Modern Greek Bible

2 Chronicles 21

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 22

1

[] Kai ekamon oi katoikoi thV Ierousalhm ant' autou basilea Ocozian ton newteron autou uion× dioti pantaV touV presbuterouV eqanatwsan ta tagmata ta epelqonta meta twn Arabwn eiV to stratopedon. Kai ebasileusen OcoziaV o uioV tou Iwram basilewV tou Iouda.

2

Tessarakonta duo etwn hlikiaV hto o OcoziaV ote ebasileusen, ebasileuse de en etoV en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Goqolia, qugathr tou Amri.

3

Kai autoV periepathsen en taiV odoiV tou oikou Acaab× dioti h mhthr autou hto sumbouloV autou eiV to amartanein.

4

Kai epraxe ponhra enwpion tou Kuriou, kaqwV o oikoV Acaab× dioti meta ton qanaton tou patroV autou, autoi hsan oi sumbouloi autou dia ton afanismon autou.

5

Kai dia twn sumboulwn autwn uphge meta tou Iwram uiou tou Acaab basilewV tou Israhl, eiV polemon enantion tou Azahl basilewV thV SuriaV eiV Ramwq-galaad× kai epataxan oi Surioi ton Iwram.

6

Kai epestreye dia na iatreuqh eiV Iezrael, ex aitiaV twn plhgwn taV opoiaV elaben en Rama, ote epolemei kata tou Azahl basilewV thV SuriaV. Kai katebh AzariaV o uioV tou Iwram, o basileuV tou Iouda, dia na idh Iwram ton uion tou Acaab eiV Iezrael, epeidh hto arrwstoV.

7

Kai estaqh para Qeou oleqroV tou Ocoziou to na elqh proV ton Iwram× dioti, ote hlqen, exhlqe meta tou Iwram enantion Ihou tou uiou tou Nimsi, ton opoion ecrisen o KurioV dia na exoloqreush ton oikon Acaab.

8

Kai ote ekamnen o Ihou thn ekdikhsin kata tou oikou Acaab, eurwn touV arcontaV tou Iouda kai touV uiouV twn adelfwn tou Ocoziou, touV uphretountaV ton Ocozian, eqanatwsen autouV.

9

Kai ezhthse ton Ocozian× kai sunelabon auton kruptomenon en Samareia kai eferan auton proV ton Ihou× kai eqanatwsan auton kai eqayan auton× dioti eipon, UioV tou Iwsafat einai, ostiV exezhthse ton Kurion ex olhV thV kardiaV autou. Kai o oikoV Ocoziou den eice dunamin na krathsh pleon thn basileian.

10

[] H de Goqolia, h mhthr tou Ocoziou, idousa oti o uioV authV apeqanen, eshkwqh kai exwloqreusen apan to basilikon sperma tou oikou Iouda.

11

Iwsabeeq omwV, h qugathr tou basilewV, labousa ton IwaV uion tou Ocoziou, ekleyen auton ek tou mesou twn uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn, kai ebalen auton kai thn trofhn autou en tw tameiw tou koitwnoV. OutwV h Iwsabeeq, h qugathr tou basilewV Iwram, h gunh Iwdae tou ierewV, dioti hto adelfh tou Ocoziou, ekruyen auton apo proswpou thV GoqoliaV, kai den eqanatwsen auton.

12

Kai hto met' autwn kruptomenoV en tw oikw tou Qeou ex eth× h de Goqolia ebasileuen epi thV ghV.

2 Chronicles 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: