Modern Greek Bible

1 Chronicles 7

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 8

1

[] O de Beniamin egennhse Bela ton prwtotokon autou, Asbhl ton deuteron kai Aara ton triton,

2

Nwa ton tetarton kai Rafa ton pempton.

3

Kai oi uioi tou Bela hsan, Addar kai Ghra kai Abioud

4

kai Abissoua kai Naaman kai Acwa

5

kai Ghra kai Sefoufan kai Ouram.

6

Kai outoi einai oi uioi tou Ecoud, oitineV hsan archgoi patriwn eiV touV katoikountaV thn Gabaa kai metoikisqentaV eiV Manacaq×

7

kai Naaman kai Acia kai Ghra, ostiV metwkisen autouV, kai egennhse ton Ouza kai ton Acioud.

8

Kai o Saaraim egennhsen uiouV en th gh Mwab, afou apebale thn Ousim kai thn Baara, taV gunaikaV autou×

9

kai egennhsen, ek thV OdeV thV gunaikoV autou, ton Iwbab kai ton Sibia kai ton Mhsa kai ton Malcam

10

kai ton IeouV kai ton Sacia kai ton Mirma× outoi hsan oi uioi autou, archgoi patriwn.

11

Ek de thV Ousim eice gennhsei ton Abitwb kai ton Elfaal.

12

Kai oi uioi tou Elfaal hsan Eber kai Misaam kai Samer, ostiV wkodomhse thn Wnw kai thn Lwd kai taV kwmaV authV×

13

kai o Beria kai o Sema outoi hsan archgoi patriwn eiV touV katoikountaV thn Aialwn× outoi exediwxan touV katoikouV thV Gaq×

14

kai Aciw, Sasak kai Ieremwq

15

kai ZebadiaV kai Arad kai Ader,

16

kai Micahl kai Iespa kai Iwca uioi tou Beria×

17

kai ZebadiaV kai Mesoullam kai Ezeki kai Eber

18

kai Ismerai kai Iezlia kai Iwbab, uioi tou Elfaal×

19

kai Iakeim kai Zicri kai Zabdi

20

kai Elihnai kai Zilqai kai Elihl

21

kai AdaiaV kai Beraia kai Simraq, uioi tou Sema×

22

kai Iesfan kai Eber kai Elihl

23

kai Abdwn kai Zicri kai Anan

24

kai AnaniaV kai Elam kai Anqwqia

25

kai Iefedia kai Fanouhl uioi tou Sasak×

26

kai Samserai kai Searia kai Goqolia

27

kai Iaresia kai Hlia kai Zicri, uioi tou Ieroam.

28

outoi hsan archgoi patriwn, archgoi kata taV geneaV autwn. outoi katwkhsan en Ierousalhm.

29

En de Gabawn katwkhsen o pathr Gabawn, to de onoma thV gunaikoV autou hto Maaca×

30

kai o prwtotokoV uioV autou hto Abdwn, epeita Sour kai KeiV kai Baal kai Nadab

31

kai Gedwr kai Aciw kai Zacer

32

kai Miklwq o gennhsaV ton Simea. Kai outoi eti katwkhsan meta twn adelfwn autwn en Ierousalhm, katenanti twn adelfwn autwn.

33

[] Kai o Nhr egennhse ton KeiV, kai KeiV egennhse ton Saoul, kai Saoul egennhse ton Iwnaqan kai ton Malci-soue kai ton Abinadab kai ton Es-baal.

34

Kai o uioV tou Iwnaqan hto o Merib-baal× kai o Merib-baal egennhse ton Mica.

35

Kai oi uioi tou Mica hsan Fiqwn kai Melec kai Qarea kai Acaz.

36

Kai o Acaz egennhse ton Iwada× kai o Iwada egennhse ton Alemeq kai ton Azmabeq kai ton Zimbri× kai Zimbri egennhse ton Mosa.

37

kai Mosa egennhse ton Binea× Rafa, uioV toutou× Eleasa, uioV toutou× Ashl, uioV toutou.

38

Kai o Ashl eicen ex uiouV, twn opoiwn ta onomata einai tauta× Azrikam, Bocerou kai Ismahl kai Searia kai Obadia kai Anan× panteV outoi hsan oi uioi tou Ashl.

39

Kai oi uioi tou Hsek tou adelfou autou hsan Oulam o prwtotokoV autou, IeouV o deuteroV kai Elifelet o tritoV.

40

Kai oi uioi tou Oulam hsan andreV dunatoi en iscui, enteinonteV toxon kai econteV pollouV uiouV kai uiouV uiwn, ekaton penthkonta. PanteV outoi hsan ek twn uiwn Beniamin.

1 Chronicles 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: