Modern Greek Bible

2 Chronicles 4

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kai sunetelesqh apan to ergon to opoion ekamen o Solomwn dia ton oikon tou Kuriou× kai eiseferen o Solomwn ta afierwmata Dabid tou patroV autou× kai to argurion kai to crusion kai panta ta skeuh eqesen en toiV qhsauroiV tou oikou tou Qeou.

2

Tote sunhqroisen o Solomwn eiV Ierousalhm touV presbuterouV tou Israhl kai pantaV touV archgouV twn fulwn, touV oikogenarcaV twn uiwn Israhl, dia na anabibaswsi thn kibwton thV diaqhkhV. tou Kuriou ek thV polewV Dabid, htiV einai h Siwn.

3

Kai sunhqroisqhsan panteV oi andreV Israhl proV ton basilea en th eorth tou ebdomou mhnoV.

4

Kai hlqon panteV oi presbuteroi tou Israhl× kai eshkwsan oi Leuitai thn kibwton.

5

Kai anebibasan thn kibwton kai thn skhnhn tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en th skhnh× oi iereiV kai oi Leuitai anebibasan auta.

6

Kai o basileuV Solomwn kai pasa h sunagwgh tou Israhl, oi sunacqenteV proV auton, hsan emprosqen thV kibwtou, qusiazonteV probata kai boaV, osa den hto dunaton na logariasqwsin oude na ariqmhqwsi dia to plhqoV.

7

Kai eishgagon oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV tou Kuriou eiV ton topon authV, eiV to crhsthrion tou oikou, eiV ta agia twn agiwn, upokatw twn pterugwn twn ceroubeim×

8

dioti ta ceroubeim eicon exhplwmenaV taV pterugaV epi ton topon thV kibwtou, kai ta ceroubeim ekalupton thn kibwton kai touV moclouV authV anwqen×

9

kai exeicon oi mocloi, kai efainonto ta akra twn moclwn exw thV kibwtou emprosqen tou crhsthriou× exwqen omwV den efainonto. Kai einai ekei ewV thV shmeron.

10

Den hto en th kibwtw eimh ai duo plakeV, taV opoiaV eqesen o MwushV ekei en Cwrhb, opou o KurioV ekame diaqhkhn proV touV uiouV Israhl, ote exhlqon ex Aiguptou.

11

[] Kai wV exhlqon oi iereiV ek tou agiasthriou, dioti panteV oi iereiV oi eureqenteV hgiasqhsan, cwriV na hnai diatetagmenoi kata diaireseiV×

12

kai oi Leuitai oi yaltwdoi, panteV oi tou Asaf, tou Aiman, tou Iedouqoun, kai oi uioi autwn kai oi adelfoi autwn, endedumenoi busson, en kumbaloiV kai yalthrioiV kai kiqaraiV, istanto kata anatolaV tou qusiasthriou, kai met' autwn ekaton eikosi iereiV salpizonteV dia salpiggwn×

13

tote, wV hchsan oi salpigktai kai oi yaltwdoi omou mia fwnh, umnounteV kai doxologounteV ton Kurion, kai kaqwV uywsan thn fwnhn dia salpiggwn kai kumbalwn kai organwn mousikwn, kai umnoun ton Kurion, legonteV, Oti einai agaqoV, oti eiV ton aiwna to eleoV autou, tote o oikoV eneplhsqh nefelhV, o oikoV tou Kuriou,

14

kai den hdunanto oi iereiV na staqwsi dia na leitourghswsin, ex aitiaV thV nefelhV× dioti h doxa tou Kuriou eneplhse ton oikon tou Qeou.

2 Chronicles 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: