Modern Greek Bible

1 Samuel 18

1 Samuel

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai eipen o Saoul proV Iwnaqan ton uion autou kai proV pantaV touV doulouV autou, na qanatwswsi ton Dabid.

2

O Iwnaqan omwV, o uioV tou Saoul, hgapa kaq' uperbolhn ton Dabid× kai aphggeilen o Iwnaqan proV ton Dabid, legwn, Saoul o pathr mou zhtei na se qanatwsh× twra loipon fulacqhti, parakalw, ewV prwi, kai mene en apokrufw topw kai kruptou×

3

egw de qelw exelqei kai staqh plhsion tou patroV mou en tw agrw opou qeleiV eisqai, kai qelw omilhsei peri sou proV ton patera mou× kai qelw idei ti einai kai qelw soi apaggeilei.

4

Kai elalhsen o Iwnaqan kala peri tou Dabid proV ton Saoul ton patera autou kai eipe proV auton, AV mh amarthsh o basileuV enantion tou doulou autou, enantion tou Dabid× epeidh den hmarthsen enantion sou kai epeidh ta erga autou estaqhsan eiV se polu kala×

5

dioti erriyokinduneuse thn zwhn autou kai eqanatwse ton Filistaion, kai o KurioV ekame swthrian megalhn eiV panta ton Israhl× eideV kai ecarhV× dia ti loipon qeleiV na amarthshV enantion aqwou aimatoV, qanatonwn ton Dabid cwriV aitiaV;

6

Kai uphkousen o Saoul eiV thn fwnhn tou Iwnaqan× kai wmosen o Saoul, legwn, Zh KurioV, den qelei qanatwqh.

7

Kai ekraxen o Iwnaqan ton Dabid kai aphggeile proV auton o Iwnaqan pantaV touV logouV toutouV. Kai eferen o Iwnaqan ton Dabid proV ton Saoul, kai hto enwpion autou wV to proteron.

8

[] Egeine de palin polemoV× kai exhlqen o Dabid kai epolemhse meta twn Filistaiwn kai epataxen autouV en sfagh megalh× kai efugon apo proswpou autou.

9

Kai to ponhron pneuma para Kuriou estaqh epi ton Saoul, enw ekaqhto en tw oikw autou meta tou doratiou en th ceiri autou× o de Dabid epaize to organon dia thV ceiroV autou.

10

Kai ezhthsen o Saoul na ktuphsh me to doration ton Dabid kai ewV eiV ton toicon× exeklinen omwV apo proswpou tou Saoul kai ektuphse ton toicon me to doration× o de Dabid efuge kai dieswqh ekeinhn thn nukta.

11

[] Kai apesteilen o Saoul mhnutaV proV ton oikon tou Dabid, dia na parafulaxwsin auton kai na qanatwswsin auton to prwi× aphggeile de proV ton Dabid h Mical, h gunh autou, legousa, Ean den swshV thn zwhn sou thn nukta tauthn, aurion qeleiV qanatwqh.

12

Kai katebibasen h Mical ton Dabid dia thV quridoV× kai anecwrhse kai efuge kai dieswqh.

13

Tote labousa h Mical omoiwma, eqesen epi thV klinhV kai ebalen eiV thn kefalhn autou proskefalaion ek tricwn aigwn kai eskepasen auto me forema.

14

Kai ote apesteilen o Saoul mhnutaV dia na sullabwsi ton Dabid, ekeinh eipen, ArrwstoV einai.

15

Palin apesteilen o Saoul touV mhnutaV dia na idwsi ton Dabid, legwn, Ferete moi auton epi thV klinhV, dia na qanatwsw auton.

16

Kai ote eishlqon oi mhnutai, idou, hto to omoiwma epi thV klinhV kai proskefalaion eiV thn kefalhn autou ek tricwn aigwn.

17

Kai eipen o Saoul proV thn Mical, Dia ti me hpathsaV outw kai apepemyaV ton ecqron mou kai dieswqh; Kai apekriqh Mical proV ton Saoul, AutoV eipe proV eme, AfeV me na fugw× dia ti na se qanatwsw;

18

[] Kai efugen o Dabid kai dieswqh kai hlqe proV ton Samouhl eiV Rama, kai aphggeile proV auton panta osa eice kamei eiV auton o Saoul× kai uphgan, autoV kai o Samouhl, kai katwkhsan en Nauiwq.

19

Aphggeilan de proV ton Saoul kai eipon, Idou, o Dabid einai en Nauiwq en Rama.

20

Kai apesteilen o Saoul mhnutaV na sullabwsi ton Dabid× kai ote eidon thn sunaxin twn profhtwn profhteuontwn kai ton Samouhl proistamenon ep' autouV, ephlqe Pneuma Qeou epi touV mhnutaV tou Saoul, kai proefhteuon kai autoi.

21

Kai ote aphggelqh proV ton Saoul, apesteilen allouV mhnutaV× kai autoi omoiwV proefhteuon. Kai apesteile palin o Saoul trithn foran mhnutaV, kai autoi eti proefhteuon.

22

Tote uphge kai autoV eiV Rama kai hlqen ewV tou megalou freatoV tou en Sokcw× kai hrwthse, legwn, Pou einai o Samouhl kai o Dabid; Kai eipon, Idou, en Nauiwq en Rama.

23

Kai uphgen ekei eiV Nauiwq thn en Rama× kai Pneuma Qeou ephlqe kai ep' auton× kai exhkolouqei thn odon autou profhteuwn, ewsou hlqen eiV Nauiwq en Rama.

24

Kai ekduqeiV ta imatia autou kai autoV, proefhteuen enwpion tou Samouhl kata ton auton tropon, kai katekeito gumnoV olhn ekeinhn thn hmeran kai olhn thn nukta. Dia touto legousi, Kai Saoul en profhtaiV;

1 Samuel 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: