Modern Greek Bible

2 Kings 8

2 Kings

Return to Index

Chapter 9

1

[] Elissaie de o profhthV ekalesen ena ek twn uiwn twn profhtwn kai eipe proV auton, Perizwson thn osfun sou kai labe eiV thn ceira sou thn fialhn tauthn tou elaiou kai upage eiV Ramwq-galaad×

2

kai otan eiselqhV ekei, qeleiV idei ekei ton Ihou, uion tou Iwsafat, uiou tou Nimsi× kai qeleiV eiselqei kai shkwsei auton ek mesou twn adelfwn autou kai qeleiV eisagagei auton eiV to endoteron dwmation×

3

kai labwn thn fialhn tou elaiou, qeleiV epiceei epi thn kefalhn autou kai eipei, Outw legei KurioV× Se ecrisa basilea epi ton Israhl× tote anoixaV thn quran, fuge kai mh meinhV.

4

Kai uphgen o neoV, o neoV o profhthV, eiV Ramwq-galaad.

5

Kai ote hlqen, idou, oi arconteV tou strateumatoV ekaqhnto× kai eipen, Ecw logon proV se, w arcwn. Kai o Ihou eipe, proV tina ek pantwn hmwn; O de eipe, proV se, w arcwn.

6

Kai shkwqeiV eishlqen eiV ton oikon× kai epecee to elaion epi thn kefalhn autou kai eipe proV auton, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Se ecrisa basilea epi ton laon tou Kuriou, epi ton Israhl×

7

kai qeleiV pataxei ton oikon tou Acaab tou kuriou sou, dia na ekdikhsw ta aimata twn doulwn mou twn profhtwn kai ta aimata pantwn twn doulwn tou Kuriou, ek ceiroV thV Iezabel×

8

dioti paV o oikoV tou Acaab qelei exoloqreuqh× kai qelw afanisei ek tou Acaab ton ourounta eiV ton toicon kai ton kekleismenon kai ton afeimenon en tw Israhl×

9

kai qelw katasthsei ton oikon tou Acaab wV ton oikon tou Ieroboam, uiou tou Nabat, kai wV ton oikon tou Baasa, uiou tou Acia×

10

kai thn Iezabel oi kuneV qelousi katafagei en tw agrw thV Iezrael, kai den qelei eisqai o qaptwn authn. Kai anoixaV thn quran, efuge.

11

[] Kai exhlqen o Ihou proV touV doulouV tou kuriou autou× kai eipe tiV proV auton, Eirhnh; dia ti hlqe proV se o parafrwn outoV; O de eipe proV autouV, SeiV gnwrizete ton anqrwpon kai to legein autou.

12

Kai eipon, YeudeV einai× eipe eiV hmaV, parakaloumen. O de eipen, Outw kai outwV elalhse proV eme, legwn, Outw legei KurioV× se ecrisa basilea epi ton Israhl.

13

Tote espeusan, kai labonteV ekastoV to imation autou, ebalon up' auton epi tou uyhloterou anabaqmou× kai esalpisan en salpiggi, legonteV, Ebasileusen o Ihou.

14

Kai o Ihou, o uioV tou Iwsafat, uiou tou Nimsi, ekame sunwmosian kata tou Iwram. O de Iwram efulatteto en Ramwq-galaad, autoV kai apaV o Israhl, apo proswpou tou Azahl, basilewV thV SuriaV.

15

Eice de epistreyei o basileuV Iwram dia na iatreuqh en Iezrael apo twn traumatwn, ta opoia oi Surioi ekamon eiV auton, ote epolemei enantion tou Azahl basilewV thV SuriaV. Kai eipen o Ihou× Ean hnai h gnwmh saV, aV mh exelqh mhdeiV feugwn ek thV polewV, dia na upagh na apaggeilh touto en Iezrael.

16

[] Kai ippeusaV o Ihou, uphgen eiV Iezrael× dioti o Iwram ekoiteto ekei. Kai OcoziaV o basileuV tou Iouda eice katabh na idh ton Iwram.

17

Istato de o skopoV epi tou purgou en Iezrahl kai, idwn thn sunodian tou Ihou ercomenou, eipe, Sunodian blepw. Kai eipen o Iwram× Labe epibathn kai pemyon eiV sunanthsin autwn× kai aV erwthsh, Eirhnh;

18

Uphge loipon epibathV ippou eiV sunanthsin autou kai eipen, Outw legei o basileuV× Eirhnh; Kai eipen o Ihou, Ti se melei peri eirhnhV; streyon opisw mou. Kai o skopoV aphggeile, legwn, O mhnuthV hlqe mecriV autwn kai den epestreye.

19

Kai apesteile deuteron epibathn ippou× ostiV, elqwn proV autouV, eipen, Outw legei o basileuV× Eirhnh; Kai apekriqh o Ihou, Ti se melei peri eirhnhV; streyon opisw mou.

20

Kai aphggeilen o skopoV, legwn, Hlqe mecriV autwn kai den epestreyen× h de poreia einai wV h poreia tou Ihou uiou tou Nimsi× dioti odeuei maniwdwV.

21

Kai eipen o Iwram, Zeuxate. Kai ezeuxan thn amaxan autou. Kai exhlqon Iwram o basileuV tou Israhl kai OcoziaV o basileuV tou Iouda, ekastoV en th amaxh autou, kai uphgan eiV sunanthsin tou Ihou, kai euron auton en tw agrw Nabouqai tou Iezrahlitou.

22

Kai wV eiden o Iwram ton Ihou, eipen, Eirhnh, Ihou; O de apekriqh, Ti eirhnh, enosw plhqunontai ai porneiai thV Iezabel thV mhtroV sou kai ai mageiai authV;

23

Kai estreyen o Iwram taV ceiraV autou kai efuge, legwn proV ton Ocozian, DoloV, Ocozia.

24

Kai draxaV o Ihou to toxon autou, epataxe ton Iwram metaxu twn bracionwn autou× kai to beloV exhlqe dia thV kardiaV autou. O de ekamfqh en th amaxh autou.

25

Kai eipen o Ihou proV ton Bidkar, ton strathgon autou× Labe kai riyon auton eiV thn merida tou agrou tou Nabouqai tou Iezrahlitou× dioti enqumhqhti, ote egw kai su eporeuomeqa efippoi opisw Acaab tou patroV autou, oti o KurioV eprofere kat' autou thn apofasin tauthn×

26

Nai, eidon cqeV ta aimata tou Nabouqai kai ta aimata twn uiwn autou, legei KurioV× kai qelw kamei eiV se antapodosin en th meridi tauth, legei KurioV×-twra loipon shkwson kai riyon auton eiV thn merida tauthn kata ton logon tou Kuriou.

27

O de OcoziaV basileuV tou Iouda, wV eide touto, efuge dia thV odou thV oikiaV tou khpou. Kai katediwxen opisw autou o Ihou kai eipe, Pataxate kai touton en th amaxh autou. Kai ekamon outw, kata thn anabasin Gour, plhsion tou Ibleam. Kai efugen eiV Megiddw kai ekei apeqane.

28

Kai eferan auton oi douloi autou epi amaxhV eiV Ierousalhm, kai eqayan auton en tw tafw autou, meta twn paterwn autou, en th polei Dabid.

29

Ebasileuse de o OcoziaV epi Iouda kata to endekaton etoV tou Iwram uiou tou Acaab.

30

[] Kai hlqen o Ihou eiV Iezrael, kai akousasa h Iezabel, ebaye touV ofqalmouV authV kai ekallwpise thn kefalhn authV kai diekuye dia tou paraqurou.

31

Kai, enw eishrceto eiV thn pulhn o Ihou, eipen, Eutuchsen o Zimbri, o foneusaV ton kurion autou;

32

O de, uywsaV to proswpon autou proV to paraquron, eipe, TiV einai met' emou; tiV; Kai ekuyan proV auton duo treiV eunoucoi.

33

Kai eipe, Riyate authn katw. Kai erriyan authn katw, kai errantisqh ek tou aimatoV authV proV ton toicon kai proV touV ippouV× kai katepathsen authn.

34

Kai afou eishlqe kai efage kai epien, eipen, Upagete na idhte twra thn kathramenhn tauthn, kai qayate authn× dioti einai qugathr basilewV.

35

Kai uphgan dia na qaywsin authn× plhn den eurhkan eiV authn para to kranion kai touV podaV kai taV palamaV twn ceirwn.

36

Kai epistreyanteV aphggeilan proV auton. O de eipen, OutoV einai o logoV tou Kuriou, ton opoion elalhse dia tou doulou autou Hlia tou Qesbitou, legwn, En th meridi thV Iezrael qelousi katafagei oi kuneV taV sarkaV thV Iezabel×

37

kai to ptwma thV Iezabel qelei eisqai wV kopria epi proswpou tou agrou en th meridi Iezrael, wste na mh eipwsin, Auth einai h Iezabel.

2 Kings 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: