Qeou autou, kai ekamen auton o QeoV basilea epi panta ton Israhl× all' omwV kai auton ai xenai gunaikeV ekamon na amarthsh×

27

qelomen loipon sugkataneusei eiV esaV na kamnhte apan touto to mega kakon, na ginhsqe parabatai enantion eiV ton Qeon hmwn lambanonteV xenaV gunaikaV;

28

Kai eiV ek twn uiwn tou Iwada, uiou tou Eliaseib tou ierewV tou megalou, hto gambroV Sanaballat tou Orwnitou× oqen apediwxa auton ap' emprosqen mou.

29

Mnhsqhti autwn, Qee mou, dioti ebebhlwsan thn ierateian kai thn diaqhkhn thV ierateiaV kai twn Leuitwn.

30

Kai ekaqarisa autouV apo pantwn twn xenwn, kai diwrisa fulakaV ek twn ierewn kai twn Leuitwn, ekaston eiV ta erga autou×

31

kai dia thn prosforan twn xulwn en kairoiV wrismenoiV, kai dia taV aparcaV. Mnhsqhti mou, Qee mou, ep' agaqw.

Esther 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: