Modern Greek Bible

1 Samuel 27

1 Samuel

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kat' ekeinaV de taV hmeraV sunhqroisan oi Filistaioi ta strateumata autwn proV ekstrateian, dia na polemhswsi meta tou Israhl. Kai eipen o AgcouV proV ton Dabid, Exeure meta bebaiothtoV oti qeleiV exelqei met' emou eiV ton polemon, su kai oi andreV sou.

2

Kai eipen o Dabid proV ton AgcouV, QeleiV bebaiwV gnwrisei ti qelei kamei o douloV sou. Kai eipen o AgcouV proV ton Dabid, Dia touto qelw se kamei arciswmatofulaka mou diapantoV.

3

Apeqane de o Samouhl, kai paV o Israhl eqrhnhsen auton kai enetafiasen auton en Rama th polei autou. Kai exebalen o Saoul ek tou topou touV econtaV pneuma manteiaV kai touV magouV.

4

Sunhqroisqhsan loipon oi Filistaioi kai hlqon kai estratopedeusan en Sounhm× kai sunhqroisen o Saoul panta ton Israhl, kai estratopedeusan en Gelboue.

5

Kai ote eiden o Saoul to stratopedon twn Filistaiwn, efobhqh, kai etromaxen h kardia autou sfodra.

6

Kai hrwthsen o Saoul ton Kurion× all' o KurioV den apekriqh proV auton oute di' enupniwn oute dia tou Ourim oute dia profhtwn.

7

[] Tote eipen o Saoul proV touV doulouV autou, Zhthsate moi gunaika ecousan pneuma manteiaV, dia na upagw proV authn kai na erwthsw authn. Kai oi douloi autou eipon proV auton, Idou, einai en En-dwr gunh tiV ecousa pneuma manteiaV.

8

Kai meteschmatisqh o Saoul kai eneduqh alla imatia, kai uphgen autoV kai duo andreV met' autou kai hlqon proV thn gunaika dia nuktoV× kai eipe, Manteuson, parakalw, eiV eme dia tou pneumatoV thV manteiaV kai anabibason moi ontina soi eipw.

9

Kai eipen h gunh proV auton, Idou, su exeureiV osa ekamen o Saoul, tini tropw exwloqreuse touV econtaV pneuma manteiaV kai touV magouV ek tou topou× dia ti loipon su pagideueiV thn zwhn mou, dia na me qanatwswsi;

10

Kai wmose proV authn o Saoul eiV ton Kurion, legwn, Zh KurioV, den qelei se sumbh ouden kakon dia touto.

11

Tote eipen h gunh, Tina na soi anabibasw; Kai eipe, ton Samouhl anabibason moi.

12

Kai ote eiden gunh ton Samouhl, ebohse meta fwnhV megalhV× kai eipen h gunh proV ton Saoul, legousa, Dia ti me hpathsaV; kai su eisai o Saoul.

13

Kai eipe proV authn o basileuV, Mh fobou× ti eideV loipon; Kai eipen h gunh proV ton Saoul, QeouV eidon anabainontaV ek thV ghV.

14

Kai eipe proV authn, TiV einai h morfh autou; H de eipe, Gerwn tiV anabainei kai einai peritetuligmenoV me ependuma. Kai egnwrisen o Saoul oti hto o Samouhl, kai ekuye kata proswpon eiV thn ghn kai prosekunhse.

15

[] Kai eipen o Samouhl proV ton Saoul, Dia ti me parhnwclhsaV, wste na me kamhV na anabw; Kai apekriqh o Saoul, Euriskomai en megalh amhcania× dioti oi Filistaioi polemousin enantion mou, kai o QeoV apemakrunqh ap' emou kai den moi apokrinetai pleon oute dia profhtwn oute di' enupniwn× dia touto se ekalesa dia na fanerwshV eiV eme ti na kamw.

16

Tote eipen o Samouhl, Dia ti loipon erwtaV eme, afou o KurioV apemakrunqh apo sou kai egeinen ecqroV sou;

17

o KurioV bebaiwV ekamen eiV eauton wV elalhse di' emou× dioti exescisen o KurioV thn basileian ek thV ceiroV sou kai edwken authn eiV ton plhsion sou, ton Dabid×

18

epeidh den uphkousaV eiV thn fwnhn tou Kuriou, oude exetelesaV ton megan qumon autou kata tou Amalhk, dia touto o KurioV ekamen eiV se to pragma touto thn hmeran tauthn×

19

kai qelei paradwsei o KurioV kai ton Israhl meta sou eiV thn ceira twn Filistaiwn× kai aurion su kai oi uioi sou qelete eisqai met' emou× kai to stratopedon tou Israhl qelei paradwsei o KurioV eiV thn ceira twn Filistaiwn.

20

[] Tote epesen o Saoul euquV oloV exhplwmenoV kata ghV× dioti katetromaxen ek twn logwn tou Samouhl× kai dunamiV den hto en autw, epeidh den eice fagei arton olhn thn hmeran kai olhn thn nukta.

21

Kai hlqen h gunh proV ton Saoul kai eiden oti hto sfodra tetaragmenoV, kai eipe proV auton, Idou, h doulh sou uphkousen eiV thn fwnhn sou, kai ebalon thn zwhn mou eiV thn ceira mou kai upetacqhn eiV touV logouV sou, touV opoiouV elalhsaV proV eme×

22

twra loipon, akouson kai su, parakalw, thn fwnhn thV doulhV sou, kai aV balw oligon arton emprosqen sou× kai fage, dia na labhV dunamin, epeidh upageiV eiV odoiporian.

23

Plhn den hqele, legwn, Den qelw fagei× oi douloi omwV autou meta thV gunaikoV ebiazon auton, kai eishkousen eiV thn fwnhn autwn× kai shkwqeiV apo thV ghV, ekaqhsen epi thV klinhV.

24

eice de h gunh pacu damalion en th oikia× kai espeuse kai esfaxen auto× kai labousa aleuron, ezumwse kai eyhsen azuma ex autou.

25

Kai eferen emprosqen tou Saoul kai emprosqen twn doulwn autou× kai efagon. Kai eshkwqhsan kai anecwrhsan thn nukta ekeinhn.

1 Samuel 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: