Modern Greek Bible

2 Kings 17

2 Kings

Return to Index

Chapter 18

1

[] En de tw tritw etei tou Wshe uiou tou Hla, basilewV tou Israhl, ebasileusen EzekiaV o uioV tou Acaz basilewV tou Iouda.

2

Eikosipente etwn hlikiaV hto, ote ebasileusen× ebasileuse de eikosiennea eth en Ierousalhm. Kai to onoma thV mhtroV autou hto Abi, qugathr tou Zacariou.

3

Kai ekame to euqeV enwpion tou Kuriou, kata panta osa ekame Dabid o pathr autou.

4

AutoV afhrese touV uyhlouV topouV kai kateqrause ta agalmata kai katekoye ta alsh kai katesuntriye ton calkinon ofin, ton opoion ekamen o MwushV× dioti ewV twn hmerwn ekeinwn oi uioi tou Israhl equmiazon eiV auton× kai ekalesen auton Neousqan.

5

Epi Kurion ton Qeon tou Israhl hlpise× kai den estaqh met' auton omoioV autou metaxu pantwn twn basilewn tou Iouda, all' oude twn pro autou×

6

dioti prosekollhqh eiV ton Kurion× den apemakrunqh apo opisqen autou, all' efulaxe taV entolaV autou, taV opoiaV o KurioV prosetaxen eiV ton Mwushn.

7

Kai hto o KurioV met' autou× kateuodouto opou exhrceto× kai apestathse kata tou basilewV thV AssuriaV kai den edouleusen eiV auton.

8

AutoV epataxe touV FilistaiouV, ewV GazhV kai twn oriwn authV, apo purgou fulakwn ewV ocuraV polewV.

9

[] En de tw tetartw etei tou basilewV Ezekiou, to opoion hto to ebdomon etoV tou Wshe, uiou tou Hla basilewV tou Israhl, Salmanasar o basileuV thV AssuriaV anebh epi thn Samareian kai epoliorkei authn.

10

Kai en tw telei triwn etwn ekurieusan authn× en tw ektw etei tou Ezekiou, to opoion einai to ennaton tou Wshe basilewV tou Israhl, ekurieuqh h Samareia.

11

Kai metwkisen o basileuV thV AssuriaV ton Israhl eiV thn Assurian, kai eqesen autouV en Ala kai en Abwr para ton potamon Gwzan kai en taiV polesi twn Mhdwn×

12

dioti den uphkousan thV fwnhV Kuriou tou Qeou autwn, alla parebhsan thn diaqhkhn autou, panta osa prosetaxe MwushV o douloV tou Kuriou, kai den uphkousan oude ekamon auta.

13

En de tw dekatw tetartw etei tou basilewV Ezekiou, anebh Sennaceireim o basileuV thV AssuriaV epi pasaV taV ocuraV poleiV tou Iouda kai ekurieusen autaV.

14

Kai apesteilen o EzekiaV basileuV tou Iouda proV ton basilea thV AssuriaV eiV LaceiV, legwn, Hmarthsa× apostreyon ap' emou× o, ti epibalhV ep' eme, qelw bastasei auto. Kai epebalen o basileuV thV AssuriaV epi ton Ezekian ton basilea tou Iouda, triakosia talanta arguriou kai triakonta talanta crusiou.

15

Kai edwken eiV auton o EzekiaV apan to argurion to eureqen en tw oikw tou Kuriou kai en toiV qhsauroiV tou oikou tou basilewV.

16

Kat' ekeinon ton kairon apekoyen o EzekiaV taV quraV tou naou tou Kuriou kai touV stulouV, touV opoiouV EzekiaV o basileuV tou Iouda eice periskepasei me crusion, kai edwken auto eiV ton basilea thV AssuriaV.

17

[] Kai apesteilen o basileuV thV AssuriaV ton Tartan kai ton Rab-sareiV, kai ton Rab-sakhn, apo LaceiV, proV ton basilea Ezekian, meta dunamewV megalhV eiV Ierousalhm× oi de anebhsan kai hlqon eiV thn Ierousalhm. Kai ote anebhsan, hlqon kai estaqhsan en tw udragwgw thV anw kolumbhqraV, htiV einai en th megalh odw tou agrou tou gnafewV.

18

Kai ebohsan proV ton basilea, kai exhlqon proV autouV Eliakeim, o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV kai Iwac, o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV.

19

Kai eipe proV autouV o Rab-sakhV, Eipate twra proV ton Ezekian, Outw legei o basileuV o megaV, o basileuV thV AssuriaV× Poion einai to qarroV touto epi to opoion qarreiV;

20

su legeiV, plhn einai logoi ceilewn, Ecw boulhn kai dunamin dia polemon× all' epi tina qarreiV, wste apestathsaV enantion mou;

21

twra idou, su qarreiV epi thn rabdon tou suntetrimmenou ekeinou kalamou, epi thn Aigupton, epi ton opoion ean tiV episthricqh, qelei emphcqh eiV thn ceira autou kai truphsei authn× toioutoV einai Faraw o basileuV thV Aiguptou proV pantaV touV qarrountaV ep' auton.

22

All' ean eiphte proV eme, Epi Kurion ton Qeon hmwn qarroumen× den einai autoV, tou opoiou touV uyhlouV topouV kai ta qusiasthria afhresen o EzekiaV, kai eipe proV ton Ioudan kai proV thn Ierousalhm, Emprosqen toutou tou qusiasthriou qelete proskunhsei en Ierousalhm;

23

Twra loipon, doV enecura eiV ton kurion mou ton basilea thV AssuriaV, kai egw qelw soi dwsei disciliouV ippouV, an dunasai apo merouV sou na dwshV epibataV ep' autouV.

24

PwV loipon qeleiV streyei opisw to proswpon enoV toparcou ek twn elacistwn doulwn tou kuriou mou, kai hlpisaV epi thn Aigupton dia amaxaV kai dia ippeaV;

25

Kai twra aneu tou Kuriou anebhn egw epi ton topon touton, dia na katastreyw auton; O KurioV eipe proV eme, Anaba epi thn ghn tauthn kai katastreyon authn.

26

Tote eipen Eliakeim o uioV tou Celkiou, kai o SomnaV kai o Iwac, proV ton Rab-sakhn, Lalhson, parakalw, proV touV doulouV sou eiV thn Suriakhn glwssan× dioti katalambanomen authn× kai mh lalei proV hmaV Ioudaisti, eiV ephkoon tou laou epi tou teicouV.

27

All' o Rab-sakhV eipe proV autouV, MhpwV o kurioV mou apesteilen eme proV ton kurion sou h kai proV se, dia na lalhsw touV logouV toutouV; den me apesteile proV touV andraV touV kaqhmenouV epi tou teicouV, dia na fagwsi thn kopron autwn kai na piwsi to ouron autwn me saV;

28

Tote o Rab-sakhV estaqh kai efwnhsen Ioudaisti meta fwnhV megalhV kai elalhse, legwn, Akousate ton logon tou basilewV tou megalou, tou basilewV thV AssuriaV.

29

outw legei o basileuV× Mh saV apata o EzekiaV× dioti den qelei dunhqh na saV lutrwsh ek thV ceiroV autou×

30

kai mh saV kamnh o EzekiaV na qarrhte epi ton Kurion, legwn, O KurioV bebaiwV qelei maV lutrwsei, kai h poliV auth den qelei paradoqh eiV thn ceira tou basilewV thV AssuriaV.

31

Mh akouete tou Ezekiou× dioti outw legei o basileuV thV AssuriaV. Kamete sumbibasmon met' emou kai exelqete proV eme× kai fagete ekastoV apo thV ampelou autou kai ekastoV apo thV sukhV autou, kai piete ekastoV apo twn udatwn thV dexamenhV autou×

32

ewsou elqw kai saV labw eiV ghn omoian me thn ghn saV, ghn sitou kai oinou, ghn artou kai ampelwnwn, ghn elaiou kai melitoV, dia na zhshte kai na mh apoqanhte× kai mh akouete tou Ezekiou, otan saV apata, legwn, O KurioV qelei maV lutrwsei.

33

MhpwV elutrwse tiV twonti ek twn qewn twn eqnwn thn ghn autou ek thV ceiroV tou basilewV thV AssuriaV;

34

pou oi qeoi thV Aimaq kai Arfad; pou oi qeoi thV Sefarouim, thV Ena kai thV Aua; mhpwV elutrwsan ek thV ceiroV mou thn Samareian;

35

tineV metaxu pantwn twn qewn twn topwn elutrwsan thn ghn autwn ek thV ceiroV mou, wste kai o KurioV na lutrwsh thn Ierousalhm ek thV ceiroV mou;

36

O de laoV esiwpa kai den apekriqh logon proV auton× dioti o basileuV eice prostaxei, legwn, Mh apokriqhte proV auton.

37

Tote Eliakeim, o uioV tou Celkiou, o oikonomoV, kai SomnaV o grammateuV kai Iwac, o uioV tou Asaf, o upomnhmatografoV, hlqon proV ton Ezekian me diescismena imatia kai aphggeilan proV auton touV logouV tou Rab-sakh.

2 Kings 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: