Modern Greek Bible

2 Chronicles 17

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai eicen o Iwsafat plouton kai doxan pollhn× kai esumpenqereuse meta tou Acaab.

2

Meta de cronouV katebh proV ton Acaab eiV thn Samareian Kai esfaxen o Acaab probata kai boaV en afqonia di' auton kai dia ton laon ton met' autou, kai katepeisen auton na sunanabh eiV Ramwq-galaad.

3

Kai eipen Acaab o basileuV tou Israhl proV Iwsafat ton basilea tou Iouda, Ercesai met' emou eiV Ramwq-galaad; O de apekriqh proV auton, Egw eimai kaqwV su, kai o laoV mou kaqwV o laoV sou× kai qelomen eisqai meta sou en tw polemw.

4

[] Kai eipen o Iwsafat proV ton basilea tou Israhl, Erwthson shmeron, parakalw, ton logon tou Kuriou.

5

Kai sunhqroisen o basileuV tou Israhl touV profhtaV, tetrakosiouV andraV, kai eipe proV autouV, na upagwmen eiV Ramwq-galaad, dia na polemhswmen; h na apecw; Oi de eipon, Anaba, kai qelei paradwsei o QeoV authn eiV thn ceira tou basilewV.

6

Kai eipen o Iwsafat, Den einai entauqa eti profhthV tou Kuriou, dia na erwthswmen di' autou;

7

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, einai eti anqrwpoV tiV, dia tou opoiou dunameqa na erwthswmen ton Kurion× plhn egw misw auton× dioti den profhteuei kalon peri emou alla pantote kakon× einai o MicaiaV o uioV tou Iemla. Kai eipen o Iwsafat, AV mh lalh o basileuV outwV.

8

Kai ekalesen o basileuV tou Israhl ena eunoucon kai eipe, Speuson na ferhV Micaian ton uion tou Iemla.

9

O de basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda ekaqhnto, ekastoV epi tou qronou autou, endedumenoi stolaiV, kai ekaqhnto en topw anoiktw, kata thn eisodon thV pulhV thV SamareiaV× kai panteV oi profhtai proefhteuon emprosqen autwn.

10

Kai SedekiaV o uioV tou Canaana eice kamei eiV eauton kerata sidhra kai eipen, outw legei KurioV× Dia toutwn qeleiV keratisei touV SuriouV, ewsou sunteleshV autouV.

11

Kai panteV oi profhtai proefhteuon outw, legonteV, Anaba eiV Ramwq-galaad kai euodou× dioti o KurioV qelei paradwsei authn eiV thn ceira tou basilewV.

12

Kai o mhnuthV, ostiV uphge na kalesh ton Micaian, eipe proV auton, legwn, Idou, oi logoi twn profhtwn faneronousin ex enoV stomatoV kalon peri tou basilewV× o logoV sou loipon aV hnai, parakalw, wV enoV ex ekeinwn, kai lalhson to kalon.

13

O de MicaiaV eipe, Zh KurioV, o, ti moi eiph o QeoV mou, touto qelw lalhsei.

14

Hlqe loipon proV ton basilea, kai eipen o basileuV proV auton, Micaia, na upagwmen eiV Ramwq-galaad dia na polemhswmen; h na apecw; O de eipen, Anabhte kai euodousqe, dioti qelousi paradoqh eiV thn ceira saV.

15

Kai eipe proV auton o basileuV, EwV posakiV qelw se orkizei na mh leghV proV eme para thn alhqeian en onomati Kuriou;

16

O de eipen× eidon panta ton Israhl diesparmenon epi ta orh, wV probata mh econta poimena× kai eipe KurioV, Outoi den ecousi kurion× aV epistreywsin ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh.

17

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Den soi eipa oti den qelei profhteusei kalon peri emou, alla kakon;

18

Kai o MicaiaV eipen, Akousate loipon ton logon tou Kuriou× eidon ton Kurion kaqhmenon epi tou qronou autou kai pasan thn stratian tou ouranou paristamenhn ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou.

19

Kai eipe o KurioV, TiV qelei apathsei Acaab ton basilea tou Israhl, wste na anabh kai na pesh en Ramwq-galaad; Kai o men elalhse legwn outwV, o de legwn outwV.

20

Tote exhlqe to pneuma kai estaqh enwpion Kuriou kai eipen, Egw qelw apathsei auton. Kai eipe KurioV proV auto, Tini tropw;

21

Kai eipe, Qelw exelqei kai qelw eisqai pneuma yeudouV en tw stomati pantwn twn profhtwn autou. Kai eipe KurioV, QeleiV apathsei kai malista qeleiV katorqwsei× exelqe kai kame outw.

22

Twra loipon, idou, o KurioV ebale pneuma yeudouV en tw stomati toutwn twn profhtwn sou, kai elalhse KurioV kakon epi se.

23

Tote plhsiasaV SedekiaV o uioV tou Canaana, errapise ton Micaian epi thn siagona kai eipe, Dia poiaV odou eperase to pneuma tou Kuriou ap' emou, dia na lalhsh proV se;

24

Kai eipen o MicaiaV, Idou, qeleiV idei kaq' hn hmeran qeleiV eisercesqai apo tameiou eiV tameion, dia na krufqhV.

25

Kai eipen o basileuV tou Israhl, Piasate ton Micaian kai epanaferete auton proV Amwn ton arconta thV polewV, kai proV IwaV ton uion tou basilewV,

26

kai eipate, Outw legei o basileuV× Balete touton eiV thn fulakhn kai trefete auton me arton qliyewV kai me udwr qliyewV, ewsou epistreyw en eirhnh.

27

Kai eipen o MicaiaV, Ean twonti epistreyhV en eirhnh, o KurioV den elalhse di' emou. Kai eipen, Akousate seiV, panteV oi laoi.

28

[] Kai anebh o basileuV tou Israhl kai Iwsafat o basileuV tou Iouda eiV Ramwq-galaad.

29

Kai eipen o basileuV tou Israhl proV ton Iwsafat, Egw qelw metaschmatisqh kai eiselqei eiV thn machn× su de enduqhti thn stolhn sou. Kai meteschmatisqh o basileuV tou Israhl kai eishlqon eiV thn machn.

30

O de basileuV thV SuriaV eice prostaxei touV arcontaV twn amaxwn autou, legwn, Mh polemeite mhte mikron mhte megan, alla monon ton basilea tou Israhl.

31

Kai wV eidon oi arconteV twn amaxwn ton Iwsafat, tote autoi eipon, OutoV einai o basileuV tou Israhl× kai periekuklwsan auton dia na polemhswsin auton× all' o Iwsafat anebohse, kai ebohqhsen auton o KurioV× kai apestreyen autouV o QeoV ap' autou.

32

IdonteV de oi arconteV twn amaxwn oti den hto o basileuV tou Israhl, epestreyan apo thV katadiwxewV autou.

33

AnqrwpoV de tiV, toxeusaV askopwV, ektuphse ton basilea tou Israhl metaxu twn arqrwsewn tou qwrakoV× o de eipen proV ton hniocon, Streyon thn ceira sou kai ekbale me ek tou strateumatoV, dioti eplhgwqhn.

34

Kai emegalunqh h mach en th hmera ekeinh× o de basileuV tou Israhl istato epi thV amaxhV antikru twn Suriwn ewV esperaV× kai peri thn dusin tou hliou apeqane.

2 Chronicles 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: