Modern Greek Bible

2 Samuel 17

2 Samuel

Return to Index

Chapter 18

1

[] Kai aphriqmhsen o Dabid ton laon ton met' autou, kai katesthsen ep' autouV ciliarcouV kai ekatontarcouV.

2

Kai apesteilen o Dabid ton laon, en triton upo thn ceira tou Iwab, kai en triton upo thn ceira tou Abisai, uiou thV SerouiaV, adelfou tou Iwab, kai en triton upo thn ceira Ittai tou Getqaiou. Kai eipen o basileuV proV ton laon, Qelw bebaiwV exelqei kai egw meq' umwn.

3

O laoV omwV apekriqh, Den qeleiV exelqei dioti, ean trapwmen eiV fughn, den melei autouV peri hmwn× oude ean to hmisu ex hmwn apoqanh, den melei autouV peri hmwn× epeidh twra su eisai wV hmeiV deka ciliadeV× oqen twra einai kalhteron na hsai bohqoV hmwn ek thV polewV.

4

Kai eipe proV autouV o basileuV, O, ti saV fainetai kalon, qelw kamei. Kai estaqh o basileuV eiV to plagion thV pulhV× kai paV o laoV exhrceto kata ekatontadaV kai kata ciliadaV.

5

Kai prosetaxen o basileuV eiV ton Iwab kai eiV ton Abisai kai eiV ton Ittai, legwn, Swsate moi ton neon, ton Abessalwm. Kai paV o laoV hkousen, enw o basileuV prosetatten eiV pantaV touV arcontaV uper tou Abessalwm.

6

Exhlqe loipon o laoV eiV to pedion enantion tou Israhl× kai h mach egeinen en tw dasei Efraim.

7

Kai katetropwqh ekei o laoV Israhl upo twn doulwn tou Dabid× kai egeinen ekei thn hmeran ekeinhn qrausiV megalh, eikosi ciliadwn.

8

dioti h mach egeinen ekei diesparmenh epi to proswpon olou tou topou× kai to dasoV katefage pleioteron laon, par' oson katefagen h macaira, thn hmeran ekeinhn.

9

[] Kai sunhnthsen o Abessalwm touV doulouV tou Dabid. Kai ekaqhto o Abessalwm epi hmionou, kai eishlqen o hmionoV upo touV puknouV kladouV megalhV druoV, kai epiasqh h kefalh autou eiV thn drun, kai ekremasqh anameson tou ouranou kai thV ghV× o de hmionoV o upokatw autou dieperasen.

10

Idwn de anhr tiV, aphggeile proV ton Iwab, kai eipen, Idou, eidon ton Abessalwm kremamenon eiV drun.

11

Kai eipen o Iwab proV ton andra, ton apaggeilanta proV auton, Kai idou, eideV, kai dia ti pataxaV den katebaleV auton ekei eiV thn ghn; bebaiwV hqelon soi dwsei deka siklouV arguriou kai mian zwnhn.

12

O de anhr eipe proV ton Iwab, Kai cilioi sikloi arguriou an hqelon metrhqh eiV thn palamhn mou, den hqelon balei thn ceira mou epi ton uion tou basilewV× dioti eiV ephkoon hmwn prosetaxen o basileuV eiV se kai eiV ton Abisai kai eiV ton Ittai, legwn, Fulacqhte mh eggish mhdeiV ton neon, ton Abessalwm×

13

alla kai ean hqelon praxei doliwV enantion thV zwhV mou, den kruptetai ouden apo tou basilewV× kai su hqeleV staqh enantioV.

14

Tote eipen o Iwab, Den prepei na cronotribw outw meta sou. Kai labwn eiV thn ceira autou tria belh, dieperasen auta dia thV kardiaV tou Abessalwm, enw eti ezh en tw mesw thV druoV.

15

Kai perikuklwsanteV deka neoi, oi bastazonteV ta opla tou Iwab, epataxan ton Abessalwm kai eqanatwsan auton.

16

Kai esalpisen o Iwab dia thV salpiggoV, kai epestreyen o laoV apo tou na katadiwkh opisw tou Israhl× dioti anecaitisen o Iwab ton laon.

17

Kai labonteV ton Abessalwm, erriyan auton eiV lakkon megan entoV tou dasouV× kai esthsan ep' auton swron liqwn megan sfodra× kai paV o Israhl efugen ekastoV eiV thn skhnhn autou.

18

Eti de zwn o Abessalwm eice labei kai sthsei di' eauton sthlhn, thn en th koiladi tou basilewV× dioti eipen, Den ecw uion dia na diathrh thn mnhmhn tou onomatoV mou× kai ekalese thn sthlhn me to onoma autou× kai kaleitai ewV thV hmeraV tauthV Sthlh tou Abessalwm.

19

[] Tote eipen AcimaaV o uioV tou Sadwk, AV trexw twra kai aV ferw proV ton basilea aggeliaV, oti o KurioV exedikhsen auton ek ceiroV twn ecqrwn autou.

20

Kai eipe proV auton o Iwab, Den qeleiV eisqai thn hmeran tauthn aggeliaforoV, all' eiV allhn hmeran qeleiV ferei aggeliaV× eiV tauthn de thn hmeran den qeleiV ferei aggeliaV, epeidh o uioV tou basilewV apeqane.

21

Tote eipen o Iwab proV ton Cousei, Upage, apaggeilon proV ton basilea osa eideV. Kai o Cousei prosekunhse ton Iwab kai etrexe.

22

Tote AcimaaV o uioV tou Sadwk eipe palin proV ton Iwab, All' o, ti kai an hnai, aV trexw kai egw, parakalw, katopin tou Cousei. O de Iwab eipe, Dia ti qeleiV na trexhV, teknon mou, enw den eceiV armodiouV aggeliaV;

23

All' o, ti kai an hnai, eipen, aV trexw. Tote eipe proV auton, Trece. Kai etrexen o AcimaaV dia thV odou thV pediadoV kai eperase ton Cousei.

24

Ekaqhto de o Dabid metaxu twn duo pulwn× kai anebh o skopoV eiV to dwma thV pulhV, epi to teicoV, kai uywsaV touV ofqalmouV autou, eide, kai idou, anqrwpoV trecwn monoV.

25

Kai anebohsen o skopoV kai aphggeile proV ton basilea. Kai o basileuV eipen, Ean hnai monoV, ecei aggeliaV eiV to stoma autou. Kai hrceto procwrwn kai eplhsiaze.

26

Kai eiden o skopoV allon anqrwpon treconta× kai anebohsen o skopoV proV ton qurwron, kai eipen, Idou, alloV anqrwpoV trecwn monoV. Kai eipen o basileuV, Kai outoV einai aggeliaforoV.

27

Kai eipen o skopoV, To treximon tou prwtou moi fainetai wV to treximon tou AcimaaV, uiou tou Sadwk. Kai eipen o basileuV, KaloV anqrwpoV einai outoV kai ercetai me agaqaV aggeliaV.

28

Kai ebohsen o AcimaaV kai eipe proV ton basilea, Caire. kai prosekunhse ton basilea kata proswpon autou ewV edafouV× kai eipen, EuloghtoV KurioV o QeoV sou, ostiV paredwke touV anqrwpouV, touV shkwsantaV thn ceira autwn kata tou kuriou mou tou basilewV.

29

Kai eipen o basileuV, Ugiainei o neoV, o Abessalwm; Kai apekriqh o AcimaaV, Ote o Iwab apestelle ton doulon tou basilewV, kai eme ton doulon sou, eidon ton megan qorubon, plhn den hxeuron ti hto.

30

Kai eipen o basileuV, Streyon, staqhti ekei. Kai estrafh kai estaqh.

31

Kai idou, hlqen o Cousei× kai eipen o Cousei, AggeliaV, kurie mou basileu× dioti o KurioV se exedikhse thn hmeran tauthn ek ceiroV pantwn twn epanistamenwn epi se.

32

Kai eipen o basileuV proV ton Cousei, Ugiainei o neoV, o Abessalwm; Kai apekriqh o Cousei, eiqe na geinwsin wV o neoV ekeinoV oi ecqroi tou kuriou mou tou basilewV, kai panteV oi epanistamenoi epi se dia kakon.

33

Kai etaracqh o basileuV kai anebh eiV to uperwon thV pulhV, kai eklause× kai enw eporeueto, elegen outwV× Uie mou Abessalwm, uie mou, uie mou Abessalwm× eiqe na apeqnhskon egw anti sou, Abessalwm, uie mou, uie mou.

2 Samuel 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: