Modern Greek Bible

1 Chronicles 19

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 20

1

[] En de tw akolouqw etei, kaq' on kairon ekstrateuousin oi basileiV, o Iwab exekinhse pasan thn dunamin tou strateumatoV kai efqeire thn ghn twn uiwn Ammwn, kai elqwn epoliorkhse thn Rabba× o de Dabid emeinen en Ierousalhm. Kai epataxen o Iwab thn Rabba kai katestreyen authn.

2

Kai elaben o Dabid ton stefanon tou basilewV autwn apo thV kefalhV autou× kai eureqh to baroV autou en talanton crusiou× kai hsan ep' autou liqoi polutimoi kai eteqh epi thn kefalhV tou Dabid× kai lafura thV polewV exefere polla sfodra.

3

Kai ton laon ton en auth exhgage, kai ekoyen autouV me prionaV kai me tribolouV sidhrouV kai me pelekeiV. Kai outwV ekamen o Dabid eiV pasaV taV poleiV twn uiwn Ammwn. Tote epestreyen o Dabid kai paV o laoV eiV Ierousalhm.

4

[] Meta de tauta sunekrothqh polemoV en Gezer meta twn Filistaiwn× tote epataxen o Sibbecai o CousaqithV ton Siffai, ek twn teknwn tou Rafa× kai katetropwqhsan.

5

Kai palin egeine polemoV meta twn Filistaiwn× kai epataxen o Elcanan o uioV tou Iaeir ton Laamei, adelfon tou Goliaq tou Getqaiou, kai to xulon thV logchV autou hto wV antion ufantou.

6

Kai palin egeine polemoV en Gaq, opou hto anhr upermegeqhV, kai oi daktuloi autou hsan ex kai ex, eikositessareV, kai outoV eti hto ek thV geneaV tou Rafa.

7

Kai wneidise ton Israhl, kai Iwnaqan o uioV tou Samaa, adelfou tou Dabid, epataxen auton.

8

Outoi egennhqhsan eiV ton Rafa en Gaq× kai epeson dia ceiroV tou Dabid kai dia ceiroV twn doulwn autou.

1 Chronicles 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: