Modern Greek Bible

2 Chronicles 26

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 27

1

[] Eikosipente etwn hlikiaV hto o Iwqam ote ebasileuse× kai ebasileuse dekaex eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Ierousa, qugathr tou Sadwk.

2

Kai epraxe to euqeV enwpion Kuriou, kata panta osa epraxen OziaV o pathr autou× den eishlqen omwV eiV ton naon tou Kuriou. Kai o laoV hto eti diefqarmenoV.

3

OutoV wkodomhse thn uyhlhn pulhn tou oikou tou Kuriou× kai epi tou teicouV tou Ofhl wkodomhse polla.

4

Wikodomhsen eti poleiV en th oreinh tou Iouda, kai en toiV drumoiV wkodomhse frouria kai purgouV.

5

Kai polemhsaV me ton basilea twn uiwn Ammwn, uperiscusen enantion autwn. Kai kat' ekeinon ton eniauton oi uioi Ammwn edwkan eiV auton ekaton talanta arguriou kai deka ciliadaV korwn sitou kai deka ciliadaV kriqhV. Tosa eplhrwsan eiV auton oi uioi Ammwn kai to deuteron etoV kai to triton.

6

Kai ekrataiwqh o Iwqam, epeidh kateuqune taV odouV autou enwpion Kuriou tou Qeou autou.

7

Ai de loipai praxeiV tou Iwqam kai panteV oi polemoi autou, kai ai odoi autou, idou, einai gegrammenoi en tw bibliw twn basilewn tou Israhl kai Iouda.

8

Eikosipente etwn hlikiaV hto ote ebasileuse, kai ebasileuse dekaex eth en Ierousalhm.

9

Kai ekoimhqh o Iwqam meta twn paterwn autou, kai eqayan auton en polei Dabid× ebasileuse de ant' autou Acaz o uioV autou.

2 Chronicles 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: