Modern Greek Bible

1 Chronicles 10

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 11

1

[] Tote sunhcqh paV o Israhl proV ton Dabid eiV Cebrwn, legonteV, Idou, ostoun sou kai sarx sou eimeqa.

2

Kai proteron eti kai ote ebasileuen o Saoul, su hso o exagwn kai eisagwn ton Israhl× kai proV se eipe KurioV o QeoV sou, su qeleiV poimanei ton laon mou ton Israhl, kai su qeleiV eisqai hgemwn epi ton laon mou ton Israhl.

3

Kai hlqon panteV oi presbuteroi tou Israhl proV ton basilea eiV Cebrwn× kai ekamen o Dabid sunqhkhn met' autwn en Cebrwn enwpion tou Kuriou× kai ecrisan ton Dabid basilea epi ton Israhl, kata ton logon tou Kuriou ton lalhqenta dia tou Samouhl.

4

Kai uphgon o Dabid kai paV o Israhl eiV Ierousalhm, htiV einai h IebouV, opou hsan oi Iebousaioi, oi katoikounteV thn ghn.

5

Kai oi katoikoi thV IebouV eipon proV ton Dabid, Den qeleiV eiselqei entauqa. All' o Dabid ekurieuse to frourion Siwn, htiV einai h poliV Dabid.

6

Kai eipen o Dabid, OstiV prwtoV pataxh touV IebousaiouV, qelei eisqai archgoV kai strathgoV. PrwtoV de anebh o Iwab, o uioV thV SerouiaV, kai egeinen archgoV.

7

Kai katwkhsen o Dabid en tw frouriw× oqen wnomasan authn polin Dabid.

8

Kai wkodomhse thn polin kukloqen apo Millw kai kuklw× kai epeskeuasen o Iwab to epiloipon thV polewV.

9

Kai proecwrei o Dabid megalunomenoV× kai o KurioV twn dunamewn hto met autou.

10

[] Outoi de hsan oi archgoi twn iscurwn, touV opoiouV eicen o Dabid, oitineV hgwnisqhsan met' autou dia thn basileian autou, meta pantoV tou Israhl, dia na kamwsin auton basilea, kata ton logon tou Kuriou ton peri tou Israhl.

11

Kai outoV einai o ariqmoV twn iscurwn touV opoiouV eicen o Dabid× Iaswbeam o uioV tou Acmoni, prwtoV twn oplarchgwn× outoV seiwn thn logchn autou enantion triakosiwn, eqanatwsen autouV en mia mach.

12

Kai met' auton Eleazar o uioV tou Dwdw× o AcwcithV, ostiV hto eiV ek twn triwn iscurwn.

13

OutoV hto meta tou Dabid en Fas-dammeim, kai oi Filistaioi sunhqroisqhsan ekei dia polemon, opou hto meridion agrou plhreV kriqhV× o de laoV efugen apo proswpou twn Filistaiwn.

14

Kai outoi esthlwqhsan en tw mesw tou meridiou kai hleuqerwsan auto kai epataxan touV FilistaiouV× kai o KurioV ekame swthrian megalhn.

15

Katebhsan eti treiV ek twn triakonta archgwn eiV thn petran proV ton Dabid, eiV to sphlaion Odollam× to de stratopedon twn Filistaiwn estratopedeuen en th koiladi Rafaeim.

16

Kai o Dabid hto tote en tw ocurwmati kai h froura twn Filistaiwn tote o en Bhqleem.

17

Kai epepoqhsen o Dabid udwr kai eipe, TiV hqele moi dwsei na piw udwr ek tou freatoV thV Bhqleem, tou en th pulh;

18

Kai oi treiV diascisanteV to stratopedon twn Filistaiwn, hntlhsan udwr ek tou freatoV thV Bhqleem tou en th pulh, kai labonteV eferan proV ton Dabid× plhn o Dabid den hqelhse na pih auto, all' ekamen auto spondhn eiV ton Kurion,

19

legwn, Mh genoito eiV eme para tou Qeou mou na kamw touto× qelw piei to aima twn andrwn toutwn, oitineV exeqesan thn zwhn autwn eiV kindunon; dioti meta kindunou thV zwhV autwn eferan auto. Dia touto den hqelhse na pih auto× tauta ekamon oi treiV iscuroi.

20

Kai Abisai o adelfoV tou Iwab, outoV hto prwtoV twn triwn× kai outoV seiwn thn logchn autou enantion triakosiwn, eqanatwsen autouV kai apekthsen onoma metaxu twn triwn.

21

Ek twn triwn, hto endoxoteroV uper touV duo kai egeinen archgoV autwn× den efqasen omwV mecri twn triwn prwtwn.

22

BenaiaV o uioV tou Iwdae, o uioV androV dunatou apo Kabsehl, ostiV ekame polla andragaqhmata, outoV epataxe touV duo leontwdeiV andraV tou Mwab× outoV eti katebh kai epataxe leonta en mesw tou lakkou en hmera cionoV×

23

outoV eti epataxe ton andra ton Aiguption, andra megalou anasthmatoV, pentaphcon× kai en th ceiri tou Aiguptiou hto logch wV antion ufantou× katebh de proV auton me rabdon, kai arpasaV thn logchn ek thV ceiroV tou Aiguptiou eqanatwsen auton dia thV idiaV autou logchV×

24

tauta ekame BenaiaV o uioV tou Iwdae, kai apekthsen onoma metaxu twn triwn iscurwn×

25

idou, autoV estaqh endoxoteroV twn triakonta, den efqasen omwV mecri twn triwn prwtwn× kai katesthsen auton o Dabid epi twn doruforwn autou.

26

Kai oi iscuroi twn strateumatwn hsan Asahl o adelfoV tou Iwab, Elcanan o uioV tou Dwdw ek thV Bhqleem,

27

Sammwq o ArourithV, CelhV o FelwnithV,

28

IraV o uioV tou IkkhV o QekwithV, Abiezer o AnaqwqithV,

29

Sibbecai o CousaqithV, Ilai o AcwcithV,

30

Maarai o NetwfaqithV, Celed o uioV tou Baana NetwfaqithV,

31

Itqai o uioV tou Ribai ek thV Gabaa twn uiwn Beniamin, BenaiaV o PiraqwnithV,

32

Ourai ek twn koiladwn GaaV, Abihl o ArbaqithV,

33

Azmabeq o BaaroumithV, Eliaba o SaalbwnithV,

34

oi uioi tou Ashm tou Gizonitou, Iwnaqan o uioV tou Sagh o ArarithV,

35

Aciam uioV tou Sacar o ArarithV, Elifal uioV tou Our,

36

Efer o MechraqithV, Acia o FelwnithV,

37

Esrw o KarmhlithV, Naarai o uioV tou Esbai,

38

Iwhl o adelfoV tou Naqan, Mibar o uioV tou Aghri,

39

Selek o AmmwnithV, Naarai o BhrwqaioV, o oploforoV tou Iwab uiou thV SerouiaV,

40

IraV o IeqrithV, Garhb IeqrithV,

41

OuriaV o CettaioV, Zabad o uioV tou Aalai,

42

Adina o uioV tou Siza tou Roubhnitou, arcwn twn Roubhnitwn, kai triakonta met' autou,

43

Anan o uioV tou Maaca kai Iwsafat o MiqnithV,

44

OziaV o AsterwqithV, Sama kai Iecihl oi uioi tou Cwqan tou Arohritou,

45

Iediahl o uioV tou Simri kai Iwca adelfoV autou o QisithV,

46

Elihl o MaabithV kai Ieribai kai Iwsauia, oi uioi tou Elnaam, kai Ieqema o MwabithV,

47

Elihl kai Wbhd kai Iasihl o MeswbaithV.

1 Chronicles 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: